Bibliografie: Václav Račanský

V. Račanský, P. Pištěk. Celouniverzitní počítačová studovna na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 4, s. 1-2.

V. Račanský. CESNET, z.s.p.o. prokazuje svoji životaschopnost. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VII, č. 3, s. 1-3.

V. Račanský. CESNET majetkem vysokých škol. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 4, s. 3-4.

V. Račanský. Program "SELECT" firmy Microsoft. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 1, s. 19-20.

V. Račanský. Vysoké školy v Brně se dohodly. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 1-1.

V. Račanský. Otevření nového počítačového sálu MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 3, s. 1-1.

V. Račanský. Informatizace univerzity a ÚVT. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 2, s. 1-2.