\"/
\"/ \"/    

Počítačová studovna MU zahájila

Petr Pištěk, Radim Peša, ÚVT MU
Ročník XI - číslo 1, říjen 2000
Citace: P. Pištěk, R. Peša. Počítačová studovna MU zahájila. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. XI, č. 1, s. 12-15.
Tematické zařazení: Počítačové studovny
 předchozí článek | následující článek 

1. září 2000 byl zahájen provoz celouniverzitní počítačové studovny MU v budově Lékařské fakulty na Komenského náměstí1. Studenti Masarykovy univerzity tak získali podstatně lepší možnosti přístupu k výpočetní technice a Internetu.

Co je a co není Studovna

Hlavním posláním počítačové studovny je poskytnout všem studentům MU volný přístup k moderní informační a komunikační technice a zejména možnost samostatné práce s informačními zdroji v Síti i uvnitř MU, nad rámec kapacitních možností jednotlivých fakult. Účelem studovny není nahradit či duplikovat ani servisní funkce fakult pro jejich studenty, ani výuku příslušných pasáží na fakultách. Vzhledem k citelnému deficitu byť jen elementárně vybavených volně přístupných počítačových pracovišť se při realizaci sledovalo především kvalitní pokrytí základních potřeb co největšího počtu uživatelů z řad studentů pro účely jejich přípravy na výuku a plnění základních studijních povinností. Zejména proto studovna není určena a nemůže podporovat specializované práce z oblasti výpočetní techniky, které patří na zcela jinak koncipovaná pracoviště fakult s příslušným profilem.

HW/SW vybavení

Ve studovně je v nepřetržitém provozu (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu) stovka osobních počítačů v následující konfiguraci:

Hardware:

PC s procesorem Celeron 533A, 533 MHz, 128 MB RAM, HDD 10 GB, 17" monitor, disketová mechanika a mechanika CD-ROM.

Software:

Operační systém Windows 2000 Professional CZ, pod nímž jsou v současné době nainstalovány následující aplikace:

Již během přípravy studovny, a o to více po jejím otevření, se otázka softwarového vybavení stala tématem ostrých střetů a věčných diskusí. Je třeba hned zpočátku říci, že ačkoliv stávající vybavení je třeba chápat jako počáteční a všichni zúčastnění mají upřímný zájem a snahu služby studovny stále vylepšovat, bude se tak vždy dít v rámci stanovených priorit (viz úvodní část Co je a co není Studovna) a kapacitních a finančních možností. Například restrikce plánovaných financí na vybavení studovny spolu s dramatickým růstem kurzu dolaru se při tak velkém počtu pracovních stanic nutně musela odrazit v šíři nabídky komerčního softwaru (MS Office).

V rámci hledání optimálního řešení studovny bylo také nutno přijmout rozhodnutí, jaký operační systém či systémy bude studovna uživatelům nabízet. Řešitelé nemají ambice postavit se do role rozhodčích ve sporu Windows vs. Linux na poli operačních systémů pro koncové pracovní stanice (ten se totiž rozhodne na trhu) a už vůbec nemají kapacitu a důvod účastnit se "náboženských válek" na toto tak vděčné téma. V základu koncepce softwarového vybavení studovny je proto zakomponována možnost provozovat kteroukoliv stanici pod jedním systémem typu Windows a jedním systémem typu Unix. Z kapacitních důvodů nebylo však možné realizovat obě větve souběžně (a nebylo by to vzhledem k množství vazeb na okolní systémy vhodné ani v časově podstatně příznivější situaci). Proto bylo řešiteli rozhodnuto realizovat jako první kompletní provoz v systému Windows 2000 Professional. Tato platforma by měla poskytnout již dostatečnou stabilitu, potřebné spektrum hotových aplikací a (což bylo asi nejdůležitější) snadnost použití pro naprostou většinu studentů. Na všech fakultách totiž měli možnost minimálně seznámit se s analogickým prostředím a většinou také jedině s ním přišli prakticky do styku.

Kompletace alternativního operačního systému (včetně lokalizace a plně funkčních základních aplikací) a jeho začlenění do správních vazeb studovny si ještě vyžádá nemalé úsilí.

Rozšiřování služeb

Jak již bylo řečeno, škála dostupných prostředků a rozsah služeb se bude postupně rozšiřovat. Jednou z diskutovaných možností rozšíření služeb počítačové studovny je tisk. Do stávající verze nebyl zahrnut, protože bude nejprve nutno vyvinout prostředky pro evidenci a efektivní (pokud možno bezhotovostní) zúčtování nákladů.

Ze strany prvních (a nejaktivnějších) uživatelů studovny se objevil námět na rozšíření sestavy periferií o kapacitní jednotky s výměnným médiem, většinou typu ZIP. Celková koncepce výrazně preferuje přenos dat po síti před přenášením výměnných médií, zejména ukládání výsledků práce v domovském diskovém prostoru na studentově mateřské fakultě. Singulární výjimky je zatím nutno řešit ve spolupráci s obsluhou.

Než půjdete do studovny poprvé

Než půjdete do studovny poprvé, je dobré znát několik základních informací. Předně, celouniverzitní počítačovou studovnu mohou využívat všichni studenti Masarykovy univerzity, potřebují k tomu však dvě věci:

Chce-li uživatel začít pracovat na stanici ve studovně, musí se nejprve přihlásit svým uživatelským jménem a heslem. Uživatelské jméno je totožné s identifikací studenta pro přihlášení do administrativního serveru studijního informačního subsystému is.muni.cz . Je možné použít jak UČO (univerzitní číslo osoby), tak zvolenou přezdívku.

Heslo pro přístup do studovny si musí každý student sám předem nastavit z kteréhokoliv počítače v Internetu v administrativním serveru is.muni.cz(Osobní administrativa -> Přístup -> Změna hesla -> Změna hesla pro POP a studovnu). Na vyhrazených počítačích přímo ve studovně je možné nastavit si prvotní heslo také, ale vzhledem k nemalým frontám u omezeného počtu vyhrazených počítačů doporučujeme spíše první variantu. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje zvolit si pro přístup do studovny jiné heslo, než jaké uživatel používá při přihlašování na administrativní server is.muni.cz.

Při ukončení práce ve studovně se uživatel odhlásí příslušnou volbou v nabídce tlačítka Start; počítač se nevypíná.

Po přihlášení na stanici mají uživatelé k dispozici následující disky:

Na lokálním disku C: mají uživatelé právo zapisovat pouze do svého profilu, tj. do adresáře C:_and_Settings\<uco> nebo C:_and_Settings\<prezdivka>, a do adresáře C:\temp. Část profilu se uživatelům po ukončení práce ukládá na server a při příštím přihlášení se obnovuje. Jedná se o tu část profilu, ve které jsou uložena základní nastavení aplikací. Takže není potřeba při každém přihlašování znovu obnovovat nastavení svého prostředí, poštovního klienta atd. Bohužel to však neplatí u všech aplikací a všech nastavení, protože některé programy si ukládají svá nastavení do souboru nebo částí registru, které nejsou součástí uživatelského profilu. Podrobnější a aktuálnější informace k této problematice (jakož i ke všem dalším se studovnou souvisejícím) lze hledat na www-stránkách studovny, která je uvedena v závěru tohoto příspěvku.

Protože se v rámci studovny studentům neudržují domovské adresáře, je vyhrazeno písmeno H: pro připojení domovského adresáře z fakulty studenta (tato možnost je ale podmíněna odpovídajícím osobním nastavením na straně fakultních serverů). Pro připojení doporučujeme použít utilitu mount, která je v nabídce Start -> Programy -> Připojení domovského adresáře. Zde se zadá uživatelské jméno a heslo pro přístup k domovskému adresáři a do pole Adresář cesta k domovskému adresáři v UNC tvaru, tj. \\jmeno_serveru\sdileny_adresar, například \\dior.ics.muni.cz\novak. Při zatržení volby Aktualizovat/uložit nastavení domovského adresáře nebude uživatel muset při příštím přihlášení znovu cestu zadávat a bude automaticky vyzván pouze k zadání jména a hesla.

Do adresáře připojovaného z fakulty budou v budoucnu směrována nastavení aplikací, které není možné například z kapacitních důvodů udržovat v rámci studovny.

Pro odesílání pošty ze strojů ve studovně protokolem SMTP je určen server mailstd.muni.cz.

Kontakty a další informace

Základní informace o studovně, návody, aktuality, plánované časy údržby a další zajímavosti lze nalézt na www stránkách celouniverzitní počítačové studovny MU http://studovna.muni.cz/. K zasílání dotazů a podnětů lze využít emailovou adresu info@studovnateckamuniteckacz nebo diskusní skupinu cz.muni.studovna. Budeme se snažit a přejeme všem uživatelům univerzity, aby studovna sloužila jejich potřebám co nejlépe.

setting
1 viz V. Račanský, P. Pištěk. Celouniverzitní počítačová studovna na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. 10, č. 4, s. 1-2.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011