\"/
\"/ \"/    

DocBook a jeho využití

Tomáš Pitner, Jan Pavlovič, FI MU
Ročník XIV - číslo 5, červen 2004
Citace: T. Pitner, J. Pavlovič. DocBook a jeho využití. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XIV, č. 5, s. 10-14.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Standardy
 předchozí článek | následující článek 

XML značkování DocBook1, původně určené k pořizování programové dokumentace, se stává v současnosti velice populárním formátem platformově přenositelných dokumentů "o čemkoli". Nejlepším důkazem jeho kvalit je široké uplatnění v open-source komunitách, akademické sféře i v průmyslu - využívají ho společnosti Novell a SUN, vydavatelství O'Reilly stejně jako komunity kolem projektů PHP, Gnome, KDE, BSD, Linux aj.

DocBook je formátem zavedeným; v SGML podobě, dnes již téměř neznámé, existuje někdy od roku 1991. Od ustavení XML jako standardu v roce 1998 je DocBook rozvíjen již převážně v XML podobě. Hlavní výhodou je kromě totální platformové nezávislosti také "čistota" v něm pořízeného textu. Dokument označkovaný podle standardu DocBook nenese téměř žádné explicitní pokyny k formátování - je tedy stejně dobře následně prezentovatelný na monitoru počítače, na displeji PDA nebo ve vysoce kvalitní tiskové podobě. Nejsme v něm schopni - a tudíž ani nemůžeme - zabývat se tím, jak velké písmo a jaký font se použije na nadpis, kde bude zalomena stránka ....

Převážná většina značek nese informace o sémantice toho, co je značkou ohraničeno. Např. značka <chapter> signalizuje, že její vnitřek představuje jednu kapitolu knihy nebo článku, <title> je její nadpis; podobně <para> ohraničuje odstavec textu a na řádku uvedený element <emphasis> vymezuje zdůrazněný úsek textu. O přesné formátování se starají až nadstavby, které například pomocí XSLT transformací a případně dalším následným zpracováním z původně platformově nezávislého dokumentu vytvoří např. PDF soubor s již přesným rozvržením na stránky, vhodnými fonty atd.

I ve srovnání s TeXem znamená DocBook ještě výraznější příklon k logickému charakteru značkování. Na druhou stranu je třeba připustit, že pro stoprocentně typograficky kvalitní výstup DocBookových dokumentů se manuálním zásahům v jisté fázi zpracování nevyhneme.

Ukažme si, jak v DocBooku označkujeme jednoduchou knihu se dvěma kapitolami (přičemž si odpouštíme např. informace o autorovi, datum vzniku, copyrightu, atd.):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE book PUBLIC 
 "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN"
 "http://www.oasis-open.org/docbook/
    xml/4.2/docbookx.dtd">
<book lang="cs">
 <title>První kniha v DocBooku</title>
 <chapter>
  <title>Nadpis první kapitoly</title>
  <para>První odstavec první kapitoly.
  </para>
  <para>Druhý odstavec první kapitoly.
  </para>
 </chapter>
 <chapter>
  <title>Nadpis druhé kapitoly</title>
  <para>Odstavec 1. se 
  <emphasis>zdůrazněným textem</emphasis> 
  </para>
  <para>Odstavec 2.</para>
 </chapter>
</book>

Celkově DocBook nabízí přes 400 druhů elementů (značek), v praxi většinou vystačíme se znalostí několika málo desítek z nich. Široký repertoár je nabízen pro ty, kdo vyžadují jemné sémantické vyznačení takových prvků dokumentu, jako jsou názvy tříd, metod, tlačítek v uživatelském rozhraní programů, příkazů systému, atd. Prvotní účel - prostředek k pořizování dokumentace - se zde jednoznačně odráží.

1  Oblasti využití

Nasazení DocBooku v akademické sféře lze rozdělit do těchto hlavních kategorii:

1.1  Webové prezentace (slidy)

Norman Walsh připravil pod názvem DocBook Slides2 derivát zjednodušeného DocBooku (Simplified DocBook3) určený k přípravě prezentačních podkladů (slidů). Současně k nim poskytuje rozsáhlou sadu XSL stylů pro jejich vizualizaci.

Studenti často vyžadují, aby slidy dostali k dispozici i v tisknutelné podobě. Pro tyto případy lze použít buďto existující styly formátující slidy do tzv. formátovacích objektů4 (jsou k dispozici na http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=21935 vedle stylů generujících HTML) a výsledný soubor převést např. procesorem Apache FOP5 do PDF souboru a ten vytisknout. Velmi jednoduchým XSLT stylem je také možno převést slidy do normálního DocBooku - např. jako knihu (book), případně doplňovat atd. jako běžný DocBook dokument. Tento způsob se osvědčil nejlépe - ne každý student totiž chce celý soubor tisknout, někomu vyhovuje jeho prohlížení - a to i např. na počítačích třídy PDA, pro něž mnohdy neexistuje prohlížeč PDF.

Uveďme pro představu krátkou ukázku zdrojového tvaru slidů ve značkování DocBook Slides:

<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE slides SYSTEM 
  "../../schema/dtd/slides.dtd">
<?dbhtml graphics-dir="../graphics" 
     css-stylesheet-dir="../browser"?>
<?dbhtml script-dir="../browser"?>
<slides>
<slidesinfo>
 <title>The Slides Document Type</title>
 <titleabbrev>Slides</titleabbrev>
 <author><firstname>Norman</firstname>
     <surname>Walsh</surname></author>
 <pubdate>Tuesday, 25 June 2002</pubdate>
 <releaseinfo role="version">
  3.1.0</releaseinfo>
 <copyright><year>2002</year>
       <holder>Norman Walsh
       </holder></copyright>
</slidesinfo>

<foil><title>Introduction</title>
<para>This is the introductory slide.</para>
<para>If you use foil groups (previously 
called sections), you can have introductory 
slides before the first group.</para>
</foil>

<foilgroup>
<title>Purpose and History</title>

<para>Groups can now have introductory 
text as well.</para>
  ...
Slidy připravené k prezentaci v HTML prohlížeči
Obrázek 1: Slidy připravené k prezentaci v HTML prohlížeči

Na obr.1 je vidět výsledná HTML podoba zobrazená v prohlížeči.

V praxi se ukázalo, že hlavní předností pořizování slidů k přednáškám i jednorázovým prezentacím v DocBooku je snadná produkce výstupů k prohlížení na obrazovce, promítání z projektoru a pro tisk - vše z jednoho zdrojového souboru.

1.2  Tvorba odborných článků a publikací

Velmi užitečný nástroj je DocBook při tvorbě článků do konferencí a jiných odborných publikací. Většinou se po autorech žádá, aby svůj příspěvek formátovali do předem dané TeXové šablony. Jestliže své příspěvky hodláme pořizovat v DocBooku, lze pro příslušnou konferenci napsat krátký XSLT styl, který nám zdrojový text v DocBooku převede do požadovaného formátu. Výchozí zdroje zůstávají v jednotné podobě nezávislé na požadavcích editora daného sborníku, časopisu apod. Díky tomu, že zdrojový soubor ve značkování DocBook nenese (téměř) žádné pokyny pro formátování a sémantika značek je dána poměrně pevně, není rovněž problém kombinovat zdroje různých autorů - např. v situaci, kdy pracují na společném článku, knize...

1.3  Tvorba závěrečných prací

Jedním z požadavků na závěrečné práce je přiměřená typografická úroveň. Na Fakultě informatiky tradičně existuje LaTeXový styl, které závěrečným pracím dává jednotnou podobu. V dnešní době však TeXová gramotnost mezi studenty velmi klesá a napsat typograficky kvalitní práci ve WYSIWYG editoru není snadné. Práce v DocBooku nám velmi zjednoduší jak samotné pořízení textu práce, tak především přípravu její výstupní podoby - obvykle ve formátech PDF a XHTML.

Tvorba práce v DocBooku je několikafázový automatizovaný proces, viz. obr 2:

 
Transformace DocBooku
 
Obrázek 2: Transformace DocBooku
 

V průběhu celého procesu k transformaci zdrojového dokumentu v DocBooku do LaTeXového kódu. LaTeXový procesor nám ve výstupu dává dokument v požadované kvalitě. Jelikož je celý proces automatizovaný, nemusí uživatel znát prakticky nic o LaTeXu.

2  Nástroje

2.1  Editory

Bez kvalitních autorských nástrojů by samotné značkování nebylo příliš užitečné. Naštěstí je DocBook dnes koncipován a rozvíjet především jako XML značkování a tudíž lze k editování dokumentů použít jakýkoli XML editor, případně i editor čistého textu. Nejkvalitnější přímou podporu DocBook nabízejí komerční prostředí jako je Epic, XMLSpy nebo Corel XMetal. Bez velkých omezení je ale použitelný i XMLMind XML Editor6, jehož základní verze je dostupná zdarma a je k dispozici i jako modul (xmlmind) na strojích Fakulty informatiky. Rovněž tak lze zdarma použít i javový editor jEdit7, "klasiku" Emacs, vim a řadu dalších.

2.2  Modul xslt2

Aby mohl uživatel plně využít předností automatizovaného zpracování dokumentů v DocBooku, byl na Fakultě informatiky vytvořen systém xslt28. Celý systém je napsán v jazyce Perl a je tudíž přenositelný na všechny operační systémy s podporou Perlu.

Na UNIXových strojích FI je systém dostupný pomocí modulu xslt2, který zavedeme běžným způsobem:

module add xslt2

Po přidání modulu můžeme transformovat XML dokument pomocí XSL šablony. Lze taktéž i specifikovat XSLT procesor. Systém plně podporuje i XML Catalogs9, tudíž se nemusíme starat ani o lokální umístění DTD definic odkazovaných ve zdrojových souborech. Například:

xslt -c -l -s fi -t pdf dp.xml
xslt -c -s xhtml dp.xml

nám transformuje diplomovou práci (dp.xml) do PDF a XHTML.

2.3  Struktura a možné modifikace xslt2

Samotný DocBook poskytuje dostatečně široký repertoár elementů pro napsání věcného obsahu závěrečné práce, bylo však nutné jej rozšířit o elementy umožňující specifikovat informace náležící k závěrečné práci - zejména k jejímu autorství, příslušnosti k fakultě atd. Architektura gramatiky DocBooku je naštěstí konstruována jako modulární a tudíž bylo rozšíření pro účely studentských závěrečných prací relativně přímočaré, psané jako DTD modul fithesis.mod10. Analogicky jako gramatika byly rozšířeny i XSLT styly, byť samozřejmě jinou technikou.

Chování DocBook XSLT stylů docbook-xsl11 a db2latex12, které systém xslt2 používá, lze ovlivňovat nastavením parametrů. Pro rozsáhlejší modifikace, nepokryté parametry, nabízejí XSLT styly mnohem silnější techniku. Tou je překrývání (nahrazování) již existujících šablon novými. Velkou výhodou je, že nemusíme zasahovat do originálních stylů. Veškeré úpravy uvedeme ve vlastním stylovém souboru, kde v jeho začátku importujeme pomocí xsl:import originální hlavní XSLT soubor.

Jako příklad vezměme db2latex styly, které originálně sestavují uvozovky kolem slova pomocí jednotlivých znakových entit daného jazyka. V češtině se spíše používá pro uvozovky makro uv{}. Proto vytvoříme vlastní definici šablony pro element quote, která v procesu transformace nahradí originální definici. Příklad:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl=
 "http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
 version='1.0'>

<xsl:import href="..docbook.xsl"/>

<xsl:template match="quote">
 <xsl:text>\uv{</xsl:text> 
 <xsl:call-template name="inline.charseq"/>
 <xsl:text>}</xsl:text>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

3  Matematika a DocBook

Jelikož podpora MathML není zatím na přijatelné úrovni, je lepší v současné době matematické vzorce v DocBooku zapisovat pomocí LaTeXové syntaxe. Do výsledného LaTeXového kódu se zápis matematiky vloží přímo a do HTML se vloží odkaz (uvedený v elementu imagedata) na obrázek, který vznikl konverzí z EPS souboru vyprodukovaného LaTeXem. K zápisu matematických kódů slouží v DocBooku tři elementy: inlineequation, který se používá k vložení matematiky přímo do textu, informalequation, který matematiku zobrazí v samostatném odstavci a equation zobrazující matematiku v odstavci s uvozovacím titulkem. Příklad:

<equation>
 <title>Rovnice hmoty a energie</title>
 <mediaobject>
  <imageobject>
   <imagedata fileref="math1.png"/>
  </imageobject>
  <textobject role="tex">
   <phrase>e=mc^2</phrase>
  </textobject>
 </mediaobject>
</equation>

4  Kam dál?

DocBook je široce použitelné značkování, k němuž existuje celá řada kvalitních nástrojů a informačních zdrojů. Zájemce můžeme odkázat na v úvodu zmíněnou základní stránku standardu DocBook při konsorciu OASIS, stránku ke knize N. Walshe DocBook: The Definitive Guide13, stránky wiki k DocBooku dostupné tamtéž nebo příslušnou mailovou skupinu při OASIS14. Kromě toho se v polovině dubna 2004 na Fakultě informatiky konala úvodní přednáška k DocBooku vedená Jiřím Koskem15, členem OASIS TC DocBook. Videozáznam přednášky je dostupný na http://video.fi.muni.cz/ostatni.shtml.

setting
1 http://www.oasis-open.org/docbook
... zpět do textu
2 http://docbook.sourceforge.net/projects/slides
... zpět do textu
3 http://www.oasis-open.org/docbook/xml/simple
... zpět do textu
4 XSL:FO, http://www.w3.org/TR/xsl
... zpět do textu
5 http://xml.apache.org/fop/index.html
... zpět do textu
6 http://www.xmlmind.com/xmleditor
... zpět do textu
7 http://jedit.org
... zpět do textu
8 http://www.fi.muni.cz/~xpavlov/xml
... zpět do textu
9 http://www.oasis-open.org/committees/entity/spec-2001-08-06.html
... zpět do textu
10 http://www.fi.muni.cz/~xpavlov/fithesis.mod
... zpět do textu
11 http://sf.net/projects/docbook
... zpět do textu
12 http://sf.net/projects/db2latex
... zpět do textu
13 http://docbook.org
... zpět do textu
14 http://lists.oasis-open.org/archives/docbook
... zpět do textu
15 http://www.kosek.cz
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011