\"/
\"/ \"/    

Počítače a informační systémy pro studenty MU (seriál informačních přednášek)

Ondřej Krajíček, Jaromír Skřivan, Lukáš Maňásek, FI MU, PřF MU, Spolek CPS, ÚVT MU
Ročník XIII - číslo 1, říjen 2002
Citace: O. Krajíček, J. Skřivan, L. Maňásek. Počítače a informační systémy pro studenty MU (seriál informačních přednášek). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XIII, č. 1, s. 8-9.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Dění na MU, Počítačové studovny
 předchozí článek | následující článek 

1 Úvod

Dnes, kdy Masarykova univerzita disponuje již poměrně kvalitním vybavením na poli výpočetní techniky, které je navíc v hojné míře dostupné i studentům (či spíše především studentům), se stále více projevují dva související aspekty nasazení výpočetní techniky. Jedná se o nízkou počítačovou gramotnost studentů a nízkou informovanost uživatelů.

S počítačovou negramotností lze bojovat vzděláváním uživatelů. Na všech fakultách mají studenti k dispozici kurzy používání výpočetní techniky, ve kterých mohou vstřebat základy použití a práce s počítačem. Nicméně student, který absolvoval takový kurz, sice umí s počítačem pracovat, v drtivé většině případů však postrádá jakékoliv informace o tom, co mu může počítač, univerzitní aplikace, a v neposlední řadě také Internet poskytnout a jak mu mohou pomoci při studiu. Ukazuje se také, že studenti jsou velmi často nedostatečně informováni o podmínkách použití počítačů a počítačové sítě na Masarykově univerzitě a nevědí co všechno mohou a co naopak nesmí. Cílem nově navržených informačních přednášek pro studenty nastupujících prvních ročníků je právě informovat studenty i v těchto oblastech, ukázat jim potenciál dostupných aplikací a technologií tak, aby je byli schopni využít při svém studiu.

2 Impuls z CPS

Nápad uspořádat informační přednášky vzešel z praktických zkušeností administrátorů Celouniverzitní počítačové studovny (CPS). Od samého vzniku CPS projevovali studenti nebývalý zájem o využití jejích služeb, ovšem jen velmi malé procento studentů dokázalo a dokáže využít všech možností CPS v plné šíři. Studenti jsou zvyklí používat textové editory pro psaní svých studentských prací, základní informační zdroje v síti Internet pro hledání informací, ale drtivá většina z nich např. netuší, že univerzita má zakoupeno předplatné obrovského množství vědeckých časopisů, sborníků a další užitečných zdrojů, které jsou všem uživatelům z MU dostupné prostřednictvím Internetu (viz. http://library.muni.cz/e_zdroje.html). Studenti navštěvující CPS také často netuší, že jsou při využívání informačních technologií a zdrojů vázáni mnohdy přísnými směrnicemi.

Nedostatek informací se projevuje především u studentů prvních ročníků. Z tříletých zkušeností získaných v CPS můžeme říci, že student je často zavalen různými informačními zdroji (nástěnky, is.muni.cz, WWW, stránky fakult a univerzity, studijní oddělení), které studentovi poskytují sice důležité informace potřebné ke studiu, ovšem často pouze v částečné formě. Naše informační přednášky by měly být jakýmsi souhrnem informací, které student musí nutně znát, aby byl schopen v plné šíři využívat služeb (nejen) CPS a nepřekračoval přitom univerzitní směrnice.

3 Cesta pro studenty

Prvním pokusem o zvýšení povědomí studentů bylo vytvoření studentského Portálu CPS (http://student.muni.cz) několika studenty ve spolupráci s ÚVT MU. Tito studenti krátce nato založili spolek Cesta pro studenty (Spolek CPS), který se aktivně snaží vzdělávat studenty mimo výuku v různých oblastech moderních technologií nejen na poli výpočetní techniky. Spolek CPS, který je provozovatel portálu, je spolupořadatelem informačních přednášek.

4 Náplň přednášek

Blok informačních přednášek souhrnně nazvaný Počítače a informační systémy pro studenty MU seznamuje studenty s využíváním výpočetní techniky na půdě Masarykovy univerzity. Celý blok je rozdělen do několika samostatných částí, které se postupně věnují jednotlivým tématům. Prvním tématem je systém fungování podpory a servisu výpočetní techniky ze strany Ústavu výpočetní techniky a fakultních laboratoří výpočetní techniky. Hlavním tématem okruhu je představení Celouniverzitní počítačové studovny novým studentům, kteří právě nastoupili na studia. Vedle studovny jsou studenti také seznámeni s přehledem důležitých informačních systémů na MU, které potřebují nejen ke svému studiu. Dále obdrží základní informace o používání mezinárodního studenského průkazu ISIC a o možnostech bezhotovostního placení kolejného a stravného. Na závěr celého souboru přednášek jsou studentům nabídnuty různé informační zdroje, kterými univerzita disponuje. To celé v přehledné formě během 90 minut.

5 Realizace přednášek

Studenti budou mít možnost ještě před zahájením přednášek si stáhnout a prohlédnout připravené prezentace z internetu, popřípadě si je vytisknout a přinést si je rovnou na přednášky. Materiály k přednáškám jsou přístupné na adrese http://student.muni.cz/prednasky. Konkrétní přednášky budou uskutečněny na jednotlivých fakultách, po dohodě s vedením fakulty. Fakulta musí zajistit učebnu a domluvit se zástupci ÚVT MU vhodný termín (rádi bychom stihli uskutečnit celý cyklus přednášek v průběhu měsíce října). Vzhledem k povaze informačních přednášek je nutné, aby učebna byla vybavena audiovizuální technikou, zejména počítačem a připojeným datovým projektorem. Protože již běží výuka, lze předpokládat termíny přednášek ve večerních hodinách. Zájemci se je dozví jednak prostřednictvím standardních informačních kanálů svých fakult, jednak jsou/budou zveřejněny na výše uvedené www-stránce.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011