\"/
\"/ \"/    

Integrovaná virtuální knihovna Státní technické knihovny v Praze (INVK STK)

Ročník VIII - číslo 2, prosinec 1997
Citace: Integrovaná virtuální knihovna Státní technické knihovny v Praze (INVK STK). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VIII, č. 2, s. 1-3.
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí číslo | následující článek 

Úvod

Státní technická knihovna (dále jen STK) je ústřední knihovnou vysokých škol technických a přírodovědných a zároveň veřejnou vědeckotechnickou knihovnou. Svoje služby poskytuje především pedagogům a studentům vysokých škol, pracovníkům vědy a výzkumu a dále pak všem zájemcům domácím i zahraničním.

STK vytváří a spravuje fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních pramenů z technických oborů, aplikovaných přírodních věd a průřezově společenských věd souvisejících s technikou.

Integrovaná virtuální knihovna STK (dále jen INVIK STK) představuje vyšší úroveň elektronizace knihovnicko-informačních procesů. Základní rozdíl spočívá v přechodu od elektronizace katalogů a jiných sekundárních informačních pramenů k elektronizaci služeb. Základní ideou je umožnit vzdálenému uživateli kvalitní a rychlý přístup k informačním zdrojům a službám knihovny bez nutnosti její fyzické návštěvy.

Uživatelem INVIK STK je kromě tradičního uživatele (fyzické nebo právnické osoby využívající přímých služeb knihovny na základě uživatelského průkazu a služeb meziknihovních podle příslušných národních či mezinárodních pravidel, nebo požadujícího nadstandardní služby příslušnou objednávkou) nově zavedená kategorie elektronického / virtuálního uživatele, oprávněného požadovat od knihovny služby nabízené prostřednictvím INVIK, avšak vázané na zřízení uživatelského konta.

První výsledky projektu INVIK byly v podobě webovské prezentace, do níž již bylo začleněno poskytování reprografických a meziknihovních služeb, přístupny od 7. března 1997 na adrese http://www.stk.cz. Od 1. října 1997 INVIK nabízí široké veřejnosti rozšíření služeb o poskytování digitálních kopií dokumentů. Tato nová služba je vázána na uzavření Smlouvy o zřízení uživatelského konta, na kterém budou výhledově zpřístupňovány i další služby STK.

Poskytování digitálních kopií prostřednictvím uživatelského konta

Poskytování digitálních kopií je v podstatě reprografická služba založená na tzv. just-for-you-digitizing principu a je alternativou služeb typu document delivery. Tato služba umožňuje pořídit si na základě objednávky podané prostřednictvím interaktivního www formuláře digitální kopie "statických" resp. papírových dokumentů, které jsou v přímém či "nepřímém" dosahu Státní technické knihovny (zprostředkovaných např. přes mezinárodní meziknihovní výpůjční služby) za podmínky dodržení příslušných předpisů a pravidel.

Nová služba je plně začleněna do struktury INVIK a na rozdíl od klasických reprografických služeb se uživateli nejeví jako zvláštní, fyzicky oddělené pracoviště, kam si uživatel musí zajít s dokumentem, který si předtím vyhledal, objednal a vypůjčil. INVIK např. umožňuje vyhledat si požadovaný dokument ve www katalogu STK, zjistit, zda je dotyčný dokument v této chvíli k dispozici, a vedle již existující možnosti si jej objednat interaktivně přímo ze záznamu příslušného dokumentu (a posléze si jej vyzvednout / vypůjčit - uživatel se bohužel pořád ještě musí pro objednaný dokument do knihovny osobně dostavit) se nabízí nová možnost přímo si objednat digitální kopii některé jeho části.1

Takto pořízenou digitální kopii si pak následně může uživatel běžným webovským prohlížečem přímo stáhnout ze svého chráněného konta na www-serveru STK jako soubor v odpovídajícím vybraném formátu (JPEG, GIF či PDF), aniž by vůbec do knihovny musel chodit. Je pak již zcela na něm, zda tyto soubory bude číst přímo ve svém browseru, uloží si je na svůj lokální disk nebo si je vytiskne na tiskárně a získá tím opět "původní" papírovou verzi dokumentu. Je třeba zdůraznit, že uživatel může využívat data pouze pro vlastní potřebu - v souladu s autorským zákonem. (Toto je zvlášť zdůrazněno ve Smlouvě, v kap. Práva a povinnosti uživatele.) Stejná zásada se vztahuje i na případy, kdy kopie zprostředkovává uživateli knihovna.

Základní nabídka standardizovaných formátů digitálních kopií:

     GIFBlack&White300 dpi
JPEG   Grayscale 100 / 150 / 300 dpi
JPEGTrueColor100 / 150 / 300 dpi
PDFAdobe Acrobat   

Každý ze zmíněných formátů především charakterizuje specifický způsob, kterým je obsah komprimován a ze kterého vycházejí grafické vlastnosti digitální kopie. Pro větší přehlednost se připravuje na INVIK STK nabídka jednotlivých formátů včetně ukázek a podrobnějších informací technického rázu.

Informace o doporučeném technickém zázemí

Pro kvalitní využívání nabízených služeb je doporučeno následující technické vybavení:

Uživatelská konta

Co je uživatelské konto

Uživatelské konto se skládá z chráněného prostoru na www-serveru STK a z finančního konta.

Chráněný prostor na www-serveru STK je heslem chráněný adresář na zabezpečeném www-serveru STK, zřízený za účelem autorsko-právní ochrany dokumentů a ochrany uživatele při zpřístupnění výsledků / služeb provedených podle uživatelova požadavku, dostupný pouze po zadání přístupového hesla uživatele. Po zadání hesla je uživateli zpřístupněna hlavní stránka uživatelského konta, která obsahuje informace o aktuálně poskytnutých službách a stavu finančního konta včetně přehledu dosud poskytnutých služeb a jejich vyúčtování. Přístupovým heslem se rozumí heslo známé pouze uživateli, umožňující autorizované využívání poskytovaných služeb. Z hlediska právní účinnosti má použití tohoto hesla stejnou právní váhu jako podpis uživatele. Proto je jeho poskytnutí další osobě nepřípustné.

Finanční konto je uživatelem složená finanční částka, určená k hrazení placených služeb poskytovaných STK.

Zpřístupnění konta

Zpřístupněním konta uživateli se rozumí předání (zaslání) čísla konta, přístupového jména a hesla.

Uživatel má možnost využívat placené služby přes konto pouze tehdy, je-li na kontě k dispozici potřebná finanční částka.

Každé použití přístupového hesla uživatelem pro účely získání přístupu k uživatelskému kontu bude ze strany uživatele zároveň jeho platným potvrzením ustanovení této smlouvy a omezených uživatelských práv zde upravených ve vztahu k jeho užití zpřístupněných materiálů. Pokud uživatel nebude souhlasit s dodržováním ustanovení této smlouvy, není oprávněn k přístupu k uživatelskému kontu.

Založení konta

Pracovníci STK založí konto na základě předložení 2 vyplněných a podepsaných (v případě právnické osoby též orazítkovaných) exemplářů Smlouvy o zřízení uživatelského konta. Tuto smlouvu zájemci obdrží buď přímo v knihovně u Informační služby, nebo je možné stáhnout si ji jako soubor přímo z INVIK STK. Po založení konta v STK je uživateli vrácen 1 exemplář smlouvy (potvrzený Státní technickou knihovnou) a uživatel dále obdrží identifikační číslo konta, přístupové jméno a heslo. Uživatel dále obdrží při podpisu smlouvy též výtah z knihovního řádu a pokyny pro majitele uživatelského konta. Pokud si konto uživatel zařizuje poštou, jsou mu informace o zřízení konta spolu s jeho exemplářem smlouvy zaslány poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Finanční hotovost lze na konto složit různými způsoby:

Jakmile STK přijme finanční hotovost nebo dostane příslušné oznámení z banky, bude přijatá částka připsána na příslušné uživatelské konto a od tohoto okamžiku uživatel může používat placené služby prostřednictvím konta.

Čerpání finanční hotovosti

Jakmile STK provede na základě objednávky určitou službu (např. u objednávky digitálních kopií vystaví požadované soubory), je automaticky z finančního konta odečtena částka fakturovaná za tuto službu.2 Kompletní informaci o provedené službě uživatel vidí na hlavní stránce svého konta. Je třeba, aby uživatelé sledovali výši zůstatku na svém kontě, aby se jim nestalo, že budou naléhavě potřebovat službu realizovanou prostřednictvím konta, a nebudou mít dostatek finančních prostředků. V případě vyčerpání nebo přečerpání finanční částky na uživatelském kontě se automaticky zastavuje další poskytování služeb z tohoto konta do doby, než uživatel zašle další finanční hotovost. Je třeba vzít v úvahu, že doba, než se zaslaná finanční hotovost objeví na účtu STK, může činit 2-3 týdny.

Kontaktní adresa

     Státní technická knihovna
pošt. schr. 206
Mariánské nám.5
110 01 Praha 1
tel.: (ústředna) 02/21663111
fax: 02/24229224
e-mail: techlib@stkteckacz
Adresa INVIK STK: http://www.stk.cz

Bližší informace o projektu INVIK na e-mailové adrese: invik@stkteckacz

Literatura

[1] Článek byl zpracován na základě materiálu Uživatelská konta, elektronické služby a uživatelé elektronických služeb STK. Praha : Státní technická knihovna, 1997. 20 s.
... zpět do textu
setting
1 U dokumentů v přímém dosahu STK bývá objednávka vyřízena nejdéle do 48 hodin.
... zpět do textu
2 Cena digitální kopie formátu A4 činí v současné době 2,- až 3,- Kč v závislosti na zvoleném formátu.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011