\"/
\"/ \"/    

Tipy z Inetu: Rezervace on-line

Jana Haluzová, ÚVT MU
Ročník XVI - číslo 5, červen 2006
Citace: J. Haluzová. Tipy z Inetu: Rezervace on-line. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 5, s. 10-11.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU
Článek je součástí seriálu Tipy z Inetu
 předchozí článek | následující článek 

Redakční poznámka:
Na Masarykově univerzitě jsou provozovány a rozvíjeny dva celouniverzitní intranetové systémy, které přes web poskytují služby autentizovaným uživatelům: systém IS MU (primárně zaměřený na studijní oblast a vyvíjený týmem na FI MU) a systém Inet (primárně zaměřený na správně-ekonomickou oblast a vyvíjený týmem v ÚVT MU). Oba systémy jsou dnes již značně rozsáhlé a nabízejí svým uživatelům velmi bohaté spektrum služeb. Zejména pro nové uživatele nemusí být vždy snadné se v nabízených službách zorientovat a naučit se jich využívat. Proto ve Zpravodaji ÚVT otevíráme nový seriál článků s cílem představit uživatelům MU vybrané služby správně-ekonomického systému Inet. Jako první jsme zvolili aplikaci zaměřenou na rezervace místností a předmětů, uvedenou do provozu před několika týdny.

Rezervace on-line ve dvou větách

Jedná se o systém umožňující rezervovat vybrané místnosti nebo předměty v majetku MU, určený fakultám nebo pracovištím MU, které místnosti či majetek užívají. Aplikace je přístupná všem zaměstnancům MU na adrese https://inet.muni.cz/app/provoz/rez_obj (menu Inetu: Služby ICT/FM → Provozní služby → Rezervace).

Podrobnější popis aplikace

Předchůdcem a inspirací aplikace Rezervace online bylo programové vybavení vytvořené v roce 2001 pro potřeby Ústavu výpočetní techniky jako součást jeho lokálního intranetu. Kterákoli osoba z ÚVT mající přístupová práva do intranetu si mohla zarezervovat místnost (zasedačku ÚVT) nebo předmět majetku (dataprojektor) a "své" záznamy mazat. Zároveň byli určeni "superuživatelé" (pracovnice sekretariátu) mající právo provést rezervaci i za jiného člověka a - popřípadě - kterýkoli záznam rezervace smazat. V celouniverzitní rezervační aplikaci byly oba tyto principy zobecněny tak, aby vyhovovaly očekávaným požadavkům uživatelů z celé MU.

Účelem aplikace je umožnit lidem zaměstnaným na určitém pracovišti nebo pracovištích MU rezervovat si v časové ose nějakou místnost či předmět, určený k vypůjčení. Jde tedy o princip "kdo - co - kdy" (kdo si zarezervuje, co si zarezervuje a v jakém čase), jímž se k danému objektu rezervace vytvoří fronta požadavků.

Přístupy k objektu (resp. práva k rezervaci) jsou dvojího druhu a každý z nich má tři varianty:

Hromadný přístup zaměstnanců pracoviště: Právo k objektu rezervace se přiděluje pracovišti, s implicitní působností na všechny zaměstnance (podle celouniverzitní evidence pracovních poměrů a dohod), a může být nastaveno následovně:

Individuální přístup osoby: Právo k objektu se přiděluje osobě explicitně, bez ohledu na její pracovní poměr. Právo má opět tři varianty jako u předešlého přístupu.

Vylepšením přístupových práv prvního typu je možnost přidělit právo k objektu pracovišti včetně podpracovišť, což znamená zaměstnancům pracoviště i jeho podpracovišť na všech úrovních podřízenosti. Vyskytne-li se případ, že osoba má k objektu více práv, ať již z titulu příslušnosti k pracovišti nebo z titulu speciálních práv, uplatní se u ní vždy právo nejsilnější.

Praktické použití

V současné době je rezervační aplikace využívána na ÚVT MU. Všichni zaměstnanci ÚVT mají možnost rezervovat na své jméno zasedací místnost a přenosný dataprojektor, superuživatelské právo mají pracovnice sekretariátu. Kromě toho mají pracovníci dvou menších podpracovišť ÚVT možnost rezervovat si "cestovní" notebook, k němuž jiná pracoviště přístup nemají; právo superuživatele má v tomto případě pracovník, jemuž je notebook svěřen (má jej v inventárním soupisu).

Jak již bylo řečeno, aplikace byla vytvořena tak, aby ji mohlo používat kterékoliv pracoviště MU. Je svázána s celouniverzitními číselníky osob, místností a předmětů v majetku MU, a je přístupná všem zaměstnancům univerzity na adrese uvedené v úvodu, s implicitně prázdnou nabídkou rezervovatelných objektů. K plnohodnotnému využití stačí málo: do nabídky objektů k rezervaci vložit požadovanou místnost nebo předmět a do evidence práv přidat potřebná práva. Obojí provedou na vyžádání správci systému Inet.

Zkuste si sami pro své akce rezervovat přes web potřebnou místnost nebo potřebný předmět z majetku MU. Požádat o vložení objektu a přístupových práv lze e-mailem na adrese maj-inet@icsteckamuniteckacz.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011