\"/
\"/ \"/    

Knihovny MU v Internetu

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník V - číslo 4, březen 1995
Citace: M. Bartošek. Knihovny MU v Internetu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. V, č. 4, s. 8-10.
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí článek | následující článek 

Začátkem března t.r. byla na ÚVT MU dokončena rekonstrukce knihovního serveru Masarykovy univerzity. Díky němu má nyní každý uživatel počítačové sítě Internet / CESNET možnost prohledávat on-line přímo ze svého počítače fakultní katalogy (nebo alespoň jejich části) a získat tak lepší přehled nejen o knihovním fondu fakult, ale i o postupu prací v oblasti automatizace knihoven.

Co je to knihovní server MU

Zhruba již třetím rokem pokračuje na jednotlivých fakultách MU (podle lokálních podmínek s různou intenzitou a různými výsledky) úsilí o zavedení výpočetní techniky do knihoven a následně i zlepšení služeb poskytovaných čtenářům. S výjimkou pedagogické fakulty (zvolila vlastní cestu v automatizaci knihoven) jsou v ústředních knihovnách všech fakult instalovány lokální systémy knihovnického systému Tinlib na platformě MS-DOS a v konfiguracích umožňujících automatizovat vybrané základní činnosti knihovny (katalogizaci přírůstků a retrokatalogizaci staršího fondu, zatím jen výjimečně i automatizovanou výpůjčku a akvizici). Protože používaná MS-DOS platforma umožňuje jen velmi omezený a lokální přístup čtenářů do fakultních resp. oborových knihovních on-line katalogů, jsou fakultní katalogy průběžně kopírovány na unixový knihovní server MU (opět se sytémem Tinlib), kde jsou nepřetržitě k dispozici všem zájemcům, kteří mají přístup do sítě Internet.

Knihovní server MU tedy zrcadlí s určitou periodou (prozatím 1 měsíc) fakultní katalogy; umožňuje v nich vyhledávat podle různých kritérií záznamy o dokumentech, neumožňuje však provádět on-line výpůjčku ani rezervace. Tyto činnosti se provádějí (nebo připravují) v rámci lokálních fakultních systémů.

Připojení na knihovní server MU

Pro připojení na knihovní server MU se zadává následující sekvence:

     telnet knihovna.muni.cz
login: tinlib
password: je prázdné (stačí stisknout <Enter>)

Po připojení jsou uživateli postupně zobrazeny dvě nabídky: první pro zadání způsobu zobrazování českých znaků, druhá pro volbu fakultního katalogu.

Kódování češtiny:

Aby mohl knihovní server MU při komunikaci s uživatelem správně zobrazovat a přijímat české diakritické znaky, musí být splněny následující podmínky:

Pro usnadnění správné volby je součástí nabídek menu i krátký testovací text s diakritickými znaky pro jednotlivé typy kódování. Uživatel tak jednoduše zvolí číslo té nabídky menu, u níž vidí správně zobrazen celý testovací text. Pokud není žádná nabídka zobrazena nezkomoleně (některá z prvních dvou výše uvedených podmínek není splněna), zvolí uživatel typ kódování ASCII, tj. program bude při zobrazování českých znaků diakritiku "odřezávat" (v tomto režimu však není možné při vyhledávání v katalogu zadávat plnohodnotně hledání podle diakritického řetězce znaků).

Volba katalogu:

Knihovní server umožňuje v současnosti výběr z katalogů šesti fakult:

  1. Ekonomicko-správní (kompletní fond fakulty)
  2. Filozofické (fond učebnic ÚK a fond katedry politologie)
  3. Informatiky (fond ÚVT od r. 1991)
  4. Lékařské (fond od r. 1993)
  5. Právnické (fond od r. 1994)
  6. Přírodovědecké (fond od 3/1994)

Podrobnější informace o tom, jaká část fakultního fondu je v on-line katalogu zachycena, lze vyčíst z nápovědy každého katalogu (stav se samozřejmě průběžně mění podle toho, jak postupuje v knihovnách zpracování běžných přírůstků, retrospektivní katalogizace a připojování dílčích katalogů do systému).

Pokud v menu Volba katalogu zadá uživatel číslo katalogu 0, systém ho automaticky z knihovního serveru odhlásí.

Jak vyhledávat v on-line katalogu

Poté, co uživatel úspěšně prošel úskalími nastavení češtiny a volby katalogu, je přihlášen do knihovního systému v pozici čtenáře, který může v katalogu vyhledávat, nikoliv však cokoliv měnit; je mu otevřen tzv. modul OPAC - On-line Public Access Catalogue. Základní nabídka modulu OPAC vypadá následovně:

           AUTOŘI
            NÁZVY
     PŘEDMĚTOVÉ SKUPINY
VYHLEDÁVÁNÍ PODLE SLOV Z NÁZVU
   VYHLEDÁVÁNÍ PODLE MASKY

Pomocí kurzorových kláves nebo kláves <D> (down) a <U> (up) lze nyní přesunout obrazovkový kurzor na některou z nabídek. Označená nabídka se vyvolá stisknutím klávesy <Enter> - tím je zvoleno něco jako základní úhel pohledu na záznamy v katalogu: abecední seznam autorů, seznam názvů dokumentů (knih, článků nebo periodik), seznam věcných deskriptorů (předmětových skupin nebo tezaurových výrazů)1, seznam významových slov vyskytujících se v názvech všech dokumentů. Poslední nabídka otevírá masku záznamu pro dynamickou specifikaci dílčích seznamů dokumentů podle kombinace hodnot polí (např. knihy z dílčí knihovny publikované v určitém období). Na seznamy vyvolané nabídkami lze použít další vyhledávací postupy:

Navigace v systému Tinlib umožňuje intuitivní vyhledávání: přesunem kurzoru na určitý záznam (přesněji jeho název) v seznamu a stisknutím <Enter> se zobrazí všechna v daném okamžiku viditelná pole tohoto záznamu. Přemístěním kurzoru na některé z těchto polí a stisknutím <Enter> se přechodem přes hypertextovou vazbu zobrazí podrobnější informace vázaná ke zvolenému poli, která může opět sloužit k dalšímu navigování. Takto lze například ze seznamu knih přejít přes záznam určité knihy a jeho pole Autor k seznamu všech publikací daného autora; ze záznamu nově zvolené publikace se přes pole Nakladatel dostaneme k seznamu všech dokumentů daného nakladatele v katalogu; ze záznamu některého dokumentu se přes pole Předmětová skupina přeneseme k seznamu knih z dané oblasti, atd.

Pomocí navigace lze "proplouvat" databází v závislosti na právě zobrazovaných hodnotách; vše, co je k tomu potřeba, jsou klávesy pro posun kurzoru, <Enter> pro otevření záznamu a případně klávesa <P> (previous) pro návrat o úroveň zpět.

Samozřejmě, kdykoliv je možné zadat příkaz <M> (menu) pro návrat do základní nabídky systému nebo <Q> (quit) pro ukončení práce s katalogem. Podrobnější informace o práci se systémem Tinlib poskytne jeho on-line nápověda po zadání příkazu <H> (help).

setting
1 Ne každý z těchto pohledů musí být v daném katalogu obsažen, záleží na míře popisnosti (nebo - chcete-li - "kvalitě") záznamů pořizovaných knihovnou. Pokud např. knihovna záznamy věcně neklasifikuje, bude seznam tezaurových výrazů a/nebo předmětových skupin prázdný; jestliže při katalogizaci nezadává do počítače články ani periodika, pak má čtenář k dipozici pouze údaje o knihách, apod.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011