\"/
\"/ \"/    

PICO-editor pro elektronickou poštu

Luděk Matyska, FI MU, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 4, březen 1994
Citace: L. Matyska. PICO-editor pro elektronickou poštu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 4, s. 15-16.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující číslo 

Editor Pico je jednoduchý unixový textový editor, vhodný pro psaní jednoduchých textů. Ústavem výpočetní techniky MU je doporučen jako textový editor pro psaní a modifikaci zpráv elektronické pošty. Tento editor je provozován na všech podporovaných verzích operačního systému Unix a je k dispozici i ve zdrojovém tvaru jako součást poštovního systému Pine.

Editor Pico se vyvolá příkazem

     pico [-klíče] [jméno_souboru]

kde nejdůležitější klíče jsou

-t   tzv. "tool" mód, ve kterém příkaz ^X (viz dále) je prováděn bez dodatečného potvrzení. Jedná se o doporučený režim při použití v rámci elmu.
+n kde n je celé číslo, nastaví kurzor na n-tý řádek od začátku.
-w umožní editaci i dlouhých řádek tím, že zruší automatické zalamování.

Podrobnější popis těchto i dalších použitelných klíčů je možno získat (v angličtině) příkazem

     man pico

na všech systémech, kde je Pico instalován.

Editor Pico je ovládán řadou tzv. kontrol-znaků, tj. znaků, které získáme při současném držení klávesy kontrol (CTRL) a další klávesy. Tyto znaky jsou zapisovány písmenem s předcházející stříškou (^). Při vyvolání editoru jsou poslední dva řádky obrazovky využity pro jednoduchou nápovědu, ve které je stručně popsána většina příkazů editoru. Poněkud podrobnější popis (opět v angličtině) je možno získat interaktivně příkazem CTRL G (^G).

Editor Pico pracuje pouze v režimu vkládání, tj. každý znak je okamžitě vkládán do textu. Neexistuje režim přepisování, tj. není možno již napsaný text přímo přepsat textem novým (je třeba explicitně starý text smazat). Mezi základní příkazy editoru Pico patří:

^R čti soubor.
Specifikovaný soubor je načten za aktuální řádek.
^W hledej.
Hledání je "case insensitive", tj. nejsou rozlišována velká a malá písmena. Hledání je cyklické, tj. vždy začíná směrem ke konci souboru, a pokud hledaný řetězec není nalezen, pokračuje opět od začátku souboru (až po aktuální řádek). Příkaz ^W rozeznává speciálním způsobem následující tři řetězce1:
top   nastaví kurzor na začátek souboru.
bottom nastaví kurzor na konec souboru.
go<number> kde <number> je celé číslo bez znaménka, přemístí kurzor na specifikovaný řádek.
^C aktuální pozice.
Na stavovém řádku (třetí řádek zdola) vypíše číslo řádku a sloupce, na němž je umístěn kurzor (aktuální pozice).
^K smaž aktuální řádek.
^^ (CTRL stříška) označ text.
Označený text je zobrazen v inverzní podobě (černá na bílé, je-li standardem bílá na černé) a je možno jej použít k přesunu bloků příkazy ^K (vyřízni blok) a ^U (undelete, vlož zpět dříve uschovaný text). Příkaz ^K je rovněž možno použít ke smazání aktuálního řádku.
^X ulož a skonči.
Není-li v režimu "tool", editor umožňuje ukončení i bez uložení modifikovaného souboru.
^L obnov obrazovku.
Tento příkaz zajistí překreslení obrazovky (vhodné zejména při spojení přes modem, kdy může dojít ke ztrátě synchronizace).
Pohyb kurzoru.
Pro pohyb kurzoru lze použít šipek a běžných funkčních kláves Home, End, PageUpPageDown; poslední čtyři jmenované klávesy mají i odpovídající kontrol-znaky ^A, ^E, ^Y^V.
backspacedel.
Klávesa backspace maže znak předcházející kurzoru, zatímco klávesa Del maže znak, na kterém kurzor stojí. Odpovídají jim kontrol-znaky ^h^d.
^T spelling.
Editor Pico umožňuje spolupráci s běžným Unixovským spell-checkerem, a může tak být používán i při jednoduché kontrole pravopisu anglicky psaných textů.

V případě výpadku spojení při práci s editorem Pico je rozpracovaný text uchován v souboru <jméno>.save v běžném adresáři.

Abychom mohli použít editor Pico v programu elm, musíme Pico definovat jako elm-em používaný editor. Toho dosáhneme volbou o)ptions v elm-u a nastavením E)ditoru na pico -t . Stejně můžeme nastavit i tzv. V)isual Editor.

Editor Pico pracuje v 8-bitovém režimu, je v něm tedy možno psát i české texty (texty s čárkovanými a háčkovanými písmeny). Využití této možnosti však vyžaduje instalaci českého jazykového prostředí v používaném Unixu (k dispozici na ÚVT je české jazykové prostředí pouze pro operační systémy SCO UNIX a Interactive UNIX). V omezené míře je možno Pico editor používat i v grafickém prostředí X/Windows, spolupráce s operačním systémem MS DOS je zatím silně omezená). Editor Pico může spolupracovat i s českým spell-checkerem (detaily této spolupráce viz příslušná manuálová stránka). Česky psané texty nelze v současné době posílat přímo prostřednictvím elektronické pošty - text je nutno nejprve zakódovat příkazem uuencode; zájemce o tyto služby odkazujeme na stručnou příručku k poštovnímu systému elm, která je k dispozici na ftp.ics.muni.cz v souboru /pub/nets/sco/elm/elm.navod.ps .

setting
1 Uvedené řetězce nelze proto přímo vyhledat - jsou vždy interpretovány uvedeným způsobem
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011