\"/
\"/ \"/    

Osm let Celouniverzitní počítačové studovny

Marcela Valentová, ÚVT MU
Ročník XIX - číslo 2, prosinec 2008
Citace: M. Valentová. Osm let Celouniverzitní počítačové studovny. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 2, s. 7-8.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Počítačové studovny
 předchozí článek | následující článek 

1. září 2000 byla v prostorách Lékařské fakulty MU na Komenského náměstí otevřena Celouniverzitní počítačová studovna. Její vznik inicioval tehdejší rektor Masarykovy univerzity prof. RNDr. Jiří Zlatuška CSc. - studovna měla výrazně zlepšit možnosti přístupu studentů k informačním zdrojům na internetu (včetně tehdy nově budovaného IS MU) i vlastní práce s počítačem obecně. Omezený počet počítačů měl být kompenzován nepřetržitým přístupem k nim, což byla ve své době v českém akademickém prostředí rarita. Rektorova iniciativa se setkala s rozpačitostí velké části akademické veřejnosti, neboť s provozem takového zařízení nebyly žádné zkušenosti. Bylo slyšet optimistické, ale i pesimistické výroky typu "studenti raději půjdou do hospody než do studovny". Přesto však byla studovna začleněna do probíhající rekonstrukce uvedené budovy. Navržením, realizací a provozem byl pověřen Ústav výpočetní techniky MU (ÚVT).

Výsledkem intenzivního úsilí bylo vybudovaní pracoviště se 109 PC s procesorem Intel Celeron 533A, 128 MB RAM, HDD 10GB, 17'' monitory, s disketovou a CD-ROM mechanikou. Operačním systémem byl Windows 2000 Professional CZ s aplikacemi.

Zájem studentů o toto pracoviště však předčil veškerá očekávání, dokonce i nepřetržitý provoz, o jehož opodstatnění se zpočátku mnohdy pochybovalo, se osvědčil.

Postupně byly získávány zkušenosti jak s provozem instalované výpočetní techniky i souvisejících technických zařízení, tak se samotným provozem spočívajícím např. ve sledování chování uživatelů. Rovněž byly získávány zkušenosti ve vztahu k uživatelům. Bylo nutné řešit nejrůznější prohřešky proti provoznímu řádu a postupně je eliminovat na minimum pomocí technických i organizačních prostředků. Zájem studentů ovlivňovat provoz studovny vyústil ve zřízení Spolku CPS, který vytvářel vedení ÚVT a MU zpětnou vazbu o účelnosti tohoto zařízení. Na základě toho všeho bylo pracoviště dovybaveno klimatizačními jednotkami, zdokonaleným kamerovým a zabezpečovacím systémem a systémem monitorování stanic.

V prvních 3 letech provozu byla roční návštěvnost 300 000 vstupů uživatelů. Tomu bylo nutné podřídit i inovaci výpočetní techniky, a proto byla v roce 2003 provedena kompletní výměna PC za nové s 512 MB, 2,2 GHz., 19;SPMquot; CRT monitory a 17'' LCD panely. Čtvrtina počítačů byla vybavena kombinovanou mechanikou DVD/CDRW. V souvislosti s tím bylo možné rozšířit nabídku programového vybavení, která potom obsahovala dnes již běžné standardy jako Microsoft Office, Statistica, Lingea Lexicon, Matlab a další. Pořízen byl další uživatelský server disponující takovou diskovou kapacitou, aby uspokojil rostoucí nároky uživatelů. Individuální diskový prostor, který je studentům k dispozici, tak mohl být navýšen na 100 MB z původních 15 MB. Postupem času, především na základě požadavků a zájmu studentů, vyplynula potřeba poskytování dalších doplňkových služeb, souvisejících s provozem CPS. Jednalo se především o tisky, kopírování a drobný prodej záložních médií. Postupně se nabídka rozšířila o materiál na kroužkovou vazbu, kterou si zde mohou studenti sami svázat, dále o termovazbu, laminování, CD se SW Statistica atd. Tato činnost však s sebou přinesla vznik hotovostních plateb, pro které na pracovišti nebyly potřebné podmínky. Proto byl vyvíjen a následně na CPS zaveden bezhotovostní prodej těchto služeb pro potřeby studia. V současné době je tisk a drobný prodej na CPS zařazen do systému SUPO. Tento systém umožnil propojení plateb za drobný prodej či tisk na CPS a ubytování na SKM. V současné době je již 7 bankovníků, které jsou připojeny na systém SUPO (CPS, KUK, SKM - 3x, PedF - 2x).

Neustálý nárůst počtu uživatelů CPS, který měl za následek např. i mnohametrové fronty před vstupem do studovny, přiměl vedení MU ke zřizování dalších počítačových studoven na jednotlivých fakultách. Koncepcí byl opět pověřen ÚVT a podmínky provozu těchto pracovišť byly zakotveny do směrnice rektora č.13/05. V rámci systému Univerzitních počítačových studoven (UPS) tak postupně vznikaly: v Knihovně univerzitního kampusu (KUK), v knihovně na FSS, Informační centrum Přírodovědecké fakulty, studovna v Ústřední knihovně FF a na Pedagogické fakultě. Výsadní postavení mezi nimi však i nadále zaujímá CPS, která i díky své výhodné poloze ve středu města Brna jako jediná poskytuje 24 hodin denně 7 dní v týdnu komfortní služby všem studentům a zaměstnancům MU, a to nejen prostřednictvím výpočetní techniky a tisku, ale i technické podpory. To všechno byly důvody, které opět vedly k nutnosti přemýšlet o zvýšení kapacity CPS. Určitým řešením bylo zavedení bezdrátové Wifi technologie (VPN, později také Eduroam), která umožňuje připojování uživatelů s vlastními notebooky. Ale podstatného zvýšení kapacity bylo dosaženo až rekonstrukcí CPS v roce 2006, kdy byla podle nového architektonického návrhu vybavena 129 stálými PC pracovišti a 16 pracovišti pro notebooky. Na CPS jsou nyní k dispozici PC s procesorem Intel Pentium D 2.8GHz, 1 GB RAM, HDD 80 GB, disketovou a DVD+-RW mechanikou a 19'' LCD monitorem. Během provozu CPS se objevily nejrůznější způsoby neoprávněných vstupů formou zneužití přístupových karet či různých způsobů překonávání vstupního zařízení, proto při této kompletní rekonstrukci CPS došlo i k novému zabezpečení vstupních dveří studovny, k výměně turniketu a doplnění kamerového systému. V návaznosti na budování UPS byl nahrazen původní systém monitorování studentů v CPS systémem novým, společným pro všechny tyto studovny. Současně došlo ke zlepšení zázemí pro studenty - byly pořízeny nové automaty na teplé či studené nápoje a na bagety. Přibyly nové tiskárny a kopírky, pracovní prostor pro vazbu materiálů a skartovačka.

S rozvojem studoven na fakultách i se zlepšováním ekonomické situace studentů, kteří ve stále větší míře využívají pro běžné uživatelské činnosti vlastní notebooky, došlo k částečnému odlehčení provozu CPS. S výhledem do budoucna by proto měla CPS své služby zaměřit především na poskytování speciálního a náročnějšího programového vybavení a na vysokorychlostní připojení k internetu. V neposlední řadě stojí i podpora zapojování dalších studoven do systému UPS. Jednak je centrální správa těchto pracovišť ekonomicky výhodnější, a pro studenty je nespornou výhodou stejné základní programové vybavení ve všech těchto studovnách (při zachování výhod specializovaných aplikací v jednotlivých studovnách), a také je kladem stejné pracovní prostředí a přístup k jejich dokumentům.

O setrvalém zájmu o CPS svědčí i vysoké počty návštěvníků v jednotlivých letech (údaj za rok 2000 představuje návštěvnost jen za třetinu roku, od otevření studovny v září 2000):

2000 110 000
2001 387 600
2002 382 100
2003 396 600
2004 407 200
2005 388 200
2006 348 000
2007 378 819
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011