Bibliografie: Karolína Koą»álová

J. Pospíąilová, K. Koą»álová, H. Nemeąkalová. Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 5, s. 1-5.