\"/
\"/ \"/    

Pro čtenáře

Zpravodaj ÚVT MU vychází 5x ročně (říjen, prosinec, únor, duben, červen) v tištěné a elektronické podobě. Uživatelé z MU si mohou objednat emailem na adrese zpravodaj@icsteckamuniteckacz zasílání tištěné verze Zpravodaje interní poštou. Alternativně je možné vyzvedávat si aktuálně vyšlá čísla Zpravodaje osobně na sekretariátě ÚVT MU.

Připomínky, náměty

Redakce Zpravodaje (zpravodaj@icsteckamuniteckacz) vítá vaše připomínky a náměty jak k vlastnímu Zpravodaji tak i k jednotlivým publikovaným článkům. Cenné jsou pro nás také tipy členů akademické obce MU na zajímavá témata, o nichž by měl Zpravodaj ÚVT MU informovat.

ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011