\"/
\"/ \"/    

Projekt Fakulty informatiky MU

Ročník III - číslo 5, květen 1993
Citace: Projekt Fakulty informatiky MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 5, s. 1-3.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí číslo | následující článek 

Vážení čtenáři,
přimlouvám se za to, abyste věnovali pozornost následujícímu návrhu na zřízení nové fakulty informatiky na naší univerzitě. K dosavadním šesti fakultám by se tak měla připojit další, pro mnohé možná málo tradiční, ale rozhodně fakulta s velkou perspektivou. Moje generace byla svědkem vzniku a rozvoje řady vědních disciplín, ale informatika a její přímý vliv na ostatní oblasti lidské činnosti překonala všechna očekávání. Navíc všichni cítíme, že další mohutný vývoj lze očekávat s dokonalejší výpočetní technikou, která bude využívat výsledky všech přírodních věd.

Je povinností univerzity pohotově reagovat na potřeby společnosti, především v právě vznikajících oblastech vzdělávání a vědy. Realizace této fakulty by měla být příspěvkem ke splnění této povinnosti.

prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
rektor MU

Návrh na zřízení Fakulty informatiky na MU v Brně (Anotace)

V současné době je informatika oborem, který překročil hranice úzké specializace: vzrůstá zájem o interdisciplinární koncepci vzdělávání v této oblasti. Z hlediska faktické potřeby odborníků pozorujeme největší nárůst zájmu nikoli o klasické typy prací (vývoj základního softwaru, systémové práce), ale o odborníky se znalostmi informatiky a některého z dalších oborů. V této oblasti informatiku očekává ještě výraznější zájem praxe a širší možnosti uplatnění absolventů. Současná struktura a podmínky studia informatiky v rámci přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity nedávají dostatečný prostor pro adekvátně rychlou a efektivní reakci na tyto nové požadavky (v současné době např. převyšuje zájem o studium informatiky stávající možnosti MU šestkrát).

Z hlediska zaměření studia univerzitního typu je podstatné, aby byl zachován charakter stavící na vědecké průpravě a teoretických základech oboru. Informatika přináší každých cca 7 let "revoluci" v používání technických prostředků (PC, pracovní stanice, sítě, grafika, superpočítání) a s tím spojených prostředků programových, metodologie i architektury systémů. Z naší i zahraniční praxe je potvrzeno, že dobrá znalost teoretického zázemí umožňuje dobrou adaptabilitu absolventů na rychlé změny prostředí, ve kterém po absolvování působí.

Má-li být takto zaměřená koncepce univerzitního studia úspěšná, je důležité začlenění předmětů a volitelných specializací orientovaných na hraniční znalosti, což vede k nutnosti podporovat výrazně interdisciplinárně založené specializace v rámci studia informatiky, resp. podporovat přibírání informatiky jako podpůrné specializace v rámci nejrůznějších oborů. Profil absolventa bude proto obsahovat složku hlavní specializace a složku specializace vedlejší, obě s nezbytnou mírou fundovaných teoretických základů.

Informatika je vědní a technický obor sám o sobě, jeho specifikou je však vytváření jistých druhů modelů reálných situací z interagujících oblastí. Nutnost interdisciplinární komunikace je z tohoto hlediska zřejmá, avšak v dnešních učebních plánech není zastoupena a pro s ní spojený nárůst počtu studentů a kapacit není v podmínkách přírodovědecké fakulty ani prostor. Interdisciplinaritu nelze dosáhnout bez radikálních změn v organizaci studia a v postavení informatiky na univerzitě jako celku. Proto se navrhuje založení specializované fakulty, což usnadní propagaci studia informatiky a vytvoří příznivější rámec pro modernizaci forem a metod studia, které nebude omezováno pravidly organizace vhodné spíše pro tradiční obory.

Posláním samostatné fakulty informatiky Masarykovy univerzity bude - kromě vlastního rozvoje oboru v rozsahu pokrývajícím matematické základy teoretické informatiky i teoretické partie z informatiky technicky orientované - rozvíjet interdisciplinárně zaměřené obory studia, s informatikou jako specializací hlavní i vedlejší a rovněž studium učitelské informatiky a výpočetní techniky.

Zřízení takto profilované fakulty bude významným celouniverzitním počinem s dopadem nejen na kvalitu oboru informatika, ale sekundárně i na řadu dalších oborů. Rychlý krok tímto směrem má naději přispět k vytvoření pracoviště s dostatečnou prestiží a přispět k získávání kvalitních vysokoškolských pedagogů i výzkumníků v této oblasti pro naši univerzitu.

Tento krok bude také významným počinem ve smyslu modernizace univerzity ve směru typickém pro univerzity vyspělých zemí, s důrazem na větší vzájemné vazby mezi obory. Na univerzitě jsou přitom pro to podstatně příznivější podmínky než na školách technického směru díky přirozené absenci monotématičnosti a přirozené tendenci k diverzifikaci plynoucí z vědeckého zázemí jednotlivých oborů i tvořivého charakteru vědecké práce. V těchto intencích se na připravované fakultě nepředpokládá budování pracovišť podpůrných a rozšiřujících oborů (matematika, ekonomie, ...), ale pokrytí odpovídající výuky formou interfakultní spolupráce. Stejně tak nová fakulta bude recipročně nabízet sestavy přednášek poskytujících doplňkovou specializaci v informatice oborům (fakultám), které o to budou mít zájem, a zajišťovat jejich výuku (pokročilé přednášky vyšší úrovně jak v základním studiu, tak doktorandském). To přispěje k nižší finanční náročnosti modernizovaného studia.

Fakulta převezme akreditace PřF MU pro obor informatika a bude zajišťovat studium bakalářské, magisterské a doktorandské v oboru Informatika, magisterské studium učitelství informatiky a výpočetní techniky v kombinaci s dalším oborem (doporučeno například matematika, fyzika) a bude participovat na doktorandském studiu Obecné otázky matematiky a informatiky (ve spolupráci s PřF MU a MFF UK Praha). Dále bude fakulta nabízet kurs výpočetní techniky pro studenty učitelství, kteří nestudují informatiku, a podle možností také specializované informatické přednášky studentům ostatních fakult.

Nejvýraznější podíl interdisciplinárně zaměřeného studia bude zahrnut v oboru Aplikovaná informatika, kde se předpokládá vybudování následujících bloků zaměření, reprezentujících jednotlivé specializace:

Cílem bloku zaměření je získat jistý přehled o oboru (základy oboru, terminologie, metodologie, ...) a tím umožnit komunikaci studenta/absolventa s odborníky v daném oboru zaměření.

Bakalářské studium informatiky (tříleté) bude profilováno na specializace Programové systémy (návrh, tvorba a provoz programových a informačních systémů, počítačové sítě, distribuované a paralelní systémy), Matematická informatika (teoretická informatika, formální specifikace a modely programových systémů) a specializace Aplikované informatiky. Kapacitní rozložení oblastí bakalářského studia je navrženo takto: Informatika - 50%, Matematika - 25%, Obor zaměření - 20%, Předměty všeobecného základu - 5%.

Navrhovaný profil absolventa nekonkuruje jiným vysokým školám. Je orientován na pokrytí rostoucí potřeby analytiků pro oblasti, kde je potřeba dobrá znalost oboru aplikace, a správců informačních a znalostních systémů. Odborné znalosti a zkušenosti budoucích pracovníků fakulty dávají předpoklad, že o bakaláře bude zájem a že se tím podaří prolomit dosavadní nedůvěru k absolventům bakalářského studia.

Magisterské studium informatiky je pětileté a předpokládá úspěšné složení kvalifikační zkoušky po druhém ročníku. Lze je absolvovat v oborech Matematická informatika, Programové systémy nebo Aplikovaná informatika. Je ukončeno obhajobou diplomové práce a závěrečnou magisterskou zkouškou. Kapacitní rozložení jednotlivých oblastí: Informatika - 60%, Matematika - 20%, Obor zaměření (jsou navrženy stejné obory jako pro bakalářské studium) - 15%, Předměty všeobecného základu - 5%.

Magisterské studium učitelství informatiky a výpočetní techniky (v kombinaci s dalším oborem učitelství) je pětileté a je zaměřeno na zvládnutí komplexního poslání učitele informatiky a výpočetní techniky na střední škole.

Doktorandské studium (zpravidla tříleté) bude zajištěno v oborech Matematická informatika (v té podobě, jak bylo akreditováno pro Přírodovědeckou fakultu MU akreditační komisí v roce 1992) a Obecné otázky matematiky a informatiky (akreditováno pro PřF MU a MFF UK akreditační komisí v roce 1992).

Garanti návrhu pro Akreditační komisi:

Informatika:
 • Prof. RNDr Miroslav Novotný, DrSc.
 • Doc. RNDr Jaroslav Král, DrSc.
 • Doc. RNDr Jiří Zlatuška, CSc.
Matematický základ:
 • Prof. RNDr Vítězslav Novák, DrSc. (PřF MU)
 • Prof. RNDr Jiří Rosický, DrSc. (PřF MU)
Mezioborové specializace:
 • ekonomika, obchod, finance:
  Doc. PhDr Kamil Fuchs, CSc. (ESF MU)
 • řízení, správa, právo:
  Prof. JUDr Petr Hajn, DrSc. (PrF MU)
 • lékařská informatika a informační systémy v medicíně:
  Prof. MUDr Jiří Vácha, DrSc. (LF MU)
 • přírodní vědy a ekologie:
  Doc. RNDr Jaroslav Koča, CSc. (PřF MU)

(Podrobné znění Návrhu na zřízení Fakulty informatiky a další materiály a informace jsouk dispozici na rektorátu MU u dr. M. Stárkové, tel. 42128245, 42128246.)

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011