\"/
\"/ \"/    

ACM soutěž vysokoškolských studentů

Václav Sedláček, FI MU, ÚVT MU
Ročník VI - číslo 2, listopad 1995
Citace: V. Sedláček. ACM soutěž vysokoškolských studentů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 2, s. 8-9.
Tematické zařazení: Dění na MU, Různé
 předchozí článek | následující článek 

Soutěž vysokoškolských studentů v programování, která nese anglický název ACM International Collegiate Programming Contest, je celosvětovou akcí řízenou orgány ACM1. Propozice soutěže jsou stanoveny řídícím výborem soutěže ACM, který zároveň dohlíží nad jejich dodržováním. Cílem je umožnit studentům vysokých škol formou soutěže porovnat si svoje znalosti a zručnost v řešení problémů vedoucí až k jejich správnému programovému řešení. Dalším cílem je umožnit setkání těchto studentů a nabídnout jim zajímavé přednášky předních odborníků v matematické informatice.

Soutěže se účastní nejvýše tříčlenné týmy, jejichž složení je pevně dáno propozicemi. Zhruba řečeno, účastnit se mohout studenti zapsaní v daném akademickém roce na nějaké fakultě VŠ a nesmí jít o studenty postgraduálního studia. Každý tým je veden buď kapitánem nebo poradcem (advisor) z řad učitelů vysílající fakulty. Od soutěžících se nevyžaduje, aby byli řádnými členy ACM. Studenti, kteří se zúčastnili již 2x finále soutěže, nemají dále právo účastnit se jejích dalších ročníků.

Soutěž probíhá ve dvou kolech, z nichž první se koná v rámci stanoveného regionu. Za tímto účelem byly vytvořeny regiony, v rámci kterých je dovoleno soutěžit týmům podle sídla jejich vysoké školy. Z každé školy se regionálního kola mohou zúčastnit maximálně dvě soutěžní družstva. Nejlepší tým nebo nejlepší dva týmy z regionů se pak utkávají v celosvětovém finále pořádaném v USA.

V posledních letech zájem o účast v soutěži ACM vzrůstá: V roce 1993 byla Evropa rozdělena pouze na východní a západní region. Vloni, kdy se soutěže zúčastnila družstva z více než 700 univerzit a do celosvětového finále v Nashvillu se probojovalo 38 nejlepších z regionálních kol, vznikly ze západního regionu severozápadní a jihozápadní evropský region. Pro letošní 20. ročník soutěže vznikl nový středoevropský region, do něhož patří Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovenská republika - pořadatel letošního ročníku regionálního kola.

Vlastní soutěž probíhá v jednom dnu a pro řešení úloh má každé družstvo pět hodin čistého času. Veškerá komunikace probíhá v angličtině včetně zadání problémů k řešení. U předložených problémů se pro jejich úspěšné vyřešení nepředpokládají žádné dodatečné znalosti ze speciálních partií matematické informatiky, ani dalších vědních disciplín. Soutěžní tým před zahájením soutěže obdrží sadu úloh. Každému družstvu je po dobu vlastní soutěže k dispozici jeden počítač s kompilátory jazyků PASCAL a C. V letošním ročníku soutěže byl soutěžní počítač vybaven operačním systémem MS-DOS a kompilátory Turbo Pascal 7 a Borland C++ 3.1. Studenti si mohou přinášet na soutěž vlastní tištěné materiály, učebnice, manuály a listiny. Je ovšem zakázáno přinést si vlastní počítač nebo média, z nichž by bylo možno číst informace přímo do počítače. Studenti se nesmějí dorozumívat telefonem, případně jiným způsobem s okolím. Po dobu soutěže mají dovoleno komunikovat pouze v rámci svého družstva a mohou vznášet písemné dotazy pouze řídícím orgánům soutěže. Výsledné produkty jsou podrobeny automatickému testování a hodnocení na sadě testovacích dat, která při zadání nejsou soutěžícím známa. Záporným výsledkem testu je jedna z následujících alternativ: run-time error, time-limit exceeded, wrong output, wrong answer nebo presentation error. V případě, že předložený program zpracuje korektně všechna testovací data, se bere do úvahy i čas, ve kterém byla úloha předložena k otestování. Po vyhodnocení všech úloh je stanoveno pořadí podle počtu správně vyřešených úloh. Pokud je pro více než jeden tým tento počet stejný, je rozhodujícím pro stanovení jejich pořadí celkový čas potřebný pro vypracování programů. Stojí za zmínku, že soutěžící smějí své úlohy předložit k otestování již v průběhu soutěže s cílem zjistit správnost řešení. Do celkového času se pro každou správně vyřešenou úlohu započte čas od okamžiku zahájení soutěže do okamžiku odevzdání úlohy k otestování. Pokud úloha není vyřešena správně, je vrácena družstvu a každý neúspěšný pokus je penalizován dvaceti minutami, započtenými do celkového započteného času v případě, že úloha je v některém z dalších pokusů vyhodnocena jako správná. Vyhodnocování úloh je prováděno automaticky na počítačích. V průběhu soutěže je v určitých časových okamžicích zveřejňováno průběžné pořadí soutěžních týmů spolu s počty a názvy úspěšně vyřešených úloh a s celkovým započteným časem potřebným na jejich vyřešení. Soutěž je tak napínavá i pro diváky až do samého konce. Po skončení regionálního kola je vyhlášeno pořadí všech družstev a družstva na prvních šesti místech obdrží diplomy, na kterých je potvrzeno jejich umístění (Certificate of Achievment).

Regionální kolo letošního 20. ročníku soutěže ACM pro střední Evropu se konalo ve dnech 9. až 12. listopadu 1995 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Soutěžícím bylo předloženo k řešení celkem 8 úloh. Ředitelem soutěže byl děkan MFF KU doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., sponzorem soutěže byla firma MICROSOFT. Jednotlivé země střední Evropy byly na soutěži zastoupeny takto:

    
Země    Počet VŠ    Počet týmů
Česká republika 7 12
Polsko 5 8
Maďarsko 2 3
Rakousko 1 1
Slovensko 4 6
Celkem 19 30

Celkem 26 družstev vyřešilo správně aspoň jednu úlohu. Z České republiky se kromě naší školy soutěže zúčastnila dále družstva z Karlovy univerzity v Praze, Palackého univerzity v Olomouci, Západočeské univerzity v Plzni, Slezské univerzity v Opavě, Univerzity v Ostravě a Vojenské akademie v Brně. Studenti Masarykovy univerzity se této soutěže zúčastnili letos poprvé. Naše fakulta byla v regionálním kole soutěže zastoupena dvěma družstvy. První družstvo ve složení Pavel Rychlý, Michal Bulant a Jan Kasprzak bylo tvořeno studenty informatiky a členové družstva své programy psali v jazyku C++. Druhé družstvo ve složení Michal Polák, Pavel Pitner a Karel Zemene bylo tvořeno studenty 3. ročníku učitelského studia kombinace matematika-výpočetní technika a členové družstva psali své programy v Pascalu. Pořadí na prvních šesti místech bylo následující:

    
    Soutěžní družstvo    Počet vyřeš. úloh    Čas
1. Varšavská univerzita II 6 19:10
2. Komenského univerzita II 5 12:15
3. Komenského univerzita I 5 15:56
4. J. Attila University Szeged I 4 15:03
5. Masarykova univerzita II 3 7:25
6. Masarykova univerzita I 3 8:04

Hodno zaznamenání rozhodně je, že se oba týmy naší univerzity z týmů zúčastněných škol České republiky umístily nejlépe. Našim úspěšným soutěžícím blahopřejeme a věříme, že svých zkušeností z letošního ročníku využijí v příštím ročníku soutěže. Věříme, že i další studenti Fakulty informatiky naváží na letošní úspěch svých starších kolegů.

setting
1 Association for Computing Machinery, v současné době The First Society in Computing
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011