\"/
\"/ \"/    

Jak vyhledávat v on-line katalogu Národní knihovny

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník VII - číslo 2, prosinec 1996
Citace: M. Bartošek. Jak vyhledávat v on-line katalogu Národní knihovny. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VII, č. 2, s. 9-13.
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí článek | následující článek 

Knihovní katalogy přístupné čtenářům prostřednictvím Internetu (tzv. moduly OPAC - On-line Public Access Catalogue) začínají být běžnou záležitostí dokonce již i v České republice. Přestože ještě nějaký čas potrvá, než - zejména u velkých knihoven - elektronické katalogy obsáhnou rozsáhlejší části knihovních fondů, a než on-line vyhledávání záznamů o dokumentech doplní stejně efektivní služby umožňující vyhledané dokumenty doručit v "reálném čase" na stůl či obrazovku uživatele, nabízí již dnes takový on-line katalog přinejmenším možnost získat podrobný přehled o nové části fondu a nových přírůstcích příslušné knihovny.

Již před rokem a půl1 jsme seznámili čtenáře Zpravodaje se základními informacemi o knihovním systému TINLIB používaném na Masarykově univerzitě (OPAC souborného katalogu MU je přístupný přes telnet knihovna.muni.cz, login: tinlib). Dnes představíme systém Aleph (produkt izraelské firmy ExLibris) provozovaný v Národní knihovně v Praze (NKP). Znalost on-line katalogu NKP a OPAC modulu systému Aleph může být pro uživatele užitečná z více důvodů:

Přístup ke katalogu NKP

Z kteréhokoliv počítače zapojeného do Internetu je možné se připojit k modulu OPAC katalogu NKP prostřednictvím služby telnet:

     telnet alpha.nkp.cz
login: visitor

Katalog NKP zatím nenabízí možnost zvolit si typ kódování českých znaků a standardně používá kódování ISO Latin 2. Stejně tak prozatím NKP nenabízí rutinně vyhledávání v katalogu přes www-rozhraní, třebaže na některých jiných Alephovských systémech u nás již taková možnost existuje (viz např. Státní technická knihovna na URL http://www.stk.cz/).

Po přihlášení se do systému je vypsána úvodní obrazovka s nabídkou základních příkazů. Na tomto místě je vhodné hned si zapamatovat pro uživatele internetovských služeb poněkud nestandardní příkaz pro ukončení práce se systémem a odpojení od serveru NKP - příkaz STOP, který se zapisuje na příkazovém řádku ve spodní části obrazovky.

Modul OPAC systému Aleph nabízí uživateli dva základní režimy práce:

režim "začátečník"
- aktivuje se zadáním příkazu MENU z úvodní obrazovky. V tomto režimu systém uživatele neustále navádí pomocí menu a formulářů. Mezi jednotlivými nabídkami menu se uživatel pohybuje pomocí kurzorových kláves nahoru/dolů anebo zadáním čísla zvolené nabídky. Pro opuštění režimu "začátečník" je třeba vrátit se příkazem START nebo CCL na úvodní obrazovku.
režim "CCL-příkazů"
- systém Aleph má implementovánu základní množinu příkazů poměrně široce používaného jazyka CCL pro vyhledávání informací (CCL = Common Command Language, standardizován normami Z39.58 a ISO 8777). Příkazy se zapisují na spodním příkazovém řádku.

V tomto článku se budeme věnovat výhradně režimu CCL-příkazů, který sice vyžaduje - na rozdíl od menu-režimu pro začátečníky - určitou nepříliš rozsáhlou "investici" do úvodního zaškolení, avšak na druhou stranu nabízí širší možnosti vyhledávání a celkově efektivnější práci zaškoleného uživatele se systémem.

CCL - příkazy

Jak již bylo řečeno, CCL-příkazy zapisuje uživatel na spodním příkazovém řádku. Obecně pro všechny příkazy platí, že malá či velká písmena se v příkazech nerozlišují a že názvy příkazů lze zadávat buď v plném tvaru anebo zkráceně (např. SCAN, scan, SC nebo sc označují jeden a tentýž příkaz). Pokud je příkaz vyžadující parametry zadán bez parametrů, zobrazí se příslušný formulář/menu, který umožní parametry příkazu doplnit. Pro opuštění aktuální obrazovky a návrat k předchozí obrazovce lze na všech úrovních použít příkaz <Ctrl>+X.

V následujícím přehledu příkazů budeme uvádět zkrácený tvar (pokud existuje) a za ním v závorce plný název příkazu. Z úsporných důvodů nebudeme uvádět úplnou a formálně přesnou syntaxi příkazů; omezíme se na nejčastější varianty použití daného příkazu.

Základní příkazy

STOP
- ukončení práce se systémem
START
- návrat na úvodní obrazovku
? <kód_jazyka>
- volba jazyka, v němž bude systém s uživatelem komunikovat: např. ? CZE (česky), ? ENG (anglicky)
LNG (LANGUAGE)
- vyhledávání bude omezeno na dokumenty v zadaném jazyku/jazycích
HELP
- nápověda k aktuální obrazovce
HELP <příkaz>
- nápověda k zadanému CCL-příkazu; např. help scan
BASE <báze>
- vyhledávání bude probíhat v zadané logické bázi katalogu; např. BASE NKC. Katalog NKP nabízí v současnosti čtyři báze dat:
 • NKC ... hlavní katalog NKP (přes 150.000 záznamů, česká bibliografie od roku 1983)
 • KZP ... CEZL - zahraniční periodika v ČR
 • KZK ... zárodek souborného katalogu CASLIN a záznamy dokumentů ze zahraničních konferencí
 • ADR ... adresář knihoven zapojených v systému CEZL

Příkazy pro vyhledávání (SCAN a FIND)

Pro vyhledávání záznamů existují dva základní přístupy resp. příkazy:

SCAN
- PROHLÍŽENÍ zvoleného abecedně setříděného seznamu od udané pozice (např. seznam autorů, názvů, předmětových hesel, seznam slov ze všech polí aj.). V seznamu je možné pohybovat se nahoru/dolů a zobrazit si příslušnou položku seznamu. Tento přístup je výhodný zejména tehdy, neznáme-li přesně, v jakém tvaru je hledaný údaj zapsán v katalogu.
FIND
- VYHLEDÁVÁNÍ záznamů podle zadaného slova či výrazu. Výsledkem hledáni je tzv. soubor hitů, čili množina záznamů, které v zadaném poli/polích obsahují požadovanou hodnotu. Zobrazí se jen označení souboru hitů (např. S1) a počet záznamů v něm. V dalším kroku lze obsah tohoto souboru zobrazit, uložit, vytisknout, filtrovat, anebo také kombinovat různé soubory hitů mezi sebou pomocí logických operátorů AND, OR a NOT.

Popišme nyní oba příkazy podrobněji:

SC (SCAN) <seznam>=<řetěz>
- zobrazí požadovaný seznam (soubor autorit nebo seznam slov), a to od řádku začínajícího zadaným řetězem znaků.
Platí:
 1. příkaz SCAN je implicitním příkazem pro vyhledávání, tj. název příkazu lze vynechat a stačí zadat <seznam>=<řetěz>
 2. jednotlivé <seznamy> mají v češtině následující označení (zobrazí se po zadání příkazu SCAN bez parametru):

  Seznamy autorit
  ---------------------
    AU= autoři
    NZ= názvy
    PH= předmětová hesla
    KO= korporace
    NA= nakladatelé
    ED= edice

  Seznamy slov
  -------------------------------
   SAU= slova z autorských údajů
   SNZ= slova z názvů
   SKS= slova z klíčových slov
   SKO= slova z korporací
   SNA= slova z názvu nakladatelů
  SVSE= slova z kteréhokoliv pole

 3. <řetěz> může být slovo nebo začátek slova z daného seznamu, např. SC AU=SHAKES ; výsledkem tohoto příkazu bude seznam:

  Řádek    Seznam: Autoři
  --------------------------------------
  L1    1  Shahab Riad 1958-
  L2    1  Shakespear William
  L3    1  Shakespeare Nicholas
  L4   48  Shakespeare William
  L5   81  Shakespeare William 1564-1616
  L6    5    Shaki Renee
  L7       ...

 4. v zobrazeném seznamu je na řádku u každého termínu uveden počet k němu se vztahujících záznamů. Chceme-li tyto záznamy zobrazit, stačí zapsat číslo příslušného řádku, např: 5
 5. vyhledané záznamy jsou připraveny k zobrazení, ale nejsou uloženy do souboru hitů (pokud nezadáme příkaz FIND <č.řádku> )
 6. v zobrazeném seznamu lze u souborů slov listovat pouze vpřed (stisknutím klávesy <Enter> nebo příkazem C, CONTINUE), u souborů autorit lze listovat i zpět (příkazem R, RETURN).

Příklady použití příkazu SCAN:

     SC SNZ=internet
SCAN AU=Čapek
SVSE=internet

F (FIND) <selekční_termín>
- vyhledá záznamy dle zadaného selekčního termínu. Výsledkem rešerše je soubor hitů tvořený záznamy, které v příslušném poli nebo polích obsahují specifikovaný řetěz znaků.
Platí:

 1. <selekční_termín> má nejčastěji tvar: <pole>=<výraz>, kde <pole> má stejné označení jako názvy seznamů u příkazu SCAN. Pokud <pole> není specifikováno, hledá se ve společném souboru slov SVSE. Příklad:

       F internet

 2. Pokud nepoužijeme tzv. krácení, musí být hledaný termín zadán přesně! (tj. na rozdíl od příkazu SCAN se zadaný řetěz nechápe jako začátek termínu nýbrž jako celý termín). Příklad:

       F AU=Shakespeare William
  F SAU=shakespeare

 3. KRÁCENÍ: pomocí znaku otazník "?" lze zadat levostranné nebo pravostranné krácení (nelze obojí současně). Příklad:

       F ?oto       (foto, photo, ...)
  F AU=Shakes?

 4. MASKOVÁNÍ: umožňuje zadat náhradu jednoho či více písmen v hledaném vzoru; používají se k tomu znaky ! (náhrada přesně jednoho znaku), # (náhrada jednoho nebo žádného znaku) a ? (náhrada více znaků). Příklad:

       F filo!ofie (filosofie, filozofie, ...)
  F systém#   (systém, systémy, systémů, ...)
  F lé?ství   (lékařství, léčitelství, ...)
  F AU=Shakes?

 5. BLÍZKOST: operátory blízkosti (znaky ! a %) umožňují specifikovat požadavek na vzdálenost výskytu dvou slov v textu. Příklad:

       F černé díry

  (sousloví, slova musí být vedle sebe)

       F půdní !4 chemie

  (až čtyři slova se mohou vyskytovat mezi zadanými dvěma slovy)

       F půdní %4 chemie

  (stejné jako u předchozího, navíc může být převráceno pořadí slov)

 6. LOGICKÉ OPERÁTORY: operátory AND, OR, NOT mohou být použity pro zúžení nebo naopak rozšíření rešerše. Příklad:

       F au=Shakes? and snz=sen
  F knihovnictví NOT bibliografie

 7. INTERVAL: lze zadávat v číselných údajích souborů slov:

       F sro=1980 to 1990

 8. Příkaz FIND vždy vyhledá záznamy, uloží je do nového soubor hitů a na závěr zobrazí seznam všech doposud vytvořených souborů hitů:

  Soub  Báze Poč. Rešeršní
  hitů       hitů dotaz
  --------------------------------------
   S1   NKC   21  internet
   S2   NKC   48  au=Shakespeare William
   S3   NKC  130  sau=shakespeare
   S4   NKC  131  au=Shakes?
   S5   NKC  909  filo!ofie
   S6   NKC    8  au=shakes? and snz=sen

  V zobrazeném seznamu je u každého souboru hitů uveden počet v něm obsažených záznamů a použitý selekční termín. Záznamy z daného souboru hitů lze zobrazit ve standardním formátu zapsáním čísla příslušného řádku, anebo lze volit i jiné zobrazovací formáty pomocí příkazu SHOW (viz níže).

 9. Zobrazené soubory hitů lze mezi sebou kombinovat pomocí příkazu FIND a logických operátorů, například:

       F S2 AND S3
  F sau=William NOT S4

 10. K zobrazení seznamu všech existujících souborů hitů vzniklých rešeršemi typu FIND lze použít příkaz REV (REVIEW).

Příkazy pro zobrazování a tisk (SHOW)

Příkaz zobrazeni SHOW následuje obvykle po příkazech SCAN, FIND a REVIEW. Uživatel si může vybírat mezi různými předem nadefinovanými zobrazovacími formáty (F1=UNIMARC s čísly tagů, F2=standardní formát, F20=UNIMARC s návěštími polí, F22=katalogizační lístek, FH=zobrazení exemplářů - tzv. holdings - vztahujících se k danému záznamu aj.).

S (SHOW) <údaj> <formát>
- zobrazí specifikovaný údaj (řádek seznamu, záznam, soubor hitů) v požadovaném formátu. Chceme-li zobrazit položku seznamu ve standardním formátu F2, stačí zapsat pouze číslo řádku. Příkaz SHOW bez parametrů zobrazí záznamy získané jako výsledek poslední rešerše. Příklady:

     S -  poslední záznam / soubor hitů
S L1 -  záznamy pro 1. řádek v seznamu
S S3 F1 -  soubor hitů S3 ve formátu F1
S R2 FH -  záznam č. 2 s jeho exempláři
5 -  řádek č. 5 z aktuálního seznamu ve standardním formátu F2

Jakmile uživatel zobrazil záznam příkazem SHOW, může použít některý z následujících příkazů:

 • XP (EXPAND) <číslo> - v samostatném okně zobrazí kompletní záznam daného čísla v UNIMARC formátu
 • H (HOLDINGS) <číslo> - zobrazí výpůjční status exemplářů daného záznamu
 • PR (PRINT) - vyvolá program pro tisk záznamů
 • SAV (SAVE) <číslo> - uloží záznam daného čísla do 'osobního souboru' S0, např. pro pozdější vytištění.

Příkazy pro práci se soubory hitů

REV (REVIEV)
zobrazí seznam všech existujících souborů hitů
STORE
uloží všechny existující soubory hitů do souboru
RESTORE
obnoví soubory hitů ze souboru; pomocí příkazu STORE může uživatel uchovat soubory hitů vzniklé při aktuální seanci s katalogem Aleph a při příštím připojení je příkazem RESTORE obnovit
DL (DELETE) <soubor hitů>
zruší zadaný soubor hitů; DL ALL zruší všechny
SCOPE <soubor hitů>
další vyhledávání bude probíhat jen v rámci zadaného souboru hitů (dokud nezrušíme tento příkaz zadáním příkazu SCOPE bez parametru)
FILTER
vybere (vyfiltruje) ze souboru hitů jen záznamy s určitou charakteristikou; možné charakteristiky jsou:
 • R - rozpětí textu (od-do) na začátku určitého pole
 • S - výskyt textového řetězce v určitém poli
 • L - jazyk dokumentu
 • Y - datum vydání dokumentu
 • A - datum zpracování nebo aktualizace záznamu

České katalogy v systému Aleph

Zatímco většina akademických knihoven v České republice používá ke zpřístupnění svých on-line katalogů systém TINLIB, řada velkých státních knihoven (i na Slovensku) následuje Národní knihovnu a orientuje se na systém Aleph. V době psaní článku byly autoru známy následující instalace dostupné přes Internet:

setting
1 Bartošek, M.: Knihovny MU v Internetu. Zpravodaj, 5, 1995, č. 4
... zpět do textu
2 Czech and Slovak Library Information Network
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011