\"/
\"/ \"/    

Blýskání na časy centrální evidenci osob na MU

Ivan Jedlička, ÚVT MU
Ročník XI - číslo 1, říjen 2000
Citace: I. Jedlička. Blýskání na časy centrální evidenci osob na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. XI, č. 1, s. 9-12.
Tematické zařazení: Informační systémy MU
 předchozí článek | následující článek 

Databáze osob je téměř nezbytnou součástí každého informačního systému, který podporuje chod nějaké organizace. V komplexním Informačním systému Masarykovy univerzity (dále IS MU) je evidence údajů o osobách součástí celé řady dílčích databází - od personálně-mzdového subsystému přes studijní subsystém až po evidenci strávníků v menzách, abychom jmenovali alespoň ty nejrozsáhlejší. Tento článek je určitou splátkou dluhu všem, kdo v posledních měsících narazili na skutečnost, že ve dvou základních databázích IS MU - jednotném systému personalistiky (dále JSP) a studijním informačním subsystému (dále IS) - jsou o nich vedeny ne vždy shodné údaje.

Současná situace

Od roku 1994 na ÚVT budovaná elektronická databáze osob v JSP obsahuje dnes záznamy skoro padesáti tisíců osob, jednoznačně identifikované osobním číslem OSCIS. Koncem roku 1998 předalo ÚVT kopii této databáze CVT FI jako základ pro evidenci osob v nově vznikajícím subsystému IS; CVT FI jako jednoznačný identifikátor osobních záznamů vytvořilo univerzitní číslo osoby UČO. Po další dva roky se obě databáze vyvíjely samostatně, s nepravidelným vzájemným předáváním dat, z nichž si přijímající strana vždy vybrala pouze z jejího pohledu potřebné a zejména "důvěryhodné části". Problémy s nesynchronizovanou dvojí evidencí osob v IS MU se výrazně projevily poté, co získali uživatelé ISu autentikovaný přístup k výpisu svých osobních dat a slíbenou možnost žádat o opravy chybných údajů. Opravy provedené na vyžádání v ISu se nepromítly do JSP a naopak. Proto se např. akademické tituly změněné v JSP personální referentkou na základě předloženého dokladu o úspěšně ukončeném habilitačním nebo profesorském řízení nepřenesly do ISu, a naopak změna příjmení čerstvě provdané studentky zaznamenaná v ISu studijní referentkou nenašla cestu do personalistiky (protože studentka se s příslušným dokladem přirozeně dostavila pouze na jedno, nikoli na dvě různá administrativní oddělení).

Snaha ÚVT řešit synchronizaci JSP a ISu, aby problémy s dualitou osobní evidence v IS MU zanikly, vyústila letos na jaře v návrh tzv. Centrální evidence osob na MU. Poslední verze návrhu z 24.7.2000 byla odsouhlasena vedoucími pracovníky rektorátních útvarů systémového řízení a organizace, personálního a pro studium.

Princip řešení

V principu se jedná o dvě zásady, které by měly obecně platit pro všechny existující i budoucí nezávislé (on-line nepropojené) informační subsystémy IS MU, obsahující sdílené - překrývající se - datové oblasti:

  1. Pro každou položku sdílených dat musí být jednotně a závazně definována přístupová práva, tj. kdo má právo ji přečíst, kdo má právo ji vložit a kdo má právo ji modifikovat - přepsat její hodnotu jinou hodnotou.
  2. Pro jednotlivé okruhy sdílených dat je nutno určit, která databáze IS MU je pro ně referenční, tj. ve které databázi je nutno změny těchto dat primárně provádět (včetně systematických záznamů o tom, kdy a kým byly změny provedeny) a jakým způsobem budou změny z referenční databáze promítány do všech dalších databází, jichž se týkají.

Centrální osoba v IS MU

Nejaktuálnějším problémem, a tedy prubířským kamenem uvedení obou principů řešení v život, je sjednotit v subsystémech IS MU evidenci základních osobních údajů:

  1. rodné číslo
  2. titul před jménem
  3. jméno
  4. příjmení
  5. titul za jménem

kde rodné číslo je povinná položka, která se u žádných dvou záznamů v databázi nesmí opakovat, jméno a příjmení jsou rovněž povinné položky (zapisují se do databáze ve tvaru uvedeném na dokladu totožnosti osoby - občanském průkazu, pasu) a tituly jsou nepovinné položky (zapisují se do databáze ve tvaru uvedeném na dokladu totožnosti osoby nebo dokladu o udělení titulu).

Tuto základní pětici osobních dat doplňují další identifikační údaje (digitální fotografie v rastrovém formátu tiff včetně povolení/nepovolení zobrazit ji ve veřejné části IS MU; číslo čipové karty (např. ISIC), číslo čárového kódu karty; číslo čipu karty; přihlašovací jméno a heslo; ...) a další osobní údaje (ulice, číslo popisné, PSČ a obec trvalého bydliště; státní občanství; číslo OP nebo pasu; ...). Všechny tyto údaje by se postupně měly stát předmětem centrální evidence osob na MU.

Přístupová práva k centrálně evidovaným údajům o osobách

Čtení údajů o osobě

Čtení (read) osobních dat v centrální evidenci má povoleno kterýkoli pracovník MU, jemuž je právo na tuto činnost přiděleno v příslušném subsystému IS MU.

Vložení osoby

Vložení (insert) nové osoby do centrální evidence může provést kterýkoli pracovník MU, jemuž je právo na tuto činnost přiděleno v příslušném subsystému IS MU. Za správnost vložených dat zodpovídá. Všechny aplikace umožňující vkládání osob do centrální evidence musí zajistit kontroly k zamezení vkládání duplicit, referenční databázový server kontroluje unikátnost a dodržení tvaru RČ a povinné zadání jména a příjmení.

Oprava údajů o osobě

Přístupová práva pro opravy (update) základních a dalších osobních údajů centrální osoby jsou definována v závislosti na tom, v jaké roli je osoba na MU. Identifikovanými rolemi jsou (s klesající prioritou): student, zaměstnanec, zaměstnanec na dohodu, osoba v ekonomice a ostatní. Za údaje o rolích a autoritách osob MU v centrální evidenci odpovídají příslušné subsystémy IS MU (např. za osoby v roli student studijní subsystém a za osoby s autoritou ekonomický pracovník ekonomický subsystém). Vystupuje-li osoba, jejíž osobní údaje v centrální evidenci mají být změněny, v informačních subsystémech IS MU ve více rolích současně, najde se v centrální evidenci její role s nejvyšší prioritou a právo opravit centrální osobní údaje má jediná autorita - ta, která je k nejvyšší roli osoby přiřazena následovně:1

Schéma je navrženo pro řešení konfliktů při opravách osobních údajů (tj. výše popsaných základních osobních údajů a dalších osobních údajů). Pro řešení konfliktů v jiných překrývajících se (sdílených) datových oblastech IS MU musí být navrženo jiné schéma.

Referenční databáze pro centrální evidenci osob

Výběr referenční databáze IS MU pro centrální evidenci osob byl po četných diskusích prozatím vyřešen kompromisem: referenční databáze budou dvě - IS pro osoby v roli student a JSP pro osoby v ostatních rolích - s tím, že si budou vzájemně zcela důvěřovat (změny provedené v jedné databázi bude druhá bez výjimek přijímat za své, protože se shodly na výše popsané filozofii přístupových práv) a že bude mezi nimi trvale aktivní mechanismus promítání změn (změny provedené na straně IS budou zaznamenány do JSP a změny provedené na straně JSP budou zároveň zaznamenány do změnového logu, který bude IS trvale sledovat a promítat do svých dat. Určitá nevyváženost tohoto řešení má původ v různých možnostech používaných vývojových prostředí komunikovat s databázovými servery Informix a Oracle - zatímco IS má možnost data přímo zapisovat do databází obou serverů, JSP dokáže zatím pracovat pouze se serverem Informix.

Realizace centrální evidence osob

Nutnými podmínkami pro realizaci centrální evidence osob v IS MU jsou:

Dobrá zpráva na závěr: Na popsaném řešení centrální osoby IS MU se správci databází JSP (ASŘ ÚVT) a IS (CVT FI) dohodli v polovině letošního srpna. Programátorské práce jsou na obou stranách již hotové - zbývá provést závěrečné testy, sesouhlasit obě databáze a přesměrovat programy z vývojových na ostré databáze. Uvedení centrální osoby do života se odhaduje na konec letošního roku.

setting
1 role jsou řazeny s klesající prioritou
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011