\"/
\"/ \"/    

Wonder Word-verze 2.0

Pavel Ševeček, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 2, listopad 1993
Citace: P. Ševeček. Wonder Word-verze 2.0. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 2, s. 18-20.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující číslo 

O textovém procesoru pro UNIX jménem Wonder Word vyšel stručný popis ve Zpravodaji III/4. Na výstavě INVEX Computer byla předváděna nová verze tohoto editoru s některými zajímavými novinkami. O nich bude pojednávat následující článek.

Uživatelské rozhraní

Nová verze se vyznačuje především zlepšeným uživatelským rozhraním, které je již plně srovnatelné s moderními aplikacemi pro operační systém MS-DOS. Je ovšem potřeba mít na mysli určení editoru. Program je určen především pro práci na alfanumerických terminálech či na PC s emulátory terminálu. Proto pracuje výhradně v textovém režimu.

V rámci možností, které textový režim poskytuje, se pak odvíjí veškerá další činnost. Překrývaná editační okna, jejichž počet není explicitně omezen, dialogová okna s editačními poli, seznamy, posuvnými lištami (scroll bar), vypínači a přepínači (check box, radio button), to vše vytváří v podmínkách UNIXu neobvykle komfortní prostředí.

Dialogová okna je možno na obrazovce posouvat, případně i měnit jejich velikost. To je užitečné hlavně u oken, která obsahují seznamy souborů, znaků, tiskáren, synonym apod. V seznamech je možno kromě posunu pomocí šipek využívat předností inkrementálního vyhledávání. To znamená, že je možné začít psát text a kurzor se průběžně posouvá po těch položkách seznamu, jejichž začátek se shoduje s dosud napsaným textem.

Novinkou je také možnost volit z několika barevných provedení editoru, případně je možno volit barvy jednotlivých složek podle vlastního vkusu. Součástí instalace editoru je totiž program pro definici barev editoru. Možnost volby barev ovšem závisí na tom, jaký terminál či emulátor používáte. Běžné terminály jsou monochromatické, takže možnosti se omezují pouze na zvýrazněné, inverzní a podtržené písmo. Většina emulátorů terminálů na PC podporuje standardních osm barev pro pozadí i popředí. Některé terminály však podporují i 64 různých barevných odstínů.

Číslování kapitol

Velmi užitečnou funkcí je automatické číslování kapitol a výčtů. Místo zapsání kokrétního čísla stačí vyvolat dialogové okno a vybrat si z nabídky možných čísel nové kapitoly. Editor se pak stará o přečíslování kapitol při vložení nové nebo zrušení některé kapitoly či podkapitoly. Kapitoly lze číslovat až do osmé úrovně, je možno specifikovat libovolný formát pro číslování kapitol. Pro jednotlivé úrovně kapitol lze volit arabské, římské či abecední číslování či jejich kombinace. Formát je možno změnit i dodatečně.

Vkládání proměnných

Tuto funkci obvykle v jednodušších textových editorech nenajdete. Jedná se o silný prostředek k parametrizování textů na základě různých podmínek. Do textu lze např. vložit odkaz na jiný soubor a text se pak mění automaticky v závislosti na změně odkazovaného souboru. Dále je možno vkládat proměnné shellu či výsledky libovolného příkazu. Příkladem může být výpis obsahu adresáře. Po změně v adresáři (přidání, smazání či změně některého souboru) se automaticky aktualizuje text v editovaném souboru.

Značně rozšířena je možnost vkládání data a času do textu. Lze volit mezi více formáty (které jsou různé pro jednotlivé podporované jazyky) nebo formát modifikovat podle vlastních představ. Ve formátu je možno kromě čísel dne, měsíce, roku nebo dne v týdnu používat názvy či zkratky měsíců nebo týdnů, číslo týdne nebo dne v rámci roku nebo i zkratku časového pásma.

Kreslení rámečků

V nové verzi se konečně objevila i oblíbená funkce kreslení semigrafických znaků, čili rámečků. Je možno kreslit jak jednoduché, tak dvojité čáry nebo jejich kombinace. Podobným způsobem je možno "kreslit" i čáry nebo plochy s využitím dalších vhodných znaků (rastry, hvězdička, pomlčka apod.).

Mail merge

Tato funkce nezbytná pro administrativu je asi dostatečně známa. Jedná se o generování např. dopisů různým adresátům, a to z jednoho primárního souboru (obecný dopis) a jednoho sekundárního souboru (adresy). Editor doplní adresy na předepsaná místa dopisu a výsledek ukládá do souboru nebo pošle přímo na tiskárnu. Text je pochopitelně zformátován podle dosazených hodnot. Sekundární soubor může být ve formátu Wonder Wordu nebo ASCII (např. export z databázové aplikace). Také oddělovače je možno specifikovat, proto lze pracovat i s položkami přes více řádků.

Kalkulačka a výpočty

I tato funkce, u domácích editorů obvyklá, byla integrována do editoru Wonder Word. Lze provádět výpočty v bloku i sloupcovém bloku, samozřejmě je brán ohled na závorky a precedenci operátorů. Kalkulačka je jednoduchá, provádí běžné aritmetické operace včetně odmocniny, podporuje práci s pamětí a závorkování výrazů.

Odesílání pošty

Typicky UNIXovou funkcí je podpora elektronické pošty. Editovaný soubor je možno přímo z editoru odeslat na zvolenou adresu. Obvykle je text zkonvertován tak, že odstraní diakritická znaménka i speciální symboly. Lze však volit i jiný způsob odesílání, např. poslat dokument přímo ve formátu Wonder Wordu či některém z českých kódování. Pro tyto případy je možno zvolit překódování dokumentu programem uuencode, aby text bez problémů a bez zkomolení docestoval až na místo určení.

Správce souborů

Součástí editoru je i jednoduchý souborový manažer, kterým je možno provádět kopírování, mazání, přesun či link souborů v adresáři či mezi různými adresáři. Dva panely ve stylu Nortona asi uspokojí většinu uživatelů. Kromě výše zmíněných základních operací je možno volit způsob setřídění souborů (podle jména, typu, data nebo velikosti), regulárním výrazem specifikovat množinu zobrazovaných souborů nebo vybírat soubory jak jednotlivě, tak zadáním masky (klávesy + a -).

Konfigurace

Tato tradičně silná stránka editoru Wonder Word byla doplněna o některé možnosti. Kromě zobrazení řídicích kódů v samostatném výřezu okna je nyní možno volit režim zobrazení proměnných. Tímto způsobem je možno snadno měnit zadané parametry proměnných, např. jméno odkazovaného souboru, parametry příkazu nebo formát data a času. Po změně parametrů se text opět automaticky aktualizuje na základě nových hodnot proměnných.

Zajímavostí je jistě možnost jedním příkazem přepnout jazyk, jakým s Vámi editor komunikuje. Zatím jsou dodávány jazyky dva, a sice čeština a angličtina. Je možno také volit obsah stavového řádku okna, případně jej úplně zrušit.

Posledním rozšířením je již zmíněná volba barev. Jsou dodávány čtyři typy obarvení editoru. Kromě standardních barev známých z verze 1.1 a čistě černobílé varianty pro monochromatické terminály je možno zvolit některé barevné provedení: jedno typu Turbo Vision, druhé v kombinaci černé na bílé, modré a modrozelené.

Slovník synonym

Zcela netradiční novinkou je integrovaný slovník synonym, neboli thesaurus, který je k dispozici pro češtinu a slovenštinu. Ten může být nápomocen v případě, kdy se v textu vyskytne stejné slovo několikrát krátce po sobě: pomůže nalézt vhodnou náhradu původního slova v textu, případně ihned náhradu provede.

Závěr

V předchozím textu jsem se pokusil shrnout základní vlastnosti nové verze editoru Wonder Word. Některé funkce, jako např. správce souborů či volba barev, jsou začleněny i do editoru Wonder Edit.

Nová verze je již nyní instalována na většině fakult, obvykle na základním serveru. Zde se s ní mohou případní zájemci nejrychleji seznámit. Kopírování na jiné počítače není možné, protože produkt nepatří do kategorie public domain, jednalo by se tedy o porušení autorského zákona. Zájemci z Masarykovy univerzity se však mohou s požadavkem na instalaci obracet přímo na autora tohoto článku.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011