\"/
\"/ \"/    

Informační systém JUNIS

Vladimír Šmíd, RMU
Ročník II - číslo 3, leden 1992
Citace: V. Šmíd. Informační systém JUNIS. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 3, s. 12.
Tematické zařazení: Informační systémy MU
 předchozí článek | následující článek 

V květnu 1991 MŠMT ČR přidělilo Ústavu výpočetní techniky MU grant na základě návrhu projektu "Systém zpracování informací pro řídící sféru vysoké školy". Čím byl tento projekt motivován?

V současné době jsou u nás veškeré informace předávány písemnou formou, operativní pokyny telefonicky či telefaxem. Sporadicky jsou přenášeny datové soubory na počítačových magnetických médiích. Stávající systém neumožňuje předat dostatečně rychle a spolehlivě potřebné informace všem zainteresovaným pracovníkům a v přehledné formě je uchovat. Třídění a zpracování informací v této podobě je značně složité a od určité velikosti objemu prakticky neuskutečnitelné. Aktivní vyhledávání příslušného typu informace je pak zdlouhavé a pracné. Vinou této nesnadné dostupnosti dochází často i k významné ztrátě informací.

Základní motivací je tedy navrhnout organizační, projekční a realizační řešení přenosu a zpracování informací pro řídící sféru vysoké školy. Navrhovaný informační systém nese pracovní název JUNIS ("jednotný univerzitní informační systém"). Data a informace zpracované tímto systémem jsou potřebné v rozhodovacím procesu na všech úrovních organizace.

Realizace záměrů projektu by měla zajistit:

Základním cílem je vytvořit pro řídící a koneckonců i pro ostatní pracovníky vysoké školy a uživatele JUNISu jakýsi "informační bazén", ze kterého mohou čerpat a případně do něho přispívat všichni pracovníci školy a uživatelé JUNISu. Samozřejmým požadavkem je zohlednění kompetencí jednotlivých uživatelů, kontrola průchodnosti informací, kontextové vyhledávání potřebných informací, statistické vyhodnocení provozu systému a další. Systém bude realizován na počítačích a počítačových sítích s využitím poznatků databázové technologie.

Časově je projekt rozdělen do dvou ročních etap. První z nich, která byla uzavřena koncem roku 1991, zahrnovala konkretizaci cílů, datovou a funkční analýzu navrhovaného systému a rozbor implementačních možností, počínaje technickými prostředky (počítače, sítě) přes druhy databázových systémů až po elektronickou poštu. Druhá etapa by měla představovat konkrétní implementaci systému v návaznosti na budování akademické sítě a postupné řešení problémů, které s sebou praxe zákonitě přinese.

Náš kolektiv (jehož všech šest členů se navíc práci na projektu mohlo věnovat výhradně vedle své hlavní pracovní náplně) si ani v nejmenším nečiní ambice na neomylnost. Naopak, jsme přesvědčeni, že na univerzitě je řada odborníků, které by bylo možno zařadit přinejmenším do kategorie "kvalifikovaných uživatelů" takového systému. Proto komukoliv, kdo bude ochoten náš projekt zkritizovat, eventuálně k němu připojit své vlastní náměty, rádi poskytneme pro podrobnější seznámení zprávu o výsledcích práce na výzkumném úkolu za rok 1991 a budeme mu vděčni za sebemenší příspěvek.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011