\"/
\"/ \"/    

Optická páteř počítačové sítě MU

Otto Dostál, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 5, květen 1994
Citace: O. Dostál. Optická páteř počítačové sítě MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 5, s. 3-4.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
 předchozí článek | následující článek 

Projekt vybudování optické páteře počítačové sítě navazoval na jednání se zástupci brněnských vysokých škol a z nich plynoucích závěrů na postupné budování vlastní lokální počítačové sítě s ohledem na stávající a zejména budoucí potřeby napojení na světové informační zdroje. Budování optické sítě umožní postupný přechod na kvalitativně vyšší technologie (FDDI, ATM, ...).

Uskutečnění tohoto projektu vyžadovalo vyřešení dvou základních problémů. Získání dostatečných finančních prostředků k vybudování základní infrastruktury a získání povolení ke zřízení vlastní privátní datové sítě.

Prostředky na tento projekt, který byl podán jako společný projekt VUT Brno a MU, byly získány z Fondu dynamického rozvoje. Rozhodnutí o povolení ke zřízení neveřejné datové sítě pro Masarykovu universitu Brno bylo po složitých jednáních vydáno dne 14. 5. 1993. Firma zajišťující realizaci celé akce byla vybrána ve výběrovém řízení na základě veřejné soutěže.

Na vybudování páteře této optické metropolitní sítě byly vynaloženy všechny prostředky přidělené fondem. Vznikla tak základní infrastruktura. Termín ukončení byl stanoven na 31. 12. 1993. Na dokončení této etapy budování sítě, tj. na napojení jednotlivých účastníků a na nákup aktivních prvků, byly využity prostředky, které vedení škol přislíbilo v rámci projektu. Vzhledem k finančním možnostem bylo dohodnuto, že stavební úpravy v objektech, nutné pro protažení optických vláken, si zajistí fakulty na vlastní náklady.

Dnem 21. 4. 1994 byla po zkušebním provozu oficiálně předána zhotovitelem (Spojprojekt Brno) celá trasa metropolitní optické počítačové sítě, včetně přípojek v uzlech této sítě a jejich napojení na optické rozvaděče v místech routerů.

Celá trasa byla proměřována nezávislou firmou (MIKROKOM Praha), která kontrolovala jednak samotný vnější kabel, jednak celkovou kvalitu spojů mezi jednotlivými uzly. Výsledky měření byly předány ve formě protokolu o naměřených hodnotách. Na základě tohoto dokumentu byly na třech místech trasy provedeny úpravy. Zpoždění celé akce bylo sice značné, výsledkem je však zkvalitnění parametrů sítě a zejména možnost sledování případných změn parametrů optických vláken.

Ke skutečnému uvedení do trvalého provozu je ještě třeba povolení Českého telekomunikačního úřadu. Žádost o toto povolení ke zprovoznění sítě již byla podána.

V průběhu výstavby sítě byly zkušebně uvedeny do provozu tři lokality. Přenos dat po optické síti probíhal mezi ÚVT, katedrou matematiky na Janáčkově náměstí a rektorátem MU na Žerotínově náměstí. Tak jsme získali první poznatky o skutečném provozu na této síti. Pokud se týče chybovosti, jsou naše zkušenosti velmi dobré (informace o ztrátách paketů prakticky neexistují), přestože provoz v té době byl často přerušován v důsledku dalšího průběhu montážních prací, zejména připojování dalších linek.

Dalším problémem byl zásah cizí osoby do optického rozvaděče. Z důvodů omezení možnosti neodborného zásahu do optických rozvaděčů jsou klíče od všech optických rozvaděčů umístěny u správce datových sítí na ÚVT.

Standardním nedostatkem je možný výpadek proudu v jedné lokalitě, což má za následek výpadek velké části sítě. Tento problém bude možné vyřešit nasazením UPS k jednotlivým routerům sítě.

Vzhledem k tomu, že se bude síť rozšiřovat a bude nutné v souvislosti např. se svařováním vláken občas dočasně přerušit provoz na některém segmentu sítě, upozorňujeme správce lokalit na nutnost pravidelně číst informace o těchto výpadcích. Zprávy o plánovaných výlukách a stavu sítě jsou zasílány na poštovní alias net-admin-l@muniteckacz, který obsahuje adresy administrátorů. Rovněž je možné je číst v diskusní skupině NEWS cz.muni.net.

Práce na síti nemusí vždy nutně znamenat výpadek celé části, ale vzhledem k tomu, že síť je koncipována jako kruhová, může dojít jen k omezení přenosové rychlosti (zálohování jde přes metalická vedení 64 kb/s).

V současné době probíhá postupná výměna stávajících PC routerů s DOSem a KA9Q za routery s BSD Unixem na všech lokalitách opické sítě a jejich zapojování přes optotransceivery do sítě. Samotné routery jsou vybavovány procesorem 80386 se 4 MB paměti a pevnými disky 210 MB.

Výměna routerů bude probíhat i v lokalitách VUT Brno a s ohledem na těsnou provázanost je možné očekávat častější krátkodobá přerušení provozu v síti do doby, než budou připojeny všechny metropolitní routery VUT a ÚVT MU. Spojení na strojní fakultu VUT je dosud řešeno pomocí mikrovlnných pojítek. Započaly však již práce na připojení této lokality pomocí světlovodného kabelu, uloženého do země. Jedná se o poslední lokalitu, na kterou bylo vydáno povolení v rámci budování privátní optické počítačové sítě MU. Po ukončení celé akce by měly být všechny fakulty, s výjimkou Ekonomicko-správní fakulty, připojeny na světlovodné kabely s přenosovou rychlostí 10 Mb/s, při využívání přenosového protokolu Ethernet. První zkušenosti s technikou FDDI, která umožňuje přenosovou rychlost 100 Mb/s, by měly být známy ještě v tomto roce. Tato technika bude zkoušena mezi lokalitami Burešova a Údolní.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011