\"/
\"/ \"/    

Mobilem do Internetu

Jaromír Ocelka, ÚVT MU
Ročník X - číslo 5, červen 2000
Citace: J. Ocelka. Mobilem do Internetu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 5, s. 6-12.
Tematické zařazení: Webové zdroje a technologie
 předchozí článek | následující článek 

V roce 1876 byl vynalezen telefon - zařízení pro přenos zvuků. Téměř o 100 let později se objevily zárodky celosvětové informační sítě. Zhruba dalších dvacet let musel svět čekat na komunikační síť dostupnou pomocí mobilních zařízení - GSM1 telefonů. Díky novým technologiím, mezi než patří také v současné době v reklamách skloňovaný WAP2, se z telefonů stává všeobecné komunikační a informační rozhraní mezi jedincem a světem.

Technologii WAP začala v roce 1997 vyvíjet průmyslová asociace velkých výrobců mobilních zařízení, vystupující pod jménem WAP Forum. Jejím primárním cílem je sdružit společnosti ze všech segmentů řetězce bezdrátového průmyslu a umožnit rychlé a jednoduché doručování informací a služeb mobilním uživatelům na základě nově vyvinutých standardů s co největším využitím stávajících řešení - tedy mimo jiné zpřístupnit Internet mobilním uživatelům.

Vývoj mobilních GSM telefonů

První GSM síť vznikla ve Finsku roku 1992. Od té doby systém GSM prošel několika fázemi nepřetržitého vývoje.

V první fázi nabízel GSM mezinárodní využití, možnost přesměrování a blokování mobilníchtelefonů. Druhá fáze přinesla možnost zasílat krátké textové zprávy (tzv. SMS zprávy), možnost prohodit a přidržet telefonní hovor, datové a faxové služby. Ve třetí fázi se podařilo zdvojnásobit počet telefonních hovorů na jednom kanálu, zrychlit přenos dat, rozšířit služby SIM karty (např. předplacené karty GO a TWIST) apod. Síť GSM začala od roku 1998 využívat také pásmo 1800 MHz, neboť původní 900 MHz pásmo se s narůstajícím počtem klientů zaplnilo.

V současné době se vývoj začíná orientovat na datové služby: od možnosti posílat krátké textové zprávy dospěly mobilní telefony až ke službě WAP.

Architektura

Jednou z důležitých vlastností architektury WAP je použitelnost stávajících řešení, což mimo jiné znamená, že k prezentaci informací pro mobilní zařízení postačuje běžný WWW server. Internetové WWW stránky (obvykle soubory s příponou html či htm) označuje server prohlížeči slovy "text/html". Pro základní prezentaci WAP stránek postačuje "naučit" WWW server "znát" stránky s příponou wml jako "text/vnd.wap.wml".

architektura

Jelikož mobilní telefon nemá svou síťovou adresu a není přímo napojen na počítačovou síť, je nutná existence "prostředníka" - tzv. WAP brány, který je v počítačové síti zapojen a zároveň umí komunikovat s mobilními telefony pomocí rádiových vln. Takovéhoto prostředníka má každý poskytovatel mobilní telefonní sítě s podporou WAPu.

Mobilní zařízení vyšle požadavek WAP bráně na určitou adresu, brána převede tento požadavek do řeči srozumitelné WWW serveru (http protokol) a požádá jej o stránku. Server vrátí požadovanou stránku WAP bráně a ta ji předzpracuje a pošle zpět mobilnímu zařízení.

WAP brána dostává od WWW serveru WML3 stránky (viz dále) v textové formě - tedy tak, jak jsou uloženy na serveru. Protože mobilní zařízení nemá paměti nazbyt, provede brána zakódování tak, aby byl dokument menší. Kódování spočívá v nahrazení často se vyskytujících "slov", která jsou ve standardu přesně definována, jedním bytem. Mezi tato slova patří všechny značky a atributy WML jazyka a také často opakované fráze v hodnotách atributu. Jednou z nich je například text href="http://", který má jednobytový kód 4B, což je shodou okolností ASCII hodnota znaku "K" (to však nevadí, neboť následuje-li za značkou nějaký atribut, je v jejím jednobytovém ekvivalentu nastaven speciální bit, který určuje, že dokud nebude v kódu stránky ukončovací byte, nejedná se o obyčejný text).

HTML?

Internetové stránky jsou textové soubory napsané ve značkovacím jazyce HTML. WML stránky (obdoba HTML stránek v mobilních zařízeních) jsou také textové soubory zapsané ve WML jazyce. Proč nelze HTML jazyk použít i pro WAP stránky?

Monitor počítače je "velký" a barevný a HTML stránky si mohou dovolit "říci" přesné umístění obrázků, WWW formulářů, ... Oproti tomu displej mobilního zařízení je "malý" (od cca 4-5 řádků po 25 znacích) a většinou černobílý a navíc každý displej má jiný poměr výška/šířka. Není tedy možné přesně určit, kde který ovládací prvek bude - každé mobilní zařízení musí rozhodnout o umístění podle svých možností. U přenosného telefonu není k dispozici počítačová myš ani jiné polohovací zařízení a bohužel ani pohodlná klávesnice se stovkou kláves. To vše a ještě mnoho dalších rozdílů mezi prohlížečem v počítači a mobilním zařízením bylo hlavním důvodem, aby WAP forum vyvinulo speciálně uzpůsobený jazyk WML.

WML jazyk

Jazyk WML je založen na jazyce XML. Každá značka tedy musí být párová a navíc napsaná malými písmeny - hned dvě zpřísnění oproti HTML. Pro značky, které nemají párový ekvivalent, existují tzv. prázdné značky (viz jazyk XML, např. <br/>). Kódování znaků je ve WML "vyřešeno" prohlášením UNICODE za implicitní kódování.

Každá WML stránka se skládá z několika karet (značka card). Při nahrání stránky z určité adresy do mobilního zařízení je zobrazena první karta. Jelikož je displej malý, nemůže obsahovat rozmanité strukturované informace. Díky systému karet je však možné na každou kartu umístit určité údaje a vzájemnými odkazy mezi nimi přecházet, aniž by mobilní zařízení muselo znovu kontaktovat server a žádat o stránku.

Protože každá karta může obsahovat ovládací prvky s akcemi, které jsou většinou pro všechny karty společné, je možno společné akce nadefinovat pomocí značky template pro všechny karty na začátku zdrojového textu.

Značky pro zpracování událostí
do, onevent, timer
Značka do zachytává události vyvolané uživatelem (stisk tlačítka, ...), kdežto akce uzavřené do značky onevent se spouští při vnitřní události (vypršení času zadané v atributu značky timer, přechodu na další stránku, ...).

Akce
go, prev, refresh, noop
Akce go provede přechod na stránku určenou v atributu href. Přechod prohlížeče na předchozí zobrazovanou stránku zajistí prev. Příkaz refresh obnoví aktuální stránku. Prázdnou akci lze vyjádřit pomocí značky noop; tato akce je určena například k potlačení akce definované pomocí do na "vyšší úrovni" - uvnitř značky template (viz ukázka).

Formulářová pole
select, option, input, fieldset
select umožňuje uživateli volbu z několika možností definovaných značkou option. Pomocí atributu lze u značky select specifikovat možnost výběru pouze jedné nebo více položek. Značka input říká prohlížeči, že má zobrazit políčko pro vkládání textu. Oproti HTML je navíc možné definovat formát vkládaného textu (číslo, slova z malých písmen, ...). Uzavřením formulářových prvků logicky patřících k sobě do značky fieldset se definuje skupina, kterou by měl prohlížeč zobrazit společně k vyplnění. Výsledné hodnoty formulářových prvků opatřených jménem (atribut name) lze využít v libovolném odkazu ve stejné kartě pomocí tzv. proměnných (viz ukázka).

Obrázky
img
Tato značka umožňuje vkládat obrázky do WML stránek stejným způsobem jako HTML jazyk. Obrázky však musí být ve speciálním formátu wbmp.

Odkazy
anchor, a
Značky zajistí zobrazení hypertextového odkazu na jinou stránku. Obě mají ekvivalentní význam jako značka a v HTML jazyce, ale slova uzavřená ve značce anchor je potřeba doplnit značkou pro akci (go, prev, refresh).

Tabulky
table, tr, td
Stejně jako v jazyce HTML lze i ve WML používat tabulky. Zápis značek je stejný, nelze však vkládat tabulky do sebe.

Formátování textu
strong, b, i, u, big, small, p, br, pre
WML poskytuje pro text standardní formátovací značky, stejné jako v HTML. Jen připomeňme zápis značky pro zalomení řádku: <br/>.

Ukázky WML stránek

Na příkladě je uvedena jednoduchá WML stránka obsahující dvě karty. Pro obě je uvnitř značky template definováno tlačítko "MU Brno" odkazující na WML prezentaci Masarykovy univerzity. První karta má navíc definováno tlačítko Next Card s odkazem #card2 na druhou kartu.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml 
  PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
  "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<template>
 <do type="accept" name="mu" 
   label="MU Brno">
  <go href="http://wap.muni.cz/toASCII/"/>
 </do>
</template>
<card>
 <p>
  <do type="accept" name="next" 
    label="Next Card">
   <go href="#card2"/>
  </do>
  Hello world!
  This is the first card...
 </p>
</card>
<card id="card2">
 <p>
  This is the second card.
  Goodbye.
 </p>
</card>
</wml>

Stranka_displej

Prohlížeč mobilního telefonu má tedy za úkol na první kartě zobrazit dvě tlačítka, ale použitý model telefonu umí přímo ve stránce zobrazit pouze jedno uživatelské tlačítko. Zobrazí tedy tlačítko "Options" a po jeho stisku nabídne na samostatné stránce seznam všech uživatelských tlačítek. Volbou tlačítka "Next Card" přejde uživatel na druhou kartu. Na té má telefon zobrazit pouze jedno tlačítko, což umí, a tak je přímo zobrazí.

Zdrojový text uvedeného příkladu má velikost 532 bytů, po zakódování WAP branou je velikost stránky pouhých 182 bytů.

Pokud by v druhé kartě byl vložen ještě text:

 <do type="accept" name="mu">
  <noop/>
 </do>

došlo by k potlačení tlačítka definovaného ve značce template a na třetím displeji vlevo by již žádné tlačítko nebylo zobrazeno.

Použití formuláře a proměnných lze demonstrovat následujícím fragmentem stránky:

<p>
 váš odkaz:
 <input name="odkaz" format="*a" 
     value="wap.atlas.cz"/>
 <br/>
 <a href="http://$(odkaz)/">
   odkaz na $(odkaz)
 </a>
</p>

Mobilní telefon zobrazí za text "váš odkaz" předvyplněné políčko na vložení textu. Hodnota atributu format v něm specifikuje povolené znaky, v uvedeném případě je to posloupnost malých písmen a interpunkce (nikoliv cifry). Hodnota vložená do textového políčka je použita v následujícím odkazu a v zobrazeném textu pomocí zápisu $(odkaz).

Po zadání textu "wap.uzdroje.cz" je tedy automaticky změněn odkaz a jeho text z wap.atlas.cz na wap.uzdroje.cz.

Mobilní zařízení pro WAP

V následujícím výčtu jsou uvedeny tři telefony, z nichž první dva již byly uvedeny na český trh. Podrobnější informace lze nalézt na WWW stránkách českých operátorů nebo přímo u výrobců těchto mobilních telefonů.

Nokia 7110

Telefon_Nokia_7110

Tento, v České republice první, mobilní telefon podporující WAP má rozměry 125x53x24 mm a váží 141 gramů. Uživateli nabízí šestiřádkový displej tvořený 96x65 body.

Nokia má speciální ovládací tlačítko, tzv. Navi Roller. Tlačítkem lze otáčet (posun po odkazech a listování WML stránkou) a jeho stisk potvrdí právě zvolený odkaz či tlačítko.

Motorola P7389 Timeport

Telefon_Motorola_P7389_Timeport

Tento mobilní telefon začal jako prvním nabízet Paegas. Jeho rozměry jsou 135x45x21 mm a váha 108 gramů. Oproti předchozímu modelu má o jeden řádek displeje méně.

Odkazy ve WML stránce lze volit pomocí dvou šipek určených zároveň pro posouvání stránky, tedy obdobně jako v programu Lynx (textový prohlížeč HTML stránek).

Ericsson R380s

Telefon_Ericsson_R380s

Telefon Ericsson R380s je z uvedených telefonů nejmladší a má všechna nej, bohužel však ještě není k dispozici v České republice. Jeho displej pojme 360x120 bodů, což je asi 8,5 řádků textu.

Jako první mobilní telefon na světě je vybaven operačním systémem EPOC, umožňuje odesílat a přijímat elektronickou poštu, plánovat v časovém manažéru, pracovat s adresářem kontaktů a samozřejmě obsahuje WAP prohlížeč WML stránek.

Jelikož displej obsahuje dotykovou klávesnici, lze jej ovládat celkem pohodlně pomocí speciální tyčinky, v nouzi prstem. Zadávání textů se děje pomocí QWERTY klávesnice 4 vykreslené na displeji.

WAP na počítači

Službu WAP si může vyzkoušet každý uživatel počítače připojeného do Internetu. Vlastní prohlížení WML stránek je možné realizovat dvěma způsoby.

Jednodušší a rychlejší je použití WWW prohlížeče. K tomuto jsou určeny specializované skripty (zpřístupněné na některých WWW serverech), které převádí WML stránky do HTML. Jeden z nich je nabízen pod názvem Wapalizer na adrese http://www.gelon.net/.

Náročnější, avšak věrohodnější řešení nabízí tzv. WAP Emulátor. Je to samostatný program, který si musí uživatel nainstalovat na svůj počítač. Program má většinou podobu mobilního telefonu včetně jeho "nepraktického" ovládání. Na adrese http://www.yourwap.com/en/download/down load.html je k dispozici emulátor mimo jiné i se vzhledem telefonu Nokia 7110. Samotná firma Nokia poskytuje své vlastní vývojové prostředí pro WML stránky včetně emulátoru pod názvem "Nokia WAP Toolkit". Tento nástroj je naprogramován v jazyce java a je k dispozici po zaregistrování na adrese www.forum.nokia.com.

Prohlížení WML stránek v počítači jistě také využijí samotní uživatelé WAP mobilních telefonů, neboť za levný peníz mohou najít zajímavé stránky pro svá mobilní zařízení.

Navštívili jsme český WAP

V současné době existuje již mnoho WML stránek i na českém Internetu. Mezi první vlaštovky patří zpravodajské a katalogizační servery. Kategorizované seznamy stránek lze nalézt na adrese wap.atlas.cz nebo wap.uzdroje.cz.

ATLAS -- wap.atlas.cz
Tento server poskytuje nejen katalog českých stránek, ale i zpravodajství, předpověď počasí a televizní programy všech stanic. Navíc také nabízí možnost číst poštu z libovolného pop3 poštovního účtu.

stranky_atlas

U ZDROJE -- wap.uzdroje.cz
Obdobně jako Atlas obsahuje U zdroje kategorizované seznamy českých WML stránek.

stranky_uzdroje

ČESKÉ NOVINY -- wap.ceskenoviny.cz
WAP verze serveru České noviny obsahuje tytéž zpravodajské informace jako WWW verze.

stranky_cn

SWNET -- wap.swnet.cz
Server nabízí uživatelům nejnovější zprávy ze světa informačních technologií z pera redaktorů Softwarových novin.

stranky_swnet

MU BRNO -- wap.muni.cz
Od prvního jarního dne roku 2000 je k dispozici univerzitní prezentace kontaktních údajů pracovišť, zaměstnanců a studentů včetně jejich vyhledávání.

stranky_matyska

A mám to zadarmo?

V současné době je počítačová síť Internet dostupná veřejnosti pomocí telefonní linky tarifem Internet 2000. Cena za tuto službu mimo špičku je cca 16 Kč za hodinu. WAP služba je českými operátory oceněna na 2 Kč5 za minutu v libovolnou denní dobu, což je levnější než použití přenosného počítače společně s datovými službami mobilního telefonu. WAP je tedy ideální prostředek pro ty, kdo mimo domov a kancelář často potřebují čerstvé informace.

Za uvedenou částku obdrží zákazník společnosti EuroTel rychlost datového toku 14400 bitů za sekundu. U konkurenční společnosti Paegas je to méně - 9600 b/s. Oskar, nejmladší z českých operátorů, WAP službu zatím neposkytuje.

V současné době6 je možné zakoupit mobilní telefon Nokia 7110 u společnosti EuroTel za dotovanou cenu 9 995 Kč. Konkurenční Paegas nabízí pro WAP služby tentýž dotovaný telefon za 10 368 Kč, dále pak Motorola T2288 za 1 828 Kč a Motorola P7389 Timeport za 8 538 Kč. Pro srovnání: Oskar nabízí telefon Nokia 7110 za nedotovanou částku 15 999 Kč bez placení aktivačního poplatku. Uvedený přehled telefonů je v současné době kompletní, avšak výrobci mobilních telefonů již chystají další nové modely s podporou WAP služby.

Závěr

Velký pokrok na poli WAP technologie učinila v České republice Expandia Banka, která takto začala aktivně poskytovat bankovní služby. Mezi další již realizované zajímavosti patří sledování stavu domácích spotřebičů, rezervování letenek či sledování aktuálního stavu hokejových zápasů mistrovství světa. Podobně lze realizovat objednávání obědů v menze, půjčování knih v knihovně nebo zveřejňování výsledků přijímacích zkoušek.

V mnoha sci-fi povídkách se čtenář může dočíst o existenci univerzálního komunikátoru, který si člověk neustále nosí s sebou, nebo jej má dokonce propojen se svým mozkem. Současné technologie nasvědčují, že mnohým povídkám bude status sci-fi brzy odebrán.

Literatura

[1] Overview of WAP
http://wca.org/sbc/
[2] WWW prezentace organizace WAP Forum
http://www.wapforum.org/
[3] Český zpravodajský server o službě WAP
http://www.wapserver.cz/
[4] Světové vyhledávací služby
setting
1 GSM - Global System for Mobile Communications
... zpět do textu
2 WAP - Wireless Application Protocol - protokol pro přenos bezdrátových aplikací
... zpět do textu
3 WML - Wireless Markup Language - značkovací jazyk pro WAP
... zpět do textu
4 Telefon má ještě obyčejnou telefonní klávesnici, která je na přiloženém obrázku odklopená.
... zpět do textu
5 při použití předplacené karty Paegas Twist je cena ještě vyšší - 2.80 Kč za minutu
... zpět do textu
6 všechny uvedené ceny jsou platné v polovině května 2000
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011