\"/
\"/ \"/    

Aleph v knihovnách MU

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník XIV - číslo 4, duben 2004
Citace: M. Bartošek. Aleph v knihovnách MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XIV, č. 4, s. 19-20.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí článek | následující číslo 

Před rokem a půl jsme informovali čtenáře Zpravodaje [1] o plánech Knihovnicko-informačního centra na přechod knihoven MU na nový automatizovaný knihovní systém Aleph (software od izraelské firmy ExLibris). Zkusme se nyní stručně podívat na to, jak se daří tyto plány naplňovat v praxi.

Knihovny na MU

Nejprve si připomeňme, jak vypadá struktura knihoven na univerzitě. Univerzita nemá a ani neplánuje zřízení centrální knihovny. Její knihovní systém v podstatě kopíruje logické a fyzické členění univerzity na fakulty a hlavní lokality. Knihovní struktura MU je tvořena 9 ústředními knihovnami fakult a dále 116 dílčími knihovnami (DK), v nichž je celkem deponováno přes 1.5 miliónu knih (knihovních jednotek, KJ) a značné množství periodik (aktuálně odebírají knihovny MU na 2.300 titulů tištěných periodik); většina živého fondu je zachycena formou elektronických záznamů v elektronických katalozích. Základní číselné údaje (obvykle v tisících jednotek) jsou shrnuty v následující tabulce:

fakulta DK KJ elektronické
záznamy
% roční
přírust
FF
PřírF
PedF
LF
PrávF
ESF
FSS
FI
FSpS
14
23
15
63
1
0
0
0
0
706
338
139
135
125
33
29
10
3
185
62
86
44
74
33
29
10
3
26
18
62
33
59
100
100
100
100
10
3
8
4
4
4
4
1
2
celkem 116 1.518 526 35 40

Přechod na systém Aleph

Během automatizace knihoven MU v 90. letech minulého století bylo vytvořeno 9 samostatných elektronických katalogů v systému Tinlib (resp. KP-win na LF) obsahujících záznamy knižních, seriálových a časopiseckých fondů jednotlivých fakult. Toto distribuované uspořádání umožňovalo dostatečně robustní a efektivní provoz v době, kdy univerzitní počítačová síť nebyla ještě dostatečně výkonná a spolehlivá. V současnosti již tento fyzicky decentralizovaný model nevyhovuje. Proto s přechodem na nový knihovní systém Aleph dochází mj. i ke slučování dosud oddělených elektronických katalogů do jediné společné knihovní báze (umožňující však i nadále logické členění po fakultách). Migrace na systém Aleph znamená konvertovat do nových formátů více než půl miliónu knihovních záznamů a stovky tisíc záznamů dalších typů (seriálové, analytické, výpůjční, rezervační, údaje o čtenářích, aj.). V zájmu dosažení co nejvyšší kvality byly veškeré konverzní programy a nástroje vyvíjeny vlastními silami, se zohledněním všech celouniverzitních i fakultních specifik. Během prázdnin 2003 byla do systému Aleph konvertována největší univerzitní knihovna - ústřední knihovna FF. Po získání potřebných "ostrých" provozních zkušeností s novým systémem přistupujeme nyní k postupné konverzi dalších fakult: 28.3.2004 byla do systému Aleph převedena knihovna Fakulty informatiky a koncem dubna ji bude následovat knihovna Fakulty sportovních studií. Ještě do prázdnin bude realizována konverze FSS, na dobu prázdnin pak plánujeme postupný převod ESF, Právnické fakulty a Pedagogické fakulty. Zbývající fakulty, které v současnosti provádí intenzivní retrokatalogizaci fondu (Přírodovědecká fakulta) resp. řeší rozsáhlejší dislokační záležitosti (Lékařská fakulta), budou přecházet na systém Aleph později: u Přírodovědecké fakulty plánujeme přechod v závěru tohoto roku, u LF až v roce následujícím.

Vyzkoušejte si Aleph

Na závěr již jen odkaz na čtenářské www-rozhraní nového knihovního systému Aleph: http://aleph.muni.cz/. Se systémem Aleph-MU může uživatel pracovat ve dvou režimech:

Možnosti a funkce čtenářského www-rozhraní systému Aleph jsou značně bohaté, jejich podrobnější popis přineseme v některém z následujících čísel Zpravodaje. Ovládání je ale poměrně intuitivní a systém poskytuje poměrně rozsáhlou nápovědu, takže uživatelům by nemělo nic bránit začít systém využívat již nyní.

Systém Aleph používá také řada dalších (akademických) knihoven v ČR, například: Národní knihovna ČR (http://sigma.nkp.cz) a jí provozovaný Souborný katalog ČR (http://skc.nkp.cz), Moravská zemská knihovna v Brně (http://glum.mzk.cz/F/), Vědecká knihovna v Olomouci (http://kat.vkol.cz), VUT v Brně (http://aleph.lib.vutbr.cz), VŠE v Praze (http://library.vse.cz/aleph/), ZČU Plzeň a další.

Literatura

[1] M. Bartošek. Aleph: nový knihovní systém pro MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč.13, č.2, s.6-10.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011