\"/
\"/ \"/    

Informační infrastruktura na MU

Jana Kohoutková, ÚVT MU
Ročník XI - číslo 5, červen 2001
Citace: J. Kohoutková. Informační infrastruktura na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 5, s. 5-8.
Tematické zařazení: Informační systémy MU
 předchozí článek | následující článek 

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity v Brně v roce 2000 (viz [1]) obsahovala jako jeden ze svých povinných bodů - podle zadané osnovy - charakteristiku současné informační infrastruktury univerzity. Protože je informační infrastruktura MU svou skladbou a vnitřními vazbami zajímavá a protože v důsledku své členitosti občas vyžaduje i jistou míru tolerance ze strany uživatelů výpočetní techniky na MU, věnujme tomuto tématu i následující odstavce na stránkách Zpravodaje ÚVT MU.

Na úvod pohled na celý les: Informační infrastrukturu MU tvoří celá řada subsystémů zpracovávajících specializované datové oblasti jak celouniverzitního tak lokálního rozsahu. Subsystémy celouniverzitního rozsahu, podporující chod univerzity v oblastech

jsou vzájemně provázány do Informačního systému MU1 (o počátcích budování viz např. [2]), ostatní subsystémy jsou na tento systém (dále IS MU) navázány úžeji či volněji přes exporty a importy dat (například knihovní systém s výpůjčním modulem, administrativní systém celouniverzitní počítačové studovny nebo ubytovací systém kolejí), nebo jsou provozovány zcela nezávisle (například stravovací systém menz pro zaměstnance). Z pohledu provázanosti a vzájemné výměny dat jsou nejzajímavější právě subsystémy IS MU (aniž bychom význam systémů užšího rozsahu nebo specializace sebeméně podceňovali!). Schematicky zachycuje IS MU následující obrázek, na jehož jednotlivé naznačené vrstvy a jejich vnitřní vazby se v dalším podíváme blíže.

Schema IS MU
Schéma IS MU - legenda:
A centrální datová vrstva - integrovaná část (on/off-line zrcadlená data nebo data zpřístupněná jednou databází celé aplikační vrstvě IS MU)
B centrální datová vrstva - neúplně integrovaná část
C dosud neintegrovaná část centrální datové vrstvy
D necentrální datová vrstva
E aplikační vrstva (specializované ne-webové, webové intranetové nebo webové internetové aplikace)

Databáze Informačního systému MU

Datové jádro IS MU tvoří tři samostatné celouniverzitní databáze provozované na různých serverech a pod různými databázovými stroji:

  1. databáze ekonomických a personálně-mzdových dat (dále EkoPmDB);
  2. databáze studijních a publikačních dat (dále StuDB);
  3. databáze pro veřejnou internetovou prezentaci MU (dále WebDB).

Databáze EkoPmDB, v současné době realizovaná relačním databázovým systémem Informix, je vyvíjena v ÚVT MU od roku 1979. Měřeno důležitostí vlivu, jaký má rozhodování založené na správném vyhodnocení ekonomických informací na úspěšnost pedagogické i vědecké činnosti jakožto hlavního poslání univerzity, představuje klíčový prvek IS MU. Databáze obsahuje (viz například článek [2]) primární data ekonomiky, účetnictví,personalistiky (včetně fotografií osob), mezd a rovněž přijímacího řízení na MU.

Databáze StuDB, v současné době realizovaná relačním databázovým systémem Oracle, je na MU rovněž vyvíjena od roku 1979, od konce roku 1998 převzala její vývoj a správu FI MU. Databáze byla na stránkách Zpravodaje několikrát představena, například v článku [3]. Z pohledu tohoto článku je významné, že některé typy údajů, zejména údaje o pracovních poměrech a dohodách externích vyučujících, systematicky přebírá z EkoPmDB. Obsahuje primární data studijní evidence a evidence publikační činnosti MU.

Databáze WebDB, realizovaná relačním databázovým systémem MS SQLServer, je vyvíjena v ÚVT MU od konce roku 1996. Jsou v ní uložena veškerá data pro internetovou prezentaci MU - částečně primární a částečně zrcadlená z EkoPmDB a StuDB - a rovněž o ní již bylo ve Zpravodaji mnohé řečeno, viz například [4]. Obsahuje primární data evidence vědecko-výzkumné činnosti - projekty a záměry, habilitační a profesorská řízení - a primární kontaktní data osob a pracovišť.

Všechny tři databáze se vzájemně datově překrývají, jak naznačuje centrální datová vrstva ve schématu IS MU. Především všechny udržují rozsahem stejnou evidenci osob (cca 20.000 aktivních osob), takže způsob a míra jejich integrace jsou důležité. Databáze EkoPmDB a WebDB jsou v překrývajících se datových oblastech 100% integrovány na principu provádění všech změn primárně v EkoPmDB a odtud přebírání do WebDB. Tento princip je bez výjimky respektován, i pokud změny iniciují aplikace nad WebDB - o povolení nebo zákazu provést změnu vždy rozhoduje EkoPmDB. Iniciuje-li povolené změny WebDB, realizují se v obou databázích on-line, ostatní změny provedené v EkoPmDB se do WebDB promítají minimálně jedenkrát denně (změny v základních osobních datech se promítají každých 20 minut).

Integrace databází EkoPmDB a StuDB si již vyžádala - a do budoucna vyžádá další - měsíce práce (jednak na postupném vývoji metod automatické synchronizace, jednak při ručním dolaďování rozdílů v existujících datech) v důsledku toho, že od hromadného převzetí osobních dat z EkoPmDB do StuDB koncem roku 1998 se obě databáze vyvíjely nezávisle, takže řada údajů o "tomtéž" je na obou stranách odlišná. Princip vzájemného on-line odezírání a promítání změn, jejichž povolení nebo zákaz řídí společná pravidla (oficiálně stanovená dohodou personálních a studijních oddělení a ÚSŘO RMU), je dohodnut od loňského roku (viz [5]) a nyní je již v první etapě implementován, a to na integraci jmen, příjmení a titulů osob: v době vydání tohoto čísla Zpravodaje zbývá v EkoPmDB a StuDB posledních pět osob, jejichž základní osobní údaje se na jedné a druhé straně liší. Dalšími etapami sjednocování budou postupně rodná čísla resp. rodné kódy (což jsou pseudo-rodná čísla, uměle vytvářená a přidělovaná Masarykovou univerzitou cizincům, která svou strukturou respektují požadavky celostátní matriky studentů), rodná příjmení, adresy a další osobní údaje.

Přístup uživatelů k datům IS MU

Nad databází EkoPmDB je vybudována speciální (ne-webová) aplikační vrstva, přístupná omezenému okruhu oprávněných osob (z ekonomických, personálních a mzdových oddělení a oddělení vědy a výzkumu). Tvoří ji ekonomický systém firmy Magion Vsetín (uvedený do rutinního provozu v lednu 1998), integrovaný s personálně-mzdovým systémem vyvíjeným v ÚVT MU (od roku 1994). Uživatelé pracují s daty EkoPmDB převážně v textovém terminálovém režimu, u nových aplikací (např. vedení skladového hospodářství) pod grafickým klientem.

Paralelně s tímto je na MU stále významněji podporováno rozšiřování přístupu k datům na všechny osoby, o nichž data vypovídají nebo jichž se týkají: chráněný a diferencovaný uživatelský přístup nevyžadující jiné než typické vybavení koncové uživatelské stanice (tj. autentizovaný přístup přes standardní WWW rozhraní, pro nějž je na straně klienta nutný pouze webový prohlížeč podporující chráněný protokol https) je realizován u všech tří celouniverzitních databází IS MU. Webovým uživatelským rozhraním ke StuDB je intranetový subsystém https://is.muni.cz/auth/ (vyvíjený na FI MU od konce roku 1998), podobně k WebDB intranetový subsystém https://wwwdata.muni.cz/auth/ (vyvíjený v ÚVT MU od roku 1998) a EkoPmDB zpřístupňuje subsystém https://inet.muni.cz/ (Inet MU, vyvíjený v ÚVT MU od roku 2000). Všechny tři tyto webové subsystémy jsou obecně určeny všem aktivním osobám zaznamenaným v personální databázi MU, tj. současným zaměstnancům, studentům a spolupracovníkům MU, a využívají jednu společnou databázi přihlašovacích uživatelských hesel, primárně udržovanou ve StuDB (leží v centrální integrované části schématu IS MU).

Databáze IS MU slouží především vnitřním potřebám MU, ale nezanedbatelná část uložených informací je i volně zveřejnitelná navenek, mimo MU (samozřejmě se vše musí dít v kontextu zákona na ochranu osobních údajů). Přirozenou součástí IS MU je proto i webová internetová vrstva, která řadu přehledových informací o MU jednak zpřístupňuje, jednak cíleně prezentuje.

Intranetové subsystémy IS MU

Intranetové subsystémy IS MU sice mají navenek shodné uživatelské rozhraní - webový prohlížeč, ale podobně jako databáze, z nichž čerpají, jsou postaveny na různých technologiích.

Subsystém https://is.muni.cz/auth/ se zaměřuje na vzdělávací proces a komunikaci ve studijní oblasti, ve vědecko-výzkumné oblasti udržuje evidenci publikační činnosti a životopisů. Je postaven nad databází StuDB, WWW serverem Apache a aplikace jsou psány jako skripty v jazyce Perl, s využitím interně vyvinutých perlovských modulů i existujících specializovaných modulů, veřejně dostupných na CPANu (Comprehensive Perl Archive Network).

Subsystém https://wwwdata.muni.cz/auth/ je určen k podpoře institucionální prezentace MU, zaměřuje se tedy na správu veřejných přehledových dat a zároveň udržuje evidenci řešených vědecko-výzkumných projektů a záměrů, habilitačních a profesorských řízení a kontaktních dat osob a pracovišť. Je postaven nad databází WebDB a WWW serverem MS IIS, aplikace jsou psány jako skripty v jazyce Visual Basic.

Subsystém Inet MU (nejmladší, na jeho vývoj se ÚVT MU zaměřil až v roce 2000, viz [6]), umístěný na adrese https://inet.muni.cz/, zprostředkovává přístup k vybraným datovým celkům a aplikacím personálně-mzdovým a ekonomickým, dále celouniverzitní počítačové studovny, studijním (zpracování přijímacího řízení) a dokumentovým (knihovny vybraných kategorií interních celouniverzitních dokumentů). Je budován tak, aby zpřístupňoval data z různých nezávislých databází (kromě primární EkoPmDB běžně využívá i WebDB pro kontaktní data a StuDB k ověřování autentizace uživatelů). Je postaven na technologii J2EE pro serverové a distribuované aplikace, umožňující vývoj aplikací provozovatelných na libovolném aplikačním serveru implementujícím J2EE standard, a definici jednotného rozhraní mezi klientem a datovým serverem (XML/XSLT) pro unifikaci přenosu dat mezi aplikační a prezentační vrstvou architektury systému.

Internetová vrstva IS MU

Veřejným výstupem z databází IS MU, určeným pro univerzitní stejně jako mimouniverzitní uživatele, je institucionální prezentace Masarykovy univerzity www.muni.cz a její varianta wap.muni.cz pro přístup z mobilních telefonů, veřejnou vrstvu informací zejména spojených se studiem nabízí rovněž is.muni.cz (viz také článek M. Misákové Nové možnosti komunikace v IS MU v tomto čísle Zpravodaje).

Institucionální prezentace www.muni.cz je vyvíjena v ÚVT MU od roku 1996 a zpřístupňuje v češtině i angličtině profilové i detailní informace o všech složkách MU na principech jednotného informačního obsahu, jednotné prezentační formy a automatizovaného přebírání informací z databází IS MU. Prezentace je postavena nad databází WebDB, jejíž primární obsah je doplňován a aktualizován oprávněnými správci ze všech složek MU přes intranetový subsystém https://wwwdata.muni.cz/auth/. Rozsáhlé datové celky odzrcadlované z databází EkoPmDB a StuDB jsou - bez jakýchkoli zásahů - pravidelně dávkově aktualizovány.

Uživatelům mobilních telefonů podporujících technologii WAP byla internetová prezentace MU zpřístupněna na adrese wap.muni.cz v roce 2000. Server wap.muni.cz využívá stejnou datovou základnu jako www.muni.cz - tj. WebDB - a zveřejňuje na svých stránkách základní informace včetně kontaktních o všech pracovištích, zaměstnancích a studentech MU. Na wap.muni.cz jsou rovněž (podobně jako na www.muni.cz) zveřejňovány výsledky přijímacího a odvolacího řízení na MU a koncem roku přibyla stránka poskytující informace o aktuální obsazenosti celouniverzitní počítačové studovny.

Pokračování, nikoli závěr

Z dosud řečeného je patrné, že informační infrastruktura MU je velmi živý organismus, vyžadující pro svůj rozsah kvalitní soustavnou práci a spolupráci řady specializovaných skupin lidí a rovněž kvalitní koordinaci. Pod Informačním systémem MU jsou podepsány skupiny ÚVT MU a CVT FI MU a v koordinační roli ÚSŘO RMU, pod dalšími subsystémy mnoho dalších skupin i jednotlivců z celé MU, jež nelze na tomto místě vyjmenovat - podobně jako v úvodu nebylo možno jmenovitě uvést jiné než základní (rozumějme: největší) informační subsystémy MU. Co však lze, je vzájemně si popřát, aby výsledky práce a spolupráce na budování informační infrastruktury MU byly z pohledu uživatelů (ať již z univerzity nebo mimo ni) co nejvíce "bezešvé" - a opět někdy v budoucnu se podívat, jak se dílo daří.

Literatura

[1] http://www.rect.muni.cz/VZ2000-CZ/titul.htm
... zpět do textu
[2] J. Šmarda, I. Jedlička. Ekonomický subsystém IS MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. 8, č. 2, s. 12-13.
... zpět do textu
[3] M. Misáková. Informační systém Masarykovy univerzity další generace. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. 9, č. 3, s. 12-15.
... zpět do textu
[4] J. Ocelka. www.muni.cz po dvou letech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. 9, č. 1, s. 11-14.
... zpět do textu
[5] I. Jedlička. Blýskání na časy centrální evidenci osob na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. 11, č. 1, s. 9-12.
... zpět do textu
[6] J. Měcháček, J. Kohoutková. Intranetový server Informačního systému MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. 11, č. 1, s. 4-7.
... zpět do textu
setting
1 Poznámka redakce: Termín Informační systém MU či zkratka IS MU se na univerzitě používají ve dvou odlišných významech. Zatímco vývojové skupiny ÚVT MU jimi označují komplexní systém zahrnující všechny automatizované informační systémy celouniverzitní úrovně - od personálně-mzdových přes ekonomické až po studijní, vývojová skupina CVT FI MU takto označuje právě jimi vyvíjemý systém zaměřený především na studijní oblast (viz též článek Miroslavy Misákové Nové možnosti komunikace v IS MU dále v tomto čísle Zpravodaje)
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011