\"/
\"/ \"/    

Tipy z Inetu: Personální údaje a údaje o pracovních poměrech

Petr Láznický, ÚVT MU
Ročník XVII - číslo 4, duben 2007
Citace: P. Láznický. Tipy z Inetu: Personální údaje a údaje o pracovních poměrech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 4, s. 18-20.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU
Článek je součástí seriálu Tipy z Inetu
 předchozí článek | následující číslo 

1  Přehled aplikací

V Inetu jsou k dispozici následující aplikace zobrazující personální údaje a údaje o pracovních poměrech zaměstnanců:

Aplikace jsou přístupné v podmenu Personalistika, Osobní list a Průběh zaměstnání na MU v sekci Individuální informace, Osobní data a Pracovní poměry v sekci Přehledové sestavy.

2  Aplikace zblízka

Uvedené přehledy, které zobrazují v Inetu personální údaje a údaje o pracovních poměrech zaměstnanců, jsou vytvořeny jako aplikační nadstavba nad personálně-mzdovým systémem provozovaným na MU. Zpřístupňují jednak podrobné údaje samotným zaměstnancům a dále strukturované výběry vedoucím pracovišť. Vedoucí pracovišť tak mají stále k dispozici aktuální základní osobní a kontaktní údaje o svých podřízených, včetně údajů o pracovních poměrech. Zaměstnanci mají přehled o základních údajích, které o nich vede MU, a v případě aplikace Osobní list mají možnost vybrané údaje i aktualizovat.

Aplikace Osobní list vypisuje osobní údaje v rozsahu: identifikační údaje osoby, základní osobní údaje, údaje o průkazu totožnosti a identifikační kartě zaměstnance MU, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, dosažené vzdělání včetně průběhu a rodinní příslušníci. Zaměstnanec má možnost aktualizace některých údajů - konkrétně rodinného stavu, čísla občanského průkazu a kontaktní adresy. Tato funkčnost je v současné době dočasně nepřístupná z důvodu odstraňování nekonzistencí mezi personální databází a databází studijního systému IS MU, které vznikly v důsledku nasazení nového personálně-mzdového systému začátkem letošního roku. Plné obnovení funkcí předpokládáme v průběhu dubna 2007.

Aplikace Osobní data vypisuje přihlášené osobě její osobní údaje v rozsahu: jméno, UČO, datum narození, bydliště a telefon. Je-li osoba zároveň vedoucím pracoviště, má možnost zobrazit si přehled těchto údajů za všechny zaměstnance svého pracoviště. Má-li vedoucí více podřízených pracovišť, má možnost vybrat si více pracovišť současně. Kliknutím na jméno zaměstnance ve výpisu je možné zobrazit jeho kontaktní údaje na MU.

Aplikace Pracovní poměry slouží především jako přehled pro vedoucí pracovníky, zaměstnanci MU poskytuje informaci o jeho pracovních poměrech. Přihlášené osobě se vypisují údaje o jejích aktuálně platných pracovních poměrech na MU v rozsahu: označení a druh pracovního poměru, datum zahájení, případně ukončení pracovního poměru, kmenové pracoviště, funkční zařazení, dále celkový úvazek a rozdělení pracovního poměru na části podle zdrojů financování (tj. po pracovištích a zakázkách) včetně data, odkdy daný stav platí. Vedoucí pracoviště má možnost zobrazit si přehled údajů ve stejném rozsahu za všechny zaměstnance pracoviště. Nejprve se vypisují kmenoví zaměstnanci pracoviště a potom, odděleni čarou, také další zaměstnanci, kterým je z pracoviště financována část jejich pracovního poměru (úvazku). Nakonec je uveden celkový přepočtený stav zaměstnanců na daném pracovišti.

Aplikace Průběh zaměstnání na MU vypisuje zaměstnanci historii jeho pracovních poměrů. Výpis je v rozsahu: údaje o pracovním poměru (datum a číslo smlouvy, označení a druh pracovního poměru, datum zahájení, datum ukončení, kmenové pracoviště, funkční zařazení), historie pracovních zařazení (datum vzniku, datum ukončení, pracoviště, funkční zařazení, velikost úvazku, tarifní třída, stupeň, částka mzdy) a historie zdrojů financování (datum vzniku, datum ukončení, pracoviště, zakázka, velikost úvazku) se zvýrazněním aktuálně platných údajů. Pracovní poměry jsou řazeny podle aktuálnosti, nejdříve aktivní, potom ukončené, a dále sestupně podle data ukončení, resp. zahájení. Ve výpisu nejsou uvedeny pracovní poměry, které jsou již v personálně-mzdové databázi MU zaznamenány, avšak mají datum vzniku pozdější, než je aktuální datum.

3  Novinky z PaMS Magion

V lednu 2007 byl uveden do provozu nový personálně-mzdový systém MU - PaMS Magion. S tím souvisí i zvětšení rozsahu údajů zobrazovaných v Inetu. U zaměstnance se už nesleduje jen kmenová fakulta, ale přímo kmenové pracoviště, na kterém je svým pracovním poměrem zařazen. Při přechodu na nový systém byl tento údaj hromadně vyplněn podle pracoviště ve zdroji financování, v případě více zdrojů bylo kmenové pracoviště vyplněno podle pracoviště u většího úvazku, v případě stejných úvazků bylo vybráno náhodně jedno z pracovišť. Personalistky fakult v těchto případech provedly kontrolu a ruční doladění údajů.

Osobní data vedená v systému PaMS Magion a ve studijním systému IS MU jsou vzájemně synchronizována, tj. změny provedené v jednom systému se automaticky objeví i ve druhém. S novým PaMS Magion došlo k rozšíření synchronizovaných údajů. Synchronizují se základní osobní údaje, tituly před a za jménem, rodné příjmení, rodinný stav, místo a stát narození, státní příslušnost, příznak trvalého pobytu, adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa a průkazy osob (občanský průkaz, cestovní pas). V současné době ještě probíhá dolaďování synchronizovaných údajů mezi oběma systémy.

Databáze PaMS Magion je rovněž zdrojem dat pro veřejnou internetovou prezentaci MU www.muni.cz. I tady došlo ke změnám oproti dřívějšímu stavu. Příznak zveřejnit na webu je nyní veden jak u kmenového pracoviště zaměstnance, tak u pracoviště ze zdroje financování. Viditelnost příslušnosti zaměstnance k pracovišti je v obou případech standardně nastavena na ano, na požádání ji může příslušná personální referentka zakázat. Je-li viditelnost kmenového pracoviště povolena, vypisuje se na něm zaměstnanec vždy, i kdyby z něj aktuálně nebyl vůbec financován.

Naším přáním je, abyste v Inetu našli vždy údaje, které potřebujete a které vám pomohou ve vaší práci. Máte-li nějaká přání nebo nápady na vylepšení výše popsaných aplikací, uvítáme je na e-mailové adrese pmd-inet@icsteckamuniteckacz.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011