\"/
\"/ \"/    

Internet 99

Petr Pištěk, Radim Peša, ÚVT MU
Ročník IX - číslo 3, únor 1999
Citace: P. Pištěk, R. Peša. Internet 99. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. IX, č. 3, s. 7-9.
Tematické zařazení: Internet
 předchozí článek | následující článek 

Plynulý tok dění v českém Internetu byl na podzim roku 1998 narušen zprávami o velmi citelném zdražení telefonních poplatků, které navrhl SPT Telecom a schválilo Ministerstvo financí. V polovině listopadu následovala akce, iniciovaná provozovateli předních českých informačních serverů (tzv. poskytovatelů obsahu), známá jako bojkot SPT Telecom, jíž se dostalo široké publicity ve sdělovacích prostředcích a podpory drtivé většiny zainteresovaných subjektů. Následná jednání vedla k příslibu SPT Telecom připravit pro uživatele Internetu odkázané na přístup přes veřejnou telefonní síť speciální tarif, který by nebyl brzdou rozvoje užívání tohoto média. Původní představy o zavedení tohoto tarifu, pojmenovaného Internet 99, k 1.1.1999 se sice nepodařilo naplnit, nicméně dne 18.1.1999 SPT Telecom zveřejnil "Obchodní podmínky" služby Internet 99 (dále jen OP99)1 a další navazující dokumenty. Ty vymezují vztahy tří stran, zúčastněných na této službě, a to SPT Telecom, poskytovatelů připojení k Internetu a koncových uživatelů. V době psaní tohoto článku není známa interpretace řady formálních i technických podrobností této služby. V dalším se tedy budeme věnovat především těm aspektům, které se autorovi zdají být z dostupných podkladů jasné.

Vnější podoba služby

Služba Internet 99 bude dostupná přes speciální telefonní číslo, definované zvlášť pro každého poskytovatele a každý uzlový telefonní obvod (UTO), v němž poskytovatel o zřízení služby Internet 99 požádá. Podmínky nezaručují automatickou realizovatelnost v každém UTO (OP99, čl. 1, odst. 3). Pokud bude číslo zavoláno z telefonní stanice v jeho "domovském" UTO, bude spojení zpoplatněno tarifem Internet 99. Pokud bude zavoláno z jiného UTO, půjde o běžný meziměstský tarif.

Vztah SPT Telecom a koncového uživatele

Tento vztah se jednoduše realizuje tím, že koncový uživatel použije speciálního čísla a jeho použití bude automaticky zpoplatněno jinak, než běžný hovor v rámci UTO. Jsou definována tři časová pásma s odlišnou sazbou, resp. odlišnou frekvencí tarifních impulsů:

PásmoDobaImpuls každých
IPracovní den 7-17180 s
IIPracovní den 17-21390 s
IIIOstatní750 s

Základní srovnání frekvence impulsů s běžným tarifem místních hovorů uvádí následující tabulka.

DobaMístní tarifInternet 99
Pracovní den 7-17120 s180 s
Pracovní den 17-19120 s390 s
Pracovní den 19-21240 s390 s
Ostatní240 s750 s

První impuls je započten (jako vždy) na začátku spojení. Kromě toho je do jedné minuty od sestavení spojení započten další, tzv. sestavovací impuls (viz "Ceník služby Internet 99", odst. 1.9). Ten činí z tarifu Internet 99 zajímavý objekt pro zvídavé počtáře a současně značně relativizuje jeho výhodnost. Srovnání skutečných cen spojení mezi obyčejným místním tarifem a tarifem Internet 99 v závislosti na jejich délce v různých denních dobách uvádějí grafy na obrázcích 1-4.

Vztah SPT Telecom a poskytovatele Internetu (ISP)

Pokud má ISP zájem o službu Internet 99, podá za každý UTO, ve kterém chce zřídit přístupové číslo, žádost na předepsaném formuláři. Pokud je žádost realizována, zaplatí ISP zřizovací poplatek 1800 Kč (+DPH) a bude platit měsíčně 1600 Kč. Tedy samozřejmě za každou kladně vyřízenou žádost, kromě běžných poplatků, které platil i dosud. Pro ilustraci, malý přístupový bod s pěti modemy (což je běžný počáteční stav nového uzlu ISP v menším městě) dnes zaplatí měsíčně 675 Kč za pět telefonních linek a navíc měsíčně 1600 Kč, pokud je bude provozovat v tarifu Internet 99. Dále se ISP zavazuje, že zabrání zneužití služby Internet 99 k jiným účelům než k přístupu do Internetu (OP99, čl. 6, odst. 7,8), zejména že neumožní přímé propojení pro hlasovou komunikaci své sítě s veřejnou telefonní sítí. SPT Telecom se naopak zavazuje bez zbytečného odkladu odstraňovat závady při poskytování služby (OP99, čl. 5, odst. 1) a při závadě trvající nepřetržitě déle než 7 (!) kalendářních dnů vrátit poměrnou část měsíčních poplatků (OP99, čl. 4, odst. 9).

Závěrečné poznámky

Z prvních reakcí na zveřejnění obchodních podmínek lze usoudit, že mezi ISP vyvolaly pocit prohlubujícího se nerovného postavení na trhu komutovaného připojování k Internetu. Jasný problém tvoří dodatečné náklady, které poplynou k monopolnímu provozovateli veřejné telefonní sítě. OP99 explicitně hovoří o třech elementárních modelech realizace služby (pomocí analogových telefonních stanic, digitálních přípojek E1 nebo digitálních přípojek euroISDN), není z nich však jasné, jak bude SPT Telecom prakticky postupovat ve složitějších případech, zejména u připojení modemů přes pobočkové ústředny. Z reakce koncových uživatelů je patrný zájem o umožnění volby, kterým tarifem se připojit podle zamýšlené délky spojení. Uskutečnění této možnosti ovšem povede ke snížené efektivitě využití stávajících modemových polí, která bude nutno rozdělit na dva díly a v každém vytvářet kapacitní rezervu.

Z připojených grafů je patrné, že tarif Internet 99 je velice nevýhodný při krátkých relacích, a těch je při běžném provozu velký podíl. Impuls navíc během první minuty je sice teoreticky možno "předběhnout", ale je třeba si uvědomit, že se do tohoto času počítá i doba potřebná k navázání spojení mezi modemy, k autentizaci spojení vůči serveru poskytovatele a navázání linkového protokolu (dnes většinou PPP). Celková bilance podzimního protestu a jeho dosavadních výsledků tedy zatím není příliš radostná.

setting
1 viz http://www.tel.cz
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011