\"/
\"/ \"/    

Masarykova univerzita na internetových WWW stránkách

Jana Kohoutková, ÚVT MU
Ročník VII - číslo 3, únor 1997
Citace: J. Kohoutková. Masarykova univerzita na internetových WWW stránkách. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VII, č. 3, s. 10-13.
Tematické zařazení: Informační systémy MU, Webové zdroje a technologie
 předchozí článek | následující článek 

V předchozí číslech Zpravodaje v článku Na co má Fakulta informatiky administrativní server?1 byl popsán interní, před vnějším světem chráněný systém WWW dokumentů zpřístupňujících zaměstnancům a studentům Fakulty informatiky administrativní informace, jemuž se v obecně přijaté WWW terminologii říká intranet. V tomto článku se podíváme, jaké informace o fakultách Masarykovy univerzity jsou připravovány ke zpřístupnění internetovou službou WWW zvenčí, tedy ve zcela veřejném prezentačním systému, ve stejné terminologii nazývaném internet.

Dnešní podoba MU ve WWW internetu

Současná podoba Masarykovy univerzity na veřejně přístupných internetových WWW stránkách (na adrese http://www.fi.muni.cz) je kombinací jak dobře udržovaných a pečlivě prezentovaných informací, tak informací, jejichž historická platnost již zcela vypršela, a kromě toho řada údajů, které by bylo možno od podobné prezentace očekávat, jednoduše chybí. Tento z celkového pohledu neuspokojivý stav vyplývá z objektivních možností, jaké mají jednotlivé subjekty univerzity při správě svých vlastních stránek, a ze stejně tak objektivních problémů, které by nastaly při individuálních pokusech o jakékoli sjednocení.

Ti, kteří se za neuspokojivý internetový vzhled MU cítili nějak spoluzodpovědni a měli chuť nebo ochotu přiložit ruku k dílu, si uvědomovali, že pro změnu k lepšímu jsou určující tři podmínky:

Všechny tři podmínky se ukázaly jako většinově splněné na začátku tohoto školního roku, kdy ÚSŘO rektorátu MU po předběžné domluvě s ÚVT MU pozvalo na společnou schůzku zástupce všech fakult a ÚVT. Výsledkem schůzky byla shodná výchozí představa, jak by prezentace měla vypadat, aby vyhověla jak předpokládanému zájmu zvenčí MU, tak představám, zejména těm již realizovaným, z fakult.

Zadání pro novou verzi

Rámcové požadavky dohodnutého výchozího zadání zněly:

Realizací záměru byl účastníky schůzky z ÚSŘO a z fakult2 pověřen ÚVT za předpokladu, že potřebnou podporu, zejména pro zpřístupňování informací ze - svou povahou důvěrných - celouniverzitních zdrojů (většinou spravovaných nebo monitorovaných na ÚVT nebo ÚSŘO) a při řešení souvisejících personálně-právních otázek (které informace a za jakých podmínek lze považovat za majetek univerzity a jako takové vystavovat, aniž by bylo nutno žádat o souhlas tisíce jednotlivců, apod.) bude zajišťovat ÚSŘO. Fakulty se na celouniverzitní úrovni podjaly role spoluřešitelů a oponentů zároveň.

Navržená struktura v obsahu a formě

Na ÚVT se při úvahách o realizaci zadání vycházelo z toho, že by měly být zejména zužitkovány již existující informace a následně tam, kde se to ukáže jako odůvodněné, navrženy rozšiřující databázové struktury, které budou v prostředí diferencovaných přístupových práv vyplňovat samy fakulty nebo jednotlivci (např. profilovými informacemi o katedrách nebo kontaktními údaji o zaměstnancích a studentech, jako jsou adresy pracovišť se seznamy telefonních/faxových čísel, e-mailové adresy nebo odkazy na osobní WWW stránky, apod.). Navržená prezentace MU, jejíž postupný vývoj lze sledovat na adrese http://www.ics.muni.cz/mu/, je tedy postavena na současných univerzitních elektronických informačních zdrojích a na odhadu, jaké další informace celouniverzitní povahy se v budoucnu mohou elektronicky sjednotit. Jednotlivé uzly prezentace (jednotlivé vzájemně provázané WWW stránky) tvoří jednoduchou vertikálně a horizontálně členěnou strukturu.

Ve vertikálním směru je celkem rozlišeno pět základních hierarchických úrovní, s univerzitní jako nejvyšší a s přibývající mírou detailnosti na nižších úrovních:

Horizontálně se na úrovni fakulty rozlišuje sedm fakultních uzlů, které jsou vstupními uzly do fakultních podstruktur, a vedle nich obdobné uzly rektorátu, ÚVT, eventuálně dalších celouniverzitních pracovišť; do všech uzlů této úrovně vede přímá vazba z jediného společného uzlu na nejvyšší úrovni - vstupního uzlu celé MU. Z každého uzlu na fakultní úrovni vede několik vazeb na úroveň dílčích informací, která se tím u každé fakulty nebo univerzitního pracoviště opět horizontálně člení - na části vypovídající o struktuře, o zaměstnancích a dále podle toho, o jaké univerzitní pracoviště jde, o studentech, studijních a vědeckovýzkumných programech, publikacích nebo poskytovaných službách. Na úroveň dílčích informací logicky patří i vstupní stránky lokálních prezentací jednotlivých fakult nebo pracovišť, na něž rovněž vedou odkazy ze vstupních fakultních stránek.

Horizontální a vertikální úrovně struktury jsou hypertextově provázány a umožňují procházení všemi "světovými" směry. Jednotlivé stránky byly k tomuto účelu navrženy tak, že jejich hlavní textové okno je shora a zleva orámováno plochami s doplňkovými grafickými a textovými prvky ("klikatelnými" ikonami a tlačítky, typickými pro hypermediální prezentační dokumenty).

Vertikální procházení strukturou se řídí hypertextovými odkazy v textovém okně stránky (do hloubky) a ikonami v pravé části horního rámu stránky (návrat o jednu až tři nadřazené úrovně).

Horizontální procházení umožňují hypertextové odkazy v levém rámu stránky, jimiž lze přepínat mezi podstrukturami fakult (přecházet mezi příbuznými stránkami různých fakult).

Možnosti procházení strukturou jsou doplněny o vyhledávací mechanismy, umožňující jak abecední vyhledávání v dlouhých seznamech (např. všech zaměstnanců fakulty), tak vyhledávání podle zadaného řetězce (např. studentů celé MU podle příjmení).

Potřebnou identifikaci stránek textově udává lišta v horním rámu (např. "MU - Fakulta - Struktura"), graficky příslušné univerzitní nebo fakultní logo v levém horním rohu rámu a fakultní barva na vodorovných linkách a v pozadí ikon.

Poznámky k technologiím a technice

Celý prezentační systém MU tvoří dvě vrstvy:

Databázovou podporu v prezentační vrstvě zajišťuje kombinovaný databázový a souborový systém. Data převzatá z informačních zdrojů MU3 jsou zpracována do formy vhodné pro generování (jak dávkové, tak na vyžádání) WWW stránek. Ke zpracování se používají jednak účelově vytvořené programy a skripty, jednak databázový systém SQLServer optimalizovaný na spolupráci s MIIS WWW serverem.

WWW stránky jsou generovány v jazyce HTML 3.0. V prohlížečích, které tuto verzi jazyka nepodporují, jsou proto informace graficky neúplné - nikoli však obsahově nebo srozumitelností. Úplnou grafickou verzi stránek poskytují WWW prohlížeče od firmy Netscape (Navigator verze 3.0 a vyšší) nebo od firmy Microsoft (Internet Explorer 3.0 a vyšší).

Technické zázemí prezentace tvoří jednak veřejný univerzitní server dior pracující v Unixu, jednak WWW server ÚVT MU, jímž je Pentium 200 se 128 MB paměti pracující ve Windows NT.

Současný stav realizace

Vyvíjená prezentace je po ucelených částech zveřejňována na již zmíněné dočasné adrese http://www.ics.muni.cz/mu/. Ve světle popsaných záměrů bude všem zvídavým zjevné, do jaké míry aktuální stav odpovídá nebo neodpovídá zamýšlenému cílovému stavu, jehož první verze bude dokončena během února.

Není jistě nutné zdůrazňovat, že připomínky a zejména nápady jak lépe, když ne takto, jsou velmi vítány - nejlépe na e-mailové adrese web@icsteckamuniteckacz, kterou sdílejí realizátoři prezentace z ÚVT MU.4

setting
1 Brandejs, M.: Na co má Fakulta informatiky administrativní server?. Zpravodaj ÚVT MU, 7, 1996, č. 1 a 2
... zpět do textu
2 V.Šmídem a P.Vokřínkem z ÚSŘO, Z.Bilíkem z ESF, J.Gajdošíkem z LF, D.Hortem z PedF, M.Knotkem z PrF a E.Hladkou a D.Hanžlem z PřF
... zpět do textu
3 Přebírání informací zpětně ovlivňuje i jejich údržbu - prezentací jsou neúprosně zviditelňovány neúplné, chybné nebo chybějící informace (jak po stránce faktické, tak jazykové).
... zpět do textu
4 ... aby nepůsobili dojmem, že se neznají ke své práci, jsou to abecedně J.Doleček, J.Kohoutková, J.Měcháček a Z.Valach.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011