\"/
\"/ \"/    

Elektronické informační zdroje na Masarykově univerzitě

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník XI - číslo 2, prosinec 2000
Citace: M. Bartošek. Elektronické informační zdroje na Masarykově univerzitě. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. XI, č. 2, s. 1-4.
Tematické zařazení: Elektronické informační zdroje
 předchozí číslo | následující článek 

Ve druhé polovině roku 2000 došlo k zásadnímu obratu v možnostech přístupu uživatelů z naší univerzity k profesionálním elektronickým informačním zdrojům pro vědu, výzkum a vzdělávání. Kromě trvalého úsilí Masarykovy univerzity a jejího Knihovnicko-informačního centra o zlepšení informační vybavenosti jejich uživatelů k tomu přispěl zejména program MŠMT LI - Informační zdroje pro vědu a výzkum, a to díky své masivní finanční podpoře. Jen v letech 2000-2003 bude z tohoto programu vynaloženo téměř půl miliardy korun na nákup informačních zdrojů formou grantů na jednotlivé informační projekty. Řada projektů má konsorciální charakter a univerzita zapojením do těchto projektů získala cenné informační zdroje jiným způsobem prakticky nedostupné (předplatné každého jednoho takového zdroje by pro MU představovalo náklady v řádu mnoha miliónů Kč ročně).

Pro snadný a rychlý přístup k elektronickým informačním zdrojům získaným pro naši univerzitu udržuje KIC MU při ÚVT MU informační portál na adrese http://www.muni.cz/library/sluzby.html. Všechny tyto informační zdroje jsou dostupné prostřednictvím univerzitní sítě z kteréhokoliv počítače MU v doméně muni.cz pomocí standardních www-prohlížečů, bez nutnosti zadávat jakákoliv přístupová hesla.

Nabídka on-line elektronických informací pro MU zahrnuje v současnosti více jak desítku špičkových velmi rozsáhlých zdrojů (zpřístupnění dalších se připravuje):

Web of Science

Multioborová citační databáze Web of Science od společnosti ISI (Institute for Scientific Information). Jedná se o www-podobu známých databází Science Citation Index, Social Science Citation Index a Arts & Humanities Citation Index. Databáze obsahuje týdně aktualizované údaje o článcích z více než 8.500 vědeckých časopisů ze všech oborů. Kromě bibliografických údajů a abstraktu jsou u každého článku uvedeny všechny jeho reference a také všechny jeho citace (odkazy na daný článek z novějších prací). Týdně v databázi přibývá na 25.000 nových záznamů a přes 400.000 citačních odkazů. Uživatelům je k dispozici 20-ti letá retrospektiva (tj. data za posledních dvacet let).
Informační zdroj je zpřístupněn formou akademické multilicence pro Akademii věd, většinu českých VŠ a některé velké státní vědecké knihovny. Platba za multilicenci je hrazena z větší části z grantu programu LI, jen malou část nákladů hradí jednotliví účastníci konsorcia. Protože se databáze Web of Science tématicky do značné míry překrývá s databází Current Contents Connect a finančně bylo pro MU obtížné podporovat oba zdroje, předplatné MU pro Current Contents Connect bylo po zpřístupnění WoS zrušeno.

ProQuest 5000

Rozsáhlá databáze aktuálních informací společnosti Bell+Howell zahrnující plné texty cca 5.000 periodik a dále bibliografické záznamy z dalších cca 3.000 časopisů pokrývajících zejména: humanitní a společenské obory, obchod, medicínu, aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku. Retrospektivní pokrytí je od roku 1993 do současnosti. Záznamy o nových publikacích jsou v databázi zveřejňovány nejpozději do 48 hodin od jejich vydání. Informační zdroj je zpřístupněn formou celonárodní licence, plně hrazené z grantu programu LI.

PCI - Periodicals Contents Index

Retrospektivní bibliografická databáze od divize Chadwyck-Healey společnosti Bell+Howell obsahující "obsahy" a bibliografické záznamy článků z 3.388 odborných a vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd. Rozsah retrospektivy je 1770-1990 (každý časopis v databázi je indexován od svého prvního vydaného čísla). Databáze obsahuje informace o více než 11 miliónech článcích, ročně přibývá zhruba milión záznamů. Informační zdroj je zpřístupněn formou celonárodní licence, plně hrazené z grantu programu LI.

EIFL Direct

Metadatabáze plných textů článků z celkem 3.300 časopisů, novin a zpravodajství od r. 1990, především z oblasti sociálních a humanitních věd, od EBSCO Publishing - jednoho z předních světových dodavatelů elektronických a tištěných časopisů. Informace jsou rozděleny do několika dílčích databází: Academic Search Elite (společenské a humanitní vědy), Business Source Premier (ekonomie, finance, management, účetnictví, mezinárodní obchod), Newspaper Source Plus (přes půl miliónů článků z více jak 100 novin v anglickém jazyce) a MasterFILE Premier (obecně zájmové tituly, obchod, zdraví, kultura). K tomu navíc medicínské databáze Medline (kompletní soubor od roku 1966, plus plné texty z 80 lékařských časopisů), Health Source Plus (oblast výživy, pohybové aktivity, péče o vlastní zdraví, problematiku drogové závislosti) a další.
Informační zdroj je zpřístupněn formou plošné multilicence pro neomezený počet neziskových organizací v rámci celé ČR. V současnosti je zaregistrováno na dvě stě knihoven, které tvoří neformální konsorcium zapojené prostřednictvím Národní knihovny do projektu EIFL Direct (Electronic Information For Libraries) realizovaného společně firmou EBSCO a Open Society Institute (součást sítě Sorosových nadací). V projektu je sdruženo 39 zemí, které tak tvoří největší světové informační konsorcium.

JSTOR - Journal Storage

Retrospektivní on-line databáze digitalizovaných plných textů z více jak 117 amerických vědeckých časopisů z humanitní oblasti (antropologie, ekologie, ekonomika, filozofie, finance, historie, literatura, matematika, politické vědy, sociologie, statistika, vzdělávání). Každý časopis je plně digitalizován od prvního vydaného čísla (sahajícího mnohdy hluboko do 19. století) až po pohyblivou hranici "tří až pěti let od současnosti", podle dohody s vydavatelem tištěné verze. Informační zdroj je pro MU zpřístupněn na základě členství univerzity v konsorciu JSTOR; náklady spojené s naší účastí v konsorciu (provoz, digitalizace nových čísel časopisů) jsou z větší části pokryty příspěvkem Mellonovy nadace, z menší části z centralizovaných prostředků MU.

Biological Abstracts, Zoological Record

Dvě bibliografické databáze od společnosti BIOSIS: databáze Biological Abstracts (se záznamy od roku 1997) obsahuje reference na články z téměř 6.000 časopisů z oblasti life sciencies, včetně biochoemie, biotechnologií, botaniky, ekologie, životního prostředí, mikrobiologie, neurologie, farmakologie, zdravotnictví a zemědělství. Databáze Zoological Record (kompletní přístup k elektronickým záznamům od roku 1978) pokrývá informace pro výzkum živočichů z oblastí od biochemie až po veterinární medicínu. Pokrývá 4.500 periodik ze 100 zemí světa. Informační zdroj je zpřístupněn formou konsorciální multi-licence, plně hrazené z grantu programu LI.

Springer-LINK

Databáze elektronických verzí téměř 400 vědeckých periodik vydávaných nakladatelstvím Springer-Verlag. Informační zdroj je zpřístupněn formou celonárodní licence, plně hrazené z grantu programu LI.

Springer-LNCS (Lecture Notes in Computer Science)

Databáze elektronických verzí sborníků vědeckých konferencí a monografií z oblasti computer science, umělé inteligence a jejich aplikací, publikovaných nakladatelstvím Springer-Verlag v rámci řady "Lecture Notes in Computer Science". Ročně je v rámci této řady vydáno přes 200 publikací. Informační zdroj je zpřístupněn formou celouniverzitní licence, plně hrazené z grantu Fakulty informatiky v programu LI.

Digitální knihovna ACM

Digitální knihovna americké počítačové společnosti ACM obsahující elektronické verze cca 30 časopisů ACM z oblasti computer science od roku 1985 a plné texty sborníků vědeckých konferencí pořádaných společností ACM od roku 1985 (stovky sborníků z více než 130 sérií konferencí). Informační zdroj je zpřístupněn formou celouniverzitní licence, plně hrazené z grantu Fakulty informatiky v programu LI.

ETRDL - ERCIM Technical Reports Digital Library

Distribuovaný systém serverů zpřístupňujících technické zprávy z oblasti computer science a matematiky v rámci evropského konsorcia ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics), s napojením na obdobný americký a celosvětový systém NCSTRL (Networked Computer Science Technical Reference Library). Informační zdroj je zpřístupněn díky členství FI v konsorciu ERCIM prostřednictvím vlastního serveru, který vystavuje technické a výzkumné zprávy z Fakulty informatiky a v budoucnu i dokumenty ostatních členů konsorcia CRCIM (Czech Research Consortium for Informatics and Mathematics).

KnowEurope

Velmi rozsáhlý integrovaný zdroj kompletních informací o EU, ale i o Evropě v širším slova smyslu, o institucích a organizacích, politických iniciativách, legislativní činnosti, o lidech a národech Evropy. Zahrnuty jsou: Novinky a průběžné zprávy (problematika EU, politika a aktivity EU, místní orgány státní správy, legislativní proces EU), Klíčová legislativa a politika (desetiletý fond záznamů právních předpisů EU), Fakta, čísla, analýzy (přehledy názorů, institucí, osobností, úřední analýzy legislativní činnosti EU, Council of the EU, European Commission, European Courts, European Parliament, Eurostat Yearbook atd.), Lidé-pracoviště-funkce, www adresář (seznam více jak 1.200 www stránek EU a příbuzných), Související informace (vybrané bibliografické záznamy článků, studií, zpráv a monografií). Informační zdroj je zpřístupněn formou konsorciální multi-licence, plně hrazené z grantu programu LI.

Výše uvedené informační zdroje nejsou jediné, k nimž máme v současnosti na MU přístup. Další existující zdroje jsou však již dostupné určitým omezujícím způsobem: buď jen pro odborníky daného oboru (např. strukturní a reakční databáze Beilstein a Gmelin pro oblast organické a anorganické chemie, či databáze řeckých a latinských autorů starověku a středověku pro odborníky z klasických studií FF) a/nebo pomocí speciálních klientských programů (například databáze na univerzitním CD-ROM serveru - Česká národní bibliografie, BookFind, Ulrich's International Periodicals, Ekonomicko-právní informační server a další).

Pro nejbližší období připravuje Knihovnicko-informační centrum MU (KIC MU) zapojení MU do dalších projektů, které by přinesly našim uživatelům další rozšíření dostupných informačních zdrojů. Jmenujme alespoň bázi Science Direct nabízející elektronické plnotextové časopisy z nakladatelství Elsevier Science. Obecná strategie při získávání nových informačních zdrojů je následující: KIC - tak jako dosud - bude z centralizovaných finančních prostředků univerzity a grantů zajišťovat nákup, provoz a zpřístupnění multioborových zdrojů pokrývajících potřeby velkého okruhu uživatelů na univerzitě. Oborově specializované informační zdroje jsou záležitostí jednotlivých oborů a fakult s tím, že u zdrojů s potenciálním fakultním přesahem KIC doporučuje a nabízí možnost jejich celouniverzitního zpřístupnění (pokud to již dojednané licenční podmínky daného zdroje výslovně neznemožňují).

Závěr: Od letošního roku přestává platit, že naši vědci, pedagogové, odborní pracovníci a studenti nemají možnost dostat se k informacím potřebným pro jejich profesionální práci. Řadu špičkových informačních zdrojů máme již teď všichni plně k dispozici a existuje reálná šance dostat se i k dalším - za předpokladu iniciativního a aktivního přístupu specialistů z jednotlivých oborů (při identifikaci potřebných zdrojů, určování priorit, vytváření informačních konsorcií a uplatňování informačních projektů). Zbývá to jediné, současně však také to hlavní: naučit se s elektronickými informačními zdroji pracovat a začít je při své práci efektivním způsobem a v maximální možné míře využívat.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011