\"/
\"/ \"/    

Mezinárodní olympiáda v informatice

Václav Sedláček, ÚVT MU
Ročník V - číslo 2, listopad 1994
Citace: V. Sedláček. Mezinárodní olympiáda v informatice. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. V, č. 2, s. 10-11.
Tematické zařazení: Různé
 předchozí článek | následující článek 

Cílem mezinárodní olympiády v informatice (International Olympiad in Informatics - IOI) je porovnat úroveň dovedností středoškolských studentů informatiky v mezinárodním měřítku. Tato soutěž se zařadila k mezinárodním olympiádám z matematiky a fyziky jako zatím nejmladší ze soustavy mezinárodních olympiád podporovaných organizací UNESCO.

Soutěžící pro IOI z České republiky jsou nominováni MŠMT ČR na základě svých vynikajících výsledků v matematické olympiádě v kategorii programování. Fakulta informatiky MU a Matematicko-fyzikální fakulta UK jsou garanty zodpovědnými za odbornou úroveň matematické olympiády v této kategorii a zodpovídají i za přípravu a vedení družstva na OI.

Pravidla a průběh soutěže

Mezinárodní olympiáda v informatice je soutěž jednotlivců. Mohou se jí zúčastnit oficiální národní družstva, složená maximálně ze 4 soutěžících, kteří nesmí být starší 19-ti let a v daném školním roce musí být studenty střední školy. Družstva jsou k účasti zvána oficiální diplomatickou cestou a jsou hosty vlády pořádající země. Jednacím jazykem je angličtina.

Celá olympiáda trvá zpravidla 8 dní, z toho dva dny jsou vyhrazeny pro vlastní soutěž, kdy soutěžící řeší úlohy. Každý soutěžící má po celou dobu soutěže k dispozici osobní počítač typu PC s operačním systémem MS-DOS.

Každý soutěžní den mezinárodní jury složená z vedoucích všech zúčastněných družstev vybere z úloh nabídnutých vědeckou komisí soutěže ty, které považuje za nejvhodnější. Je povinností vedoucího družstva přeložit texty úloh pro soutěžící z jeho země.

Každý soutěžící má v soutěžním dnu 5 hodin čistého času na práci u počítače. Při zahájení dostanou soutěžící k dispozici anglický text úlohy a její překlad do mateřského jazyka. První půlhodinu mají dovoleno klást otázky k soutěžním úlohám, na které obdrží jako odpověď jednu z těchto alternativ: yes, no, no comment. Soutěžící vypracovávají své programy v některém z následujících programovacích jazyků: Pascal V 6.0, Turbo C++ V 2.0, Quick Basic V 4.5 nebo LCN LOGO V 3.0. Podle dosavadních zkušeností si většina soutěžících volí Pascal, soutěžící z Ameriky dávají přednost jazyku C++.

Vlastní hodnocení programového produktu soutěžícího probíhá bezprostředně po skončení práce. Spočívá v provedení řady předepsaných testů jednotných pro všechny soutěžící. Na základě výsledků testů je soutěžícímu přidělen odpovídající počet bodů v rozmezí 0 až 100 v daný soutěžní den. Celkové výsledky soutěžícího jsou dány součtem dosažených bodů za oba soutěžní dny.

Jak vyplývá z popisu způsobu hodnocení, byla na předchozích IOI dosud v podstatě testována pouze funkčnost softwarových produktů. V žádném případě nebyl analyzován zdrojový text algoritmů s ohledem např. na jejich časovou či paměťovou složitost. V tomto způsobu hodnocení je právě největší rozdíl mezi hodnocením úloh na IOI a na naší matematické olympiádě v kategorii programování. Jak však ukazují výsledky našich soutěžících, je naše olympiáda dobrou průpravou na IOI. Prokazuje to, že důraz na efektivitu programování a programátorskou zručnost je dobrým předpokladem pro úspěch na IOI. V posledních ročnících je navíc zřetelný trend, který přibližuje hodnocení našemu přístupu v tom, že pro běh každé úlohy nad jednou množinou testovacích dat je stanoven časový limit, jehož překročení znamená ztrátu bodů. Pro upřesnění uveďme, že účinnost softwarových produktů pro řešení zadaného problému na IOI často závisí na volbě vhodné heuristiky, která může urychlit nalezení řešení. Pak ovšem je hodnocení závislé právě na zvolené heuristice, což může vyvolávat následné diskuse. Volba úloh je proto sporným bodem při všech jednáních mezinárodní jury. Řešením by snad mohlo být stanovení tématických okruhů, což však naráží na různorodost učebních plánů v jednotlivých zemích. V každém případě připravovaná sbírka problémů řešených v dosavadních šesti ročnících IOI může být přitažlivou pomůckou pro všechny učitele informatiky.

Účast soutěžících z České republiky na IOI

Šestá mezinárodní olympiáda v informatice (IOI'94) se konala ve dnech 3.-10. července 1994 ve švédském Hanninge, které leží nedaleko Stockholmu. IOI se tak vrátila z Jižní Ameriky po roce zpět do Evropy. Letošního ročníku se zúčastnilo 189 soutěžících (z toho pouze 6 dívek) ze 49 zemí. Počet účastníků v posledních třech letech vykazuje po počátečním rychlém nárůstu pouze mírné zvýšení. Soutěžící z České republiky dosahovali v dosavadních olympiádách vždy vynikajících výsledků a získali si dobrou pověst navíc i svým vystupováním. V letošním ročníku dosáhli snad největšího úspěchu, poněvadž všichni čtyři se vrátili s medailemi vítězů. Družstvo získalo jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili, a zařadilo se tak mezi nejlepší účastníky. Dva z oceněných účastníků jsou studenti gymnázia na tř.kpt.Jaroše v Brně. Je malým paradoxem, že úspěšní olympionici z Brna nepřicházejí studovat na naši univerzitu, ale dávají přednost studiu na MFF UK v Praze, kde nezřídka studují paralelně s informatikou i odbornou matematiku.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011