\"/
\"/ \"/    

Spojovací a informační centrum MU

Zdeněk Malčík, ÚVT MU
Ročník XV - číslo 3, únor 2005
Citace: Z. Malčík. Spojovací a informační centrum MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 3, s. 4-6.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Hlasová síť
 předchozí článek | následující článek 

V polovině roku 2003 zahájil Ústav výpočetní techniky MU realizaci nové privátní hlasové sítě univerzity (podrobněji viz [1], [2]). Cílem bylo vybudovat jednotnou telefonní síť univerzity - mimo jiné i s využitím digitálních technologií a (optické) počítačové sítě - která by poskytla uživatelům nové moderní služby hlasové komunikace a přitom snížila celkové náklady na telefonní služby MU. Výstavba nové hlasové sítě univerzity byla v zásadě dokončena v roce 2004. Jedním z jejich důležitých prvků se stalo Spojovací a informační centrum MU (SIC MU), které nejenže nahradilo klasické spojovatelky na fakultách a dalších pracovištích univerzity, ale začalo, do určité míry, poskytovat externí veřejnosti i základní hlasové informační služby o univerzitě.

Spojovací a informační centrum je dostupné na telefonním čísle 549 49 1111 a pracuje od samého počátku budování nové jednotné telefonní sítě. Sídlí na Ústavu výpočetní techniky MU v Brně na Botanické ulici 68a a je v provozu nepřetržitě - 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. V době od 6.00 do 22.00 hod zajišťuje veškeré služby centrální pracoviště SIC MU na Botanické (během provozní špičky 8-16 hod v pracovní dny obsazené dvěma operátory); v nočních hodinách je klapka 1111 přesměrována na obsluhu Celouniverzitní počítačové studovny MU na Komenského náměstí (takže zajištění nočního provozu nevyžaduje žádné pracovní kapacity "navíc").

SIC MU zajišťuje přepojování hovorů a informace (nejen) o telefonních číslech pro všechna pracoviště univerzity připojená do jednotné telefonní sítě; přináší tedy úsporu pracovních sil fakultám, které tak nepotřebují vlastní spojovatelku. Volajícím podává dle potřeb také základní informace o univerzitě - v zásadě jde o údaje, které jsou běžně uvedeny na webových stránkách univerzity i na stránkách jednotlivých fakult a pracovišť. Volající se tak dovídají mj. informace o dnech otevřených dveří, jaké obory se otevírají, o úředních hodinách, kde najít čísla účtů pro poplatky, o titulech a adresách pro poštovní účely, kudy a jak se dostat na konkrétní pracoviště MU atd.1 Při velkém provozu bývá vhodné směrovat zájemce o podrobnější informace na příslušné www stránky, aby telefonní linka nebyla dlouho blokovaná.

Pro podporu práce operátorů Spojovacího a informačního centra, zejména pro rychlé vyhledání kontaktních údajů (včetně přepojovaného telefonního čísla), slouží vlastní intranetová aplikace, která pracuje nad centrální evidencí kontaktních údajů MU. To umožňuje vyhledat i telefonní čísla poboček, které nejsou připojeny na centrální ústřednu. Z vyhledaného záznamu lze plynule přejít na centrální webovou prezentaci MU, kde může operátor získat další potřebné informace.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že Centrální evidence (telefonních) poboček neslouží pouze ke zveřejnění kontaktních údajů, ale především jako zdroj dat pro podpůrné telefonní aplikace v univerzitním Inetu (viz https://inet.muni.cz/app/index.jsp?id=ict.telef, podrobněji popsáno v [2]). Je tedy žádoucí a nutné udržovat tyto údaje aktuální a všechny změny a nesrovnalosti předávat fakultním správcům telefonních služeb. Základní informace vztahující se k osobní telefonii může každý pracovník univerzity nalézt v Osobním přehledu poboček na www-stránce uvedené výše. Tamtéž najde i spojení na odpovědné fakultní správce. Kontaktní údaje osob, funkcionářů a pracovišť MU uveřejněné na veřejné webové prezentaci univerzity www.muni.cz či na intranetu inet.muni.cz odpovídají aktuálnímu stavu telefonních ústředen a jsou automaticky aktualizovány.

A jak vypadá každodenní provoz Spojovacího a informačního centra MU? Pro ilustraci uveďme některé vybrané číselné údaje:

Kvůli potřebě ošetřit i nadlimitní počty hovorů na klapku 1111 při nárazových špičkách bylo v praxi testováno několik variant nastavení telefonní ústředny. Současné nastavení je následující: klapku 1111 obsluhují tři linky; dvě z nich jsou obsazené v době nejhustějšího denního provozu operátory (příchozí hovor je automaticky směrován na volnou linku). Třetí linku obsluhuje tzv. odpovědní karta (announcement card), která volajícího informuje, že je obsazeno a má vyčkat, než se některý z operátorů uvolní.

Co říci závěrem? Především doporučujeme udržovat - ve spolupráci s fakultními správci telefonních služeb - veškeré kontaktní údaje aktuální; jen tak budete mít jistotu, že se k vám lidé dovolají. Pokud máte zájem rozšířit některou informaci pro volající přes SIC MU, dejte vědět - nejlépe elektronickou poštou na tel-op@muniteckacz. A zvláště ještě jedno doporučení pro období přijímacích řízení: uvádějte ve svých propagačních a informačních materiálech i jiná čísla než 549 49 1111, a to nejlépe takové klapky, které bude někdo skutečně obsluhovat - telefonát, který nikdo nebere, se stejně nakonec vrátí k operátorům SIC. Usnadníte tak práci nejen jim, ale především ušetříte nervovou soustavu volajících.

Literatura

[1] Dostál Otto. Budování hlasové sítě Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč.14, č.3, s.1-5.
Elektronicky dostupné na: http://www.ics.muni.cz/bulletin/issues/vol14num03/dostal/dostal.html
... zpět do textu
[2] J. Ocelka, J. Kotrba. Budování hlasové sítě MU: podpora telefonie v informačních systémech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč.14, č.4, s.1-5.
Elektronicky dostupné na: http://www.ics.muni.cz/bulletin/issues/vol14num04/kotrba/kotrba.html
... zpět do textu
setting
1 Vedle víceméně standardních dotazů týkajících se nejčastěji studijních či provozních záležitostí MU si operátoři SIC MU musí občas poradit i se zapeklitějšími požadavky. Příkladem mohou být (nikoliv až tak ojedinělé) dotazy typu: Babička umřela a tělo odkázala univerzitě - kdy si pro ni přijedete?
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011