\"/
\"/ \"/    

Počítače a zdravotní rizika (4)

Jiří Zlatuška, FI MU
Ročník V - číslo 3, leden 1995
Citace: J. Zlatuška. Počítače a zdravotní rizika (4). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. V, č. 3, s. 5-8.
Tematické zařazení: Zdraví a počítače
Článek je součástí seriálu Počítače a zdravotní rizika
 předchozí článek | následující článek 

Alternativní klávesnice

minulé části jsme se věnovali problémům souvisejícím s prací s klávesnicí počítače a základním opatřením, která je vhodné dodržovat, chceme-li se vyvarovat možného poškození zdraví a vzniku RSI zátěží, kterou tato práce vyvolává. Řada vyvolaných potíží souvisí s klasickou podobou klávesnice QWERTY tak, jak ji roku 1868 navrhl C.L.Shoales, tj. víceméně rovinné uspořádání kláves v rozložení, které minimalizovalo riziko zaseknutí typových želízek a zpomalovalo práci písaře, aby mechanická část psacího stroje mohla fungovat.

Takto realizovaná klávesnice nevyhovovala ergonomickým požadavkům již dlouho před nástupem elektronických počítačů. Roku 1936 přišel Američan českého původu August Dvořák s návrhem kladu kláves, při kterém pravá i levá ruka vykonávají práci se stejnou intenzitou, silnější prsty přitom konají více práce než slabší, a 70% práce při psaní textu v angličtině konají prsty v "základní" poloze, tj. řadě kláves, na kterých prsty spočívají v klidu. Tato klávesnice je zejména ve Spojených státech dodnes používána (i když samozřejmě mnohem méně často, než klávesnice klasická) a označení "Dvorak keybord" je prakticky jedinou alternativou ke standardnímu "QWERTY keyboard", se kterým se při označování typu klávesnic prakticky setkáme. V dnešní době nabízí řada firem adaptéry pro připojení Dvořákových klávesnic k počítačům nejrůznějších typů; používají je také někteří tělesně postižení písaři či písařky.

Od konce 80. let se datuje nástup řady alternativních uspořádání klávesnice, která začala být komerčně zajímavá současně s masovým rozšířením osobních počítačů a s jejich použitím k přípravě a zpracování textových informací prakticky pro jakékoli účely. Většina z dostupných alternativ klasické klávesnice je k dispozici pro práci s osobními počítači třídy PC nebo s počítači firmy Apple, což je dáno velikostí trhu, pro který se takové novinky vyplácí vyvíjet. Ojediněle se začínají objevovat i v nabídce dodavatelů počítačů pro náš trh.1

Ukážeme si několik příkladů prakticky používaných klávesnic, které je v dnešní době možné použít jako ergonomicky vhodnější alternativu ke QWERTY klávesnicím standardně dodávaným s počítači.

Nejjednodušší modifikací je úprava plochy, na které jsou klávesy rozmístěny. Plochá klávesnice je nahrazena zakřivenou plochou, která odstraňuje zbytečné natáčení rukou při psaní a redukuje napětí v zápěstí. Zpravidla jsou tyto klávesnice doplněny i rozdělením klávesnice QWERTY na dvě části a natočením obou půlek klávesnice tak, aby na nich ruce mohly spočívat ve tvaru písmene "V" bez zbytečného permanentního ohybu zápěstí.

Nejblíže klasické klávesnici je ergonomická klávesnice firmy Microsoft, která rozdělením písmenové části klávesnice dosahuje příznivější polohu rukou při psaní, avšak zbytek kláves nechává na svých místech. Přední část umožňuje dvojí polohu klávesnice vůči desce stolu, tj. naplocho nebo zdviženě, což umožňuje přizpůsobení konkrétnímu stylu psaní. Někteří uživatelé si stěžují na dvojí úroveň cvakání kláves při stisku, kdy k prvnímu cvaknutí dojde ještě před vlastní funkcí klávesy a uživatelé tak mohou mít snahu pracovat prsty zbytečně silně. Pozitivním rysem je cena, která je u této klávesnice ve srovnání s jinými alternativami nejblíže ceně klasické klávesnice (tj. méně než dvakrát dražší).

ergonomická klávesnice firmy Microsoft
Obrázek 1: Ergonomická klávesnice firmy Microsoft zpět

Klávesnice Marquardt vychází z podobné myšlenky, avšak přináší kromě rozdělení základního panelu klávesnice a natočení jeho částí i umístění kláves pro ovládání kursoru a kláves InsertDelete do polohy uprostřed, kde je možné je ovládat palci. Rozdělený mezerník dále umožňuje přiřadit některou z často používaných funkcí jedné z jeho částí a dále tak snížit potřebu zbytečného natáčení zápěstí při psaní. Oddělená numerická klávesnice umožňuje možnost jejího individuálního polohování, či dokonce přemístění na levou stranu. Nevýhodou ve srovnání s klávesnicí Microsoft může být nemožnost změny sklonu klávesnice. V Německu jsou klávesnice tohoto tvaru prodávány firmou ESCOM.

klávesnice Marquardt
Obrázek 2: Klávesnice Marquardt zpět

Další možnosti optimalizace pohybu prstů na ergonomických klávesnicích jsou umožněny změnou polohy některých hůře dostupných kláves. Klávesnice Fountain Hills umísťuje funkční klávesy do obdélníkové klávesnice napravo v poloze symetrické s numerickou klávesnicí a klávesy posunu kursoru dává doprostřed do kruhu.

klávesnice Fountain Hills
Obrázek 3: Klávesnice Fountain Hills zpět

Klávesnice MyKey volí podobnou možnost pro jiné klávesy - v kruhovém uspořádání vlevo nahoře tu nalezneme funkční klávesy a posuny kursoru vyvažující numerickou klávesnici používanou pravou rukou. Trackball lze ovládat palci rukou beze změny polohy zápěstí.

klávesnice MyKey
Obrázek 4: Klávesnice MyKey zpět

Rovněž novější verze klávesnice Microsoft přidává trackball mezi rozpůlenou klávesnici a oddělením numerické klávesnice umožňuje její individuální polohování.

novější verze klávesnice Microsoft
Obrázek 5: Novější verze klávesnice Microsoft zpět

Rozlomení klávesnice do dvou částí a jejich natočení umožňuje přirozenější polohu rukou při psaní, nemusí však být dostatečné pro zcela uvolněnou polohu zápěstí a nejpřirozenější psaní. Dokonalejší klávesnice proto nejen rozlomí plochu kláves, ale umožní i individuální polohování každé z výsledných částí.

Klávesnice ergoLogic vychází z klasické klávesnice, kde dovoluje s částmi základní klávesnice manipulovat uvnitř rámečku tak, že dovoluje plynulý přechod mezi obdélníkovou plochou klávesnicí a variantou s nakloněnými částmi.

klávesnice ergoLogic
Obrázek 6: Klávesnice ergoLogic zpět

Klávesnice MaxiSwitch firmy ErgoMax obsahuje podobně polohovací mechanismus pod oběma částmi hlavní klávesnice a přidává polohování trackballu, které umožňuje vyhovět individuálním požadavkům.

klávesnice MaxiSwitch firmy ErgoMax
Obrázek 7: Klávesnice MaxiSwitch firmy ErgoMax zpět

Pravděpodobně nejdokonalejší variantou plynule polohovacích klávesnic je Comfort Keyboard, která má tři samostatně polohované části, jejichž vzájemná poloha i pořadí se rovněž může měnit. Umožňuje prakticky jakékoli nastavení polohy pracovních částí klávesnice, a to včetně toho, aby např. odpovídalo deformacím rukou fyzicky postižených uživatelů. Výrobce umožňuje pružné přiřazování složitějších funkcí jednotlivým klávesám (klávesová makra), čímž lze trvalé zatížení rukou při psaní dále snížit. Cena odpovídá zhruba desetinásobku běžné klasické klávesnice (téměř 600 dolarů).

klávesnice Comfort Keyboard
Obrázek 8: Klávesnice Comfort Keyboard zpět

Všechny až dosud uváděné klávesnice vesměs vycházely z klasického QWERTY uspořádání. Britská firma Maltron vyrábí několik verzí klávesnice, která rozložila práci mezi prsty obou rukou. Oproti Dvořákově klávesnici přidává zakřivenou plochu, na které jsou umístěny klávesy, což dává výsledné uspořádání, které maximálně vyhovuje anatomii lidské ruky. Maltron kromě na obrázku znázorněné "obouruké" klávesnice vyrábí i plně funkční varianty ovladatelné pouze jednou, levou nebo pravou, rukou. Tato klávesnice představuje podobnou změnu ve prospěch dobré ergonomie psaní vůči klávesnicím odvozeným z QWERTY, jako tomu bylo v případě klávesnice Dvořákovy vzhledem k tradičním psacím strojům. Není jistě třeba dodávat, že psaní s takovou klávesnicí již vyžaduje nějakou dobu pro zacvičení.

klávesnice Maltron
Obrázek 9: Klávesnice Maltron zpět

Poslední výkřik fantazie konstruktérů, který si zde uvedeme, je zařízení DataHand. Jedná se o anatomicky tvarovanou podložku, v níž jsou otvory pro zasunutí prstů opatřené senzory na tlak v pěti směrech. Konstrukce umožňuje rozložení napětí při vstupu různých kláves na drobné pohyby prstů ve všech směrech - nejen tedy údery směrem dolů, ale i pohyby do stran. Celkový "klad" těchto pohybů připomíná QWERTY klávesnici (uživatel jej rovněž vidí na štítcích nad prsty) a zvládnutí tohoto způsobu vstupu tak prý představuje zhruba jeden den trénování. Originalitě nápadu a funkční složitosti odpovídá i cena, která se pohybuje kolem 2.000 dolarů.

klávesnice DataHand
Obrázek 10: Klávesnice DataHand zpět

I přes tuto bohatou paletu ergonomicky motivovaných klávesnic zůstane zřejmě klasická QWERTY nejpoužívanější variantou. Je to nejen tím, že tradice je v tomto případě velmi těžké bourat, ale i proto, že pro mnoho uživatelů počítačů je myšlenka na reálnost počítačem způsobených zdravotních postižení příliš neuvěřitelná na to, aby jí uvěřili. Obecné zásady však jsou i pro práci s těmito alternativními klávesnicemi stejné jako s klávesnicemi klasickými: dbát na pravidelné přestávky v práci, dbát na uspořádání pracovního místa, které přispívá k dobré ergonomii práce, a pravidelně relaxovat a posilovat ty části paží a zad, které s prací s klávesnicí nejvíce souvisejí.

(... pokračování)
setting
1 Podle osobní zkušenosti autora ovšem naši prodejci na dotaz po ergonomické klávesnici nejčastěji odpoví jen nechápavým údivem, případně výkladem o tom, že zdravotní komplikace vyvolané prací s počítačem jsou jen fáma šířená mezi neinformovanými konzumenty masmédií, a dále ubezpečením, že počítačové viry jsou na člověka nepřenosné.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011