\"/
\"/ \"/    

Jak pokračuje budování počítačové sítě na MU

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník II - číslo 2, listopad 1991
Citace: M. Bartošek. Jak pokračuje budování počítačové sítě na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 2, s. 1-3.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
 předchozí článek | následující článek 

Univerzitní veřejnost byla již na různých fórech (mimo jiné i v tomto Zpravodaji) informována o projektu akademické počítačové sítě APS v Brně. Protože se domníváme, že jde o projekt velmi významný, který se dotkne velké části uživatelů výpočetní techniky na brněnských vysokých školách, chceme Vás o něm průběžně informovat (viz také již předchozí čísla).

Jak vznikal projekt APS (z historie)

Projekt APS byl zvažován na ÚVT již delší dobu; avšak teprve nastolení normálních poměrů během posledních dvou let umožnilo převést ho z roviny obecných úvah a experimentů do roviny praktické realizace. Koncem loňského a začátkem tohoto roku předložila skupina ÚVT pro počítačové sítě materiály, shrnující v ucelené podobě první rozvahy o rozvoji počítačové sítě na ÚVT a MU ([1], [2]). Na květnovém pracovním semináři u příležitosti otevření nového počítačového sálu MU se shodli přítomní zástupci brněnských vysokých škol na nutnosti vytvoření společné sítě a pověřili ÚVT, aby iniciovala projekt k jejímu vytvoření. Začátkem srpna byla rektory všech brněnských VŠ podepsána rámcová dohoda o spolupráci při budování APS. Vážný zájem o připojení se k této dohodě projevily i regionální ústavy ČSAV.

Ještě v srpnu byl na ÚVT a fakultách MU (obdobně i na dalších VŠ) zpracován projekt a MŠMT přidělilo univerzitě účelovou dotaci 1.5 mil. Kčs pro realizaci 1. etapy APS. Hlavní cíle této etapy jsou následující:

Co se již udělalo

Za období září - říjen 1991 byly na ÚVT MU řešeny v rámci projektu APS následující úkoly:

 1. v oblasti spojení fakult s ÚVT
  • jsou nataženy a odevzdány pevné telefonní linky na fakulty filozofickou a pedagogickou, v nejbližších dnech budou předány také linky na právnickou a lékařskou fakultu (fakulta ekonomicko-správní nebyla v původním projektu ještě zahrnuta a její připojení se bude řešit dodatečně)
  • je natažen 40-pramenný kabel pro přímé propojení ÚVT Burešova 20 a přírodovědecké fakulty
  • byly objednány 4 komutované linky pro možnost připojování uživatelů na brněnský uzel a UNIXové prostředí ÚVT
  • jsou zapůjčeny a testovány 19.2 kBd modemy pro připojení fakult
  • probíhají jednání s Čs. spoji ohledně technických podmínek pro budování brněnské páteře APS na bázi skleněných vláken
  • v průběhu listopadu se uskuteční jednání s firmou Siemens Austria o podmínkách zpracování projektu světlovodných rozvodů
 2. v oblasti zřizování brněnského uzlu EARN
  • na EC 1027 byly instalovány a oživeny všechny softwarové a hardwarové komponenty pro komunikaci
  • jsou zapůjčeny a testovány modemy 19.2 kBd pro propojení brněnského uzlu s národním uzlem EARN v Praze
  • zkušebně je propojeno EC 1027 s národním uzlem EARN v Praze; zkušebně probíhá komunikace mezi Prahou a Brnem na úrovni transportní vrstvy; je prakticky testováno dvoukanálové spojení po stávající telefonní lince (současně běží jak spojení na IBM~3090, tak i spojení EC 1027 na CSEARN)
  • byla podána žádost o registraci brněnského uzlu sítě EARN (bude mít název CSBRMU11); předpokládaný termín vyřízení registrace je začátek prosince 1991
  • ÚVT iniciovalo jednání s firmou Hitachi Data Systems Austria o možnosti bezplatného získání počítače Hitachi pro brněnský uzel EARN
  • začátkem listopadu byl počítač Hitachi AS/6600 (CPU 2.8-3.2 MIPS, paměť 16 MB, disky 2.4 GB, kompatibilní s IBM 4341, tj. s počítači řady IBM 370) dodán na MU jako dar od firmy Hitachi Data Systems Austria. V průběhu listopadu bude počítač Hitachi instalován a oživen na sále ÚVT MU Burešova 20; k tomuto počítači budou postupně připojeny periferie počítače EC 1027
  • společně s OVC VŠ Praha uskutečnilo ÚVT několik jednání s firmami z NSR a USA (IBM, Acanthus Corporation - Beednet) týkající se možností napojení brněnského uzlu na pražské centrum pomocí satelitu (přenosová rychlost 64 kBd)
  • současně se zvažují i jiné alternativy rychlého napojení na Prahu. ÚVT připravuje společný projekt s OVC ČVUT Praha a aktivně se účastní všech jednání o vytvoření multi-protokolové komunikační páteře v ČSFR (jedná se o více možnostech, jednou z nich je projekt FESNET iniciovaný francouzskou institucí INRIA)
 3. v oblasti vytváření sítě TCP/IP - UNIX a uzlu sítě Internet}
  • každá fakulta (zatím kromě právnické) byla vybavena jedním centrálním počítačem a operačním systémem SCO UNIX se síťovou podporou; tyto počítače budou tvořit fakultní uzly univerzitní sítě
  • byla aktivována telefonní linka s modemem 2.4 kBd pro spojení s národním uzlem UNIXovské sítě EUNET v Bratislavě
  • je realizována páteř Internetové sítě ÚVT MU, tvořená lokální sítí Ethernet, propojující několik UNIXových a MS-DOSových počítačů
  • na vytvořené lokální síti byl ověřen provoz TCP/IP včetně nadstavby pro přenos souborů NFS; bylo testováno několik komerčních i public domain implementací síťových protokolů pro MS-DOS (viz [3])
  • bylo realizováno a v poloautomatickém režimu odzkoušeno propojení UNIXového prostředí s počítačem EC 1027 (uzlem EARN)
  • byla vyvinuta 8-kanálová seriová deska do PC umožňující připojení až osmi terminálů k PC s UNIXem nebo síťové připojení až osmi uzlů; probíhá vývoj software pro použití tohoto zařízení v systému UNIX a MS-DOS
  • byla získána internetová adresa třídy B (umožňující připojit na univerzitě teoreticky až 64 000 počítačů do sítě Internet)
  • byla provedena registrace univerzitní Internetové subdomény "muni" v rámci domény "cs" (tj. doménová adresa uživatelů z MU bude mít tvar "...muni.cs")
 4. v oblasti organizační
  • na brněnské úrovni bylo dohodnuto, že MU bude zajišťovat připojení do mezinárodních, národních a federálních sítí pro všechny VŠ v Brně
  • protože se ukázalo, že LVT nejsou vždy dostatečně kompetentní k řešení fakultních projektů APS, navrhlo ÚVT děkanům všech fakult jmenovat na každé fakultě pracovníka vybaveného dostatečnými pravomocemi pro realizaci vnitřní sítě na fakultě; jmenováni byli: ing. J. Tůma (PřF), dr. J. Polách (LF), ing. O. Vaňura (FF), ing. J. Strach (PdF), dr. J. Klestil (PrF), dr. J. Moravec (E-SF). Tito pracovnící budou zodpovědni za fakultní projekty v rámci APS a na úrovni fakult budou konkrétními partnery ÚVT, které zodpovídá za celouniverzitní projekt APS a dohodnuté části celobrněnské sítě.
 5. v oblasti školení a přípravy uživatelů
  • byl uspořádán další běh školení "Elektronická pošta pro začátečníky"
  • na terminálovém pracovišti IBM ÚVT je trvale organizován provoz poštovní E-mailové schránky pro všechny zájemce z MU, kteří nejsou přímo registrováni na IBM 3090 (dr. Černý, terminálovna IBM na ÚVT)
  • byl ustanoven konzultant pro všechny zájemce o přístup do světových počítačových sítí a jejich využívání (dr. Mejzlík)
  • ve Zpravodaji ÚVT je průběžně publikován seriál o elektronické poště, seznamující čtenáře se všemi aspekty tohoto moderního způsobu komunikace, společně s články poskytujícími praktické rady a doporučení pro ty uľivatele, kteří již E-mail využívají
  • na ÚVT je vybudována a průběžně doplňována elektronická knihovna informací o počítačových sítích, která je dostupná všem zájemcům jak on-line, tak off-line (vybrané soubory je možno nahrát na diskety)

Literatura

[1] L. Matyska, D. Toman, I. Černohlávek. Sítě na Masarykově univerzitě - technická zpráva. ÚVT MU, říjen 1990.
... zpět do textu
[2] L. Matyska, I. Černohlávek. První rozvaha o rozvoji sítě LAN na ÚVT. ÚVT MU, duben 1991.
... zpět do textu
[3] I. Černohlávek. Protokol TCP/IP a univerzitní síť. Vyjde v následujícím čísle Zpravodaje ÚVT.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011