\"/
\"/ \"/    

Vyhledejte si v Current Contents na www

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník IX - číslo 1, říjen 1998
Citace: M. Bartošek. Vyhledejte si v Current Contents na www. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. IX, č. 1, s. 14-18.
Tematické zařazení: Elektronické informační zdroje
 předchozí článek | následující článek 

Jako součást řešení projektu INFRA2 s názvem Current Contents na vysokých školách v ČR1 byl koncem letošních prázdnin na Karlově univerzitě v Praze uveden do provozu intranetovský server Current Contents Connect, http://ccc.cuni.cz. Tento server2 umožňuje www-přístup k lokálnímu zrcadlu komerční bibliografické databáze Current Contents firmy ISI (Institute for Scientific Information, Inc.). Po dobu jednoho roku je s přispěním grantu hrazen volný a neomezený přístup k databázi pro všechny uživatele z UK Praha, MU Brno a UP Olomouc; mezitím by mělo vzniknout konsorcium zájemců z řad českých vysokých škol a dalších akademických institucí, které bude zajišťovat další provoz a financování této služby již z vlastních prostředků.

1. Co jsou to Current Contents

Představovat databázi Current Contents znamená pro většinu čtenářů ono pověstné "nošení dříví do lesa". Vždyť jde o informační zdroj, který je řadou našich odborníků intenzivně využíván již od začátku vydávání v roce 1957. Nejprve v klasické papírové podobě, později v single-user disketové verzi či na CD-ROM. Služba Current Contents Connect je nejnovější variantou, která umožňuje on-line přístup k databázi (umístěné buď v "hlavním stanu" ISI ve Philadelphii nebo na lokálním zrcadle - viz např. pražský server) prostřednictvím Internetu a běžného www-prohlížeče.

Multi-disciplinární bibliografická databáze Current Contents zveřejňuje s týdenní aktualizací obsahy prakticky všech významných vědeckých časopisů světa, včetně abstraktů v angličtině a úplných bibliografických údajů o každém článku ze sledovaných časopisů (v současnosti jde ročně o více než 8.300 časopiseckých titulů, 64.000 výtisků časopisů a 1.220.000 bibliograficky zpracovaných jednotek/článků; každý rok je dle přísných kritérií prověřováno na 3.000 nových časopisů a elektronických publikací, z nichž ty nejdůležitější jsou zařazeny do nových vydání Current Contents). Vedle vlastních dat poskytují Current Contents také nejrůznější rejstříky a účinné nástroje pro rychlé a přesné vyhledávání požadované informace.

Tématicky jsou Current Contents rozděleny do sedmi řad:

Current Contents Connect server na UK poskytuje uživatelům všechny uvedené řady. Databáze je týdně aktualizována a má v současnosti 6-ti měsíční retrospektivu, to znamená, že články v každém časopise lze vyhledávat až šest měsíců dozadu.

Výstupy z rešerší v databázi lze tisknout nebo exportovat v různých formátech za účelem:

2. Práce s Current Contents Connect

Systém nabízí poměrně podrobnou on-line nápovědu (pro ty, kteří dávají přednost tištěnému návodu, existuje možnost nechat si vytisknout kompletní nápovědu ve formě manuálu), takže se omezíme jen na základní stručný návod.

2.1. Parametry pro prohledávání

Po připojení na server (http://ccc.cuni.cz) klikněte na tlačítko START v horní části domovské stránky. Zobrazí se stránka nazvaná Search limits, která slouží k nastavení

Pokud změníte implicitně přednastavené parametry hledání, nezapomeňte potvrdit svou volbu tlačítkem SUBMIT LIMIT CHANGES, jinak se změna neprovede. Aktuálně nastavené parametry pro prohledávání budou znázorněny graficky formou ikon v pravé horní části každé následující obrazovky. Nastavení je platné až do další změny parametrů nebo do ukončení spojení (spojení ukončíte buď tím, že uzavřete svůj www-prohlížeč, nebo přejdete na jinou webovskou adresu (URL); server také ukončí spojení automaticky vždy po 15 minutách nečinnosti na straně uživatele).

V horní části úvodní stránky jsou umístěna tlačítka pro volbu další akce:

HOME
-- návrat na domovskou stránku;
SEARCH
-- vyhledávání, možnosti formulace dotazů, prohlížení výsledků;
BROWSE
-- prohlížení databáze procházením abecedně setříděných názvů časopisů nebo vědních disciplín;
LIST
-- osobní seznam vyhledaných záznamů k dalšímu zpracování (třídění, tisk, export záznamů);
HELP
-- on-line nápověda.

2.2. SEARCH - vyhledávání

2.2.1. Postup při vyhledávání

 1. Nejprve vyberte z rozbalovací nabídky na stránce SEARCH pole, v nichž/němž se má vyhledávat:
  • Topic/Subject (TS) -- prohledávají se názvy článků, abstrakt, klíčová slova dodaná autorem a termíny dodané ISI (KeyWords Plus);
  • Title (TI) -- pouze názvy článků;
  • Author/Editor (AU) -- všechna autorská/editorská jména spojená s dokumentem;
  • Address/Institution (AD) -- adresy autorů a institucí;
  • Journal Title (JT) -- názvy časopisů a knih;
  • Discipline (DI) -- vědní disciplína;
  • Document Type (DT) -- kategorie dokumentu (Book Review, Editorial aj.);
  • Language (LA) -- jazyk (v němž je článek publikován);
  • Field Combination -- prohledává se kombinace polí, určená 2-místnými zkratkami polí a hledanými termíny (např. TS=Shakespeare AND DT=bibliography);
  • Set Combination -- kombinuje již dříve vyhledané množiny záznamů určené pořadovým číslem, např. (1 OR 2) NOT 3.
 2. Vložte hledaný termín (nebo kombinaci termínů) do prostoru pro zadání dotazu vpravo od vyhledávacího pole. Přitom:
  • při zápisu hledaného termínu dodržujte pravidla pro zadávání (viz níže);
  • použijte tlačítko DICTIONARY pro vyhledání a vložení termínu nebo fráze, nevíte-li přesné znění, pod nímž je údaj v databázi uložen (např. formát jména autora, přípustné typy dokumentů apod.);
  • tlačítko EXAMPLES ukáže příklady, jak zapsat hledaný termín pro zvolené vyhledávací pole.
 3. Spusťte vyhledávání kliknutím na tlačítko SEARCH. Po dokončení hledání se v dolní části obrazovky přidá do tabulky Search History odkaz na právě vyhledanou množinu záznamů (Set), obsahující pořadové číslo vyhledané množiny, počet nalezených záznamů a použitý hledaný termín. Kliknutím na ikonu v poli Results se zobrazí seznam nalezených záznamů, v němž lze dále navigovat, označovat záznamy pro zařazení do osobního seznamu vyhledaných záznamů, přecházet na obsahovou stránku příslušného čísla časopisu, atd.

Chcete-li provést nové vyhledávání, zopakujte výše uvedené kroky a-c.


Vyhledávací obrazovka
Obrázek 1: Vyhledávací obrazovka


Část vyhledaného záznamu
Obrázek 2: Vyhledávací obrazovka

2.2.2. Další ovládací prvky na stránce SEARCH

2.2.3. Pravidla pro zadávání vyhledávacích termínů

2.3. BROWSE - prohlížení

Vedle přímého vyhledávání článků obsahujících ve svém bibliografickém popisu určitý termín či frázi je možné zvolit i jiný přístup k získávání požadované informace - prohlížení obsahových stránek příslušných časopisů. Například chcete-li čas od času pouze zjistit, co bylo za určité období publikováno v několika konkrétních časopisech z daného oboru, je výhodné využít režim prohlížení databáze - BROWSE.

Kliknutím na tlačítko BROWSE se zobrazí stránka, která nabízí dva abecedně setříděné seznamy, jejichž procházením se lze dostat na obsahové stránky příslušných časopisů:

2.4. LIST - osobní seznam vyhledaných záznamů

Po aktivaci tlačítka LIST na horní liště obrazovky zobrazí systém stránku nazvanou PIC - the Personal Interest Checklist (osobní seznam vyhledaných záznamů). Stránka obsahuje číslovaný seznam těch bibliografických záznamů článků v databázi, které byly uživatelem označeny (zaškrtnutím políčka Mark) ve výsledcích předchozích operací vyhledávání nebo prohlížení.

Jednotlivé záznamy v osobním seznamu mohou být prohlíženy, vyřazeny ze seznamu, tříděny podle různých kritérií, vytištěny na lokální tiskárně, exportovány (uloženy do souboru) či zaslány E-mailem některé "document-delivery" službě k získání plných textů dokumentů (předtím musí mít uživatel samozřejmě zřízen svůj účet u příslušné firmy a dohodnut způsob finanční úhrady).

setting
1 Projekt LB98100, jehož řešitelem je autor článku, je realizován za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podpory projektů výzkumu a vývoje.
... zpět do textu
2 V době psaní článku neměl server ještě dostatečné ardwarové parametry pro zajištění tak rychlé odezvy, na jakou jsou zvyklí uživatelé lokálních verzí Current Contents; pracuje se ale na tom, aby se rychlost odezvy v dohledné době podstatně zlepšila.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011