\"/
\"/ \"/    

Microsoft Windows Roadmap

Ondřej Krajíček, Radim Peša, ÚVT MU
Ročník XII - číslo 1, říjen 2001
Citace: O. Krajíček, R. Peša. Microsoft Windows Roadmap. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XII, č. 1, s. 6-9.
Tematické zařazení: Operační systémy
 předchozí článek | následující článek 

Operační systém MS Windows od společnosti Microsoft Corporation je dnes nejroz?ířeněj?ím OS pro počítače PC. Pro běžného uživatele nemusí být zrovna snadné orientovat se v množství jeho existujících variant a verzí. Autoři se proto pokusili zmapovat v?echny verze systému Windows - od prehistorických Windows 1.0 až po nejnověj?í Windows XP.

Pravěk

Motto: the number of transistors per integrated circuit would double every 18 month

V září 1981 začala firma Microsoft pracovat na projektu Interface Manager, který měl systému MS-DOS přinést grafické uživatelské rozhraní. Projekt Interface Manager byl později přejmenován na Windows. Původní vzhled Windows byl skutečně bizardní, počítal např. s umístěním nabídek vespod obrazovky. Vzhled Windows byl nicméně pozměněn v roce 1982 k obrazu GUI firmy Xerox. K oficiálnímu ohlá?ení Windows do?lo v listopadu 1983, konečný termín uvedení v?ak nebyl stanoven a celé ohlá?ení projektu bylo spí?e reakcí na boom grafických uživatelských prostředí od jiných firem a pro různé platformy (Apple, GEM, DESQ, Amiga Workbench, GEOS, OS/2, NeXTstep, DeskMate). Uvedení produktu na trh bylo několikrát odloženo a vývoj Windows 1.0 trval dal?í dva roky (jak vidno, časté odkládání uvedení produktů má u firmy Microsoft dlouholetou tradici). Windows 1.0 byly nakonec uvedeny v listopadu 1985. Grafické uživatelské rozhraní bylo poměrně strohé a nabídka aplikací chudá. Přesto se Windows 1.0 poměrně dobře prodávaly.

V roce 1987 byla uvedena na trh dal?í verze Windows, nesoucí označení 2.0. Tato verze přinesla velké změny v uživatelském rozhraní, které se stalo v mnoha směrech uživatelsky příjemněj?í, na pohled i na dotek. S odstupem času se tomu jistě můžeme smát, ale faktem je, že mezi nejžhavěj?í novinky Windows 2.0 patřila podpora ikon a překrývajících se oken. Windows 2.0 byly k dispozici ve dvou verzích, jako samostatný produkt a též jako Single Application Environment, tj. prostředí pro spu?tění jediné aplikace. Po uvedení Windows 2.0 se objevily i první velké aplikace, namátkou např. Microsoft Excel, Word for Windows, Corel Draw! a dal?í. Později v roce 1987 byly uvedeny na trh Windows/386, které přiná?ely možnost provozovat více MS-DOS aplikací najednou. Windows 2.0 byly přejmenovány na Windows/286 v rámci zachování konsistence produktové řady.

Starověk

Motto: Comprise and Extend

Dal?í verze se systém Windows dočkal v květnu 1990, kdy byly uvedeny Windows 3.0. S novými Windows při?la změna, uživatelské rozhraní bylo už na poměrně vysoké úrovni, systém dokázal lépe využívat prostředků (předev?ím dokázal využít celou paměť počítače), což bylo dostatečným impulsem pro firmy podnikající na trhu s PC k vývoji vlastních aplikací pro nový systém. Windows 3.0 se prodalo na 10 milionů kopií.

V dubnu 1992 byly uvedeny Windows 3.1, které přiná?ely mnohá zlep?ení. Předev?ím byly odstraněny některé chyby v uživatelském rozhraní. Windows 3.1 se celosvětově prodalo na 3 miliony kopií (vč. upgrade z Windows 3.0). Krátce nato následovaly Windows 3.11 a Windows for Workgroups 3.1 a 3.11. Tyto verze Windows přinesly předev?ím lep?í podporu síťového prostředí.

Středověk

Motto: 640 KB of memory ought to be enough of anybody.

Windows 95

Jak už název napovídá, Windows 95 se objevily na trhu v roce 1995. Přestože obsahovaly části předchozích Windows 3.x a dokonce systému MS-DOS, přinesly několik podstatných změn.

Windows 95 využívaly 32 bitových vlastností procesorů 386 a vy??ích. Překonaly některá omezení MS-DOSu, přinesly zlep?ení multitaskingu, souborového systému, přístupu na počítačovou síť. Windows 95 byly první operační systém firmy Microsoft, který umožňoval automatickou instalaci hardware do systému - Plug and Play, poprvé zde bylo použito nové registrační databáze (Registry), která nahradila textové konfigurační soubory.

Z dne?ního pohledu se jako nejpodstatnějąí inovací jeví nově navržené grafické rozhraní. Jeho koncepce se používá dodnes prakticky ve v?ech operačních systémech Microsoftu, které následovaly po Windows 95, a můžeme se s ním setkat i u některých konkurenčních produktů.

Windows 98

Windows 98 byly vydány na jaře roku 1998, jsou velmi podobné Windows 95. Obsahovaly pouze drobné změny a vylep?ení jako podpora nových hardwarových zařízení (AGP, USB, DVD), vylep?ení Plug and Play. Grafické rozhraní bylo doplněno o tzv. Active Desktop, který roz?iřuje možnosti uživatele upravovat grafické rozhraní (integrace pracovní plochy s WWW).

V roce 1999 byla mírně zdokonalená verze Windows 98 vydána pod označením Windows 98 Second Edition. V této verzi byla implementována drobná vylep?ení, opraveny nalezené chyby a přidána podpora pro nová hardwarová zařízení.

Windows Me

Podle původních plánů Microsoftu měly být Windows 95 SE posledním systémem z vývojové řady Windows 95. Dal?í verze systému pro domácí uživatele měla být již Windows 5.0 (později přejmenovaná na Windows 2000). Tento záměr se nepodařilo uskutečnit a proto se v říjnu 2000 objevil dal?í pokračovatel produktové řady Windows 95 a Windows 98, který byl pojmenován Windows Millenium Edition (Windows Me). Systém Windows Me byl zaměřen na domácí uživatele, pro které nebyly Windows 2000 příli? vhodné. Proto v něm byla zdůrazněna předev?ím podpora multimédií.

Následníkem Windows Me cíleným na skupinu domácích uživatelů jsou Windows XP Home Edition, které v?ak už patří do vývojové větvě Windows NT. Windows ME proto zůstanou opravdu poslední verzí Microsoft Windows vycházejících z MS-DOSu a jeho grafických nadstaveb.

Episode 4: New Hope

Motto: There's no-one who likes the PC who doesn't like Microsoft.

Krátce po uvedení Windows 1.0 začal Microsoft pracovat na zcela novém operačním systému, který by využíval vlastností moderních procesorů lépe než MS-DOS. Nový operační systém byl nazván OS/2. První verze OS/2 (1.0) byla uvedena 2. dubna 1987. Následovaly je?tě dal?í verze OS/2 1.1. (31. října 1988) a OS/2 2.0 (v březnu 1992). Vývoj OS/2 pak postupně převzala společnost IBM (dnes jej vyvíjí předev?ím společnost Serenity Systems pod názvem eComStation).

Inspirován boomem Windows 3.0, vyčlenil Microsoft z projektu OS/2 dal?í vývojovou větev s jasným cílem: vytvořit novou verzi Windows, která by byla lep?í a stabilněj?í a nabízela by pokročilé funkce (bezpečnost, počítačové sítě, multithreading) a poskytla by uživatelům stejně pokročilé prostředí jako operační systém Unix (resp. jeho varianty). Na nových Windows (nazvaných Windows NT - New Technology) pracovaly největ?í kapacity v oboru, mj. i systémoví inženýři, kteří vyvíjeli operační systém VMS firmy Digital Equipment Corporation. První beta verze Windows NT byla k dispozici 11. listopadu 1992, první verze Windows NT (3.1) byla uvedena 24. května 1993. Tato verze sdílela stejné rozhraní s Windows 3.1, funguje ov?em na zcela novém jádru (Executive), které je plně 32bitové a vyžaduje procesor 80386 a vy??í. Implementuje pokročilé funkce jako Multithreading, preemptivní multitasking, bezpečnost, nový souborový systém a dal?í. Windows NT poskytly uživatelům nový, dosud nepoznaný komfort, síťovou architekturu client/server (za použití tzv. domén), o kterém si Windows 3.1 mohly nechat pouze zdát, ov?em za cenu výrazně vy??ích nároků na hardware. Krátce po uvedení Windows NT 3.1 začaly práce na projektu Daytona, které vyústily ve Windows NT 3.51 v červnu 1995. Ke splnění vět?iny těchto cílů do?lo až mnohem později.

Následoval vývojový projekt Cairo, jehož cílem bylo vyvinout nová objektově orientovaná Windows NT. První inkarnací projektu Cairo byly nové Windows NT 4.0, interně přezdívané Shell Upgrade Release (hlavně díky jejich novému uživatelskému rozhraní, které je identické s Windows 95). Se vznikem Windows NT 4.0 začal Microsoft postupně směřovat k eliminaci řady Windows 95, které byly (jsou) již technicky velmi zastaralé.

Po uvedení Windows NT 4.0 práce na projektu Cairo pokračovaly, jelikož Windows NT 4.0 zdaleka nesplnily v?echny cíle projektu. V roce 1997 byla zveřejněna první beta verze Windows NT 5.0, dal?í inkarnace projektu Cairo. Nové Windows používaly uživatelské rozhraní stejné jako měly Windows 98, ov?em na stabilněj?ím jádře Windows NT. Po uvedení několika beta verzí byly Windows NT 5.0 přejmenovány na Windows 2000 (ohlá?eno 24. října 1998) a staly se korunním operačním systémem firmy Microsoft. Windows 2000 pro?ly několika dal?ími testovacími verzemi a byly uvedeny na trh 17. února 2000. Windows 2000 jsou k dispozici ve čtyřech verzích. Windows 2000 Professional, které jsou určeny pro pracovní stanice; Windows 2000 Server, který je určen pro malé a střední sítě; Windows 2000 Advanced Server, který je určen pro střední sítě a podporuje rozložení zátěže; a Windows 2000 Datacenter server, který je určen pro datové sklady a náročné databázové aplikace.

Hlavním lákadlem Windows 2000 je zcela nová koncepce a implementace počítačových sítí. Kromě vylep?ení v oblasti sdílení prostředků a lep?í podpory standardních síťových protokolů obsahují Windows 2000 tzv. Aktivní adresář (Active Directory). Aktivní adresář vychází z  několika úspě?ných projektů konkurenčních firem, předev?ím firmy Novell s jejich Novell Directory Services. Jedná se v podstatě o nový přístup k organizaci síťových prostředků (počítače, uživatelé, uživatelské skupiny, servery, aplikace) v objektově orientované, decentralizované stromové struktuře. Aktivní adresář firmy Microsoft je navíc založen na otevřených a ?iroce přijímaných standardech (využívá systém DNS a protokol LDAP a splňuje standard X.500 ISO/OSI), což není u firmy Microsoft zrovna obvyklé. Na vývoji Aktivního adresáře spolupracovala firma Microsoft s firmou Compaq a obě firmy předvedly i jeho úspě?né nasazení ve velkých sítích (asi 8 milionů položek).

Digitální věk

Motto: Where do you want to go today?

Posledním systémem za řady Windows NT jsou nové plánovaná Windows XP (XP stands for eXPerience). Windows XP pro?ly několika verzemi a jejich hlavním cílem je konečně sjednotit obě linie Windows (uživatelsky příjemněj?í a v neposlední řadě také levněj?í systémy Windows 95 a vy??í a robustní Windows NT). Microsoft tak definitivně udělá tlustou čáru za minulostí, která visela na noze Windows jako železná koule (předev?ím nutnost udržovat kompatibilitu se starými aplikacemi; v?echny Windows verzí 1.0 počínaje a Windows ME konče byly pouze nadstavbou starého dobrého systému MS-DOS). Windows XP budou také odrazovým můstkem pro nové technologie firmy Microsoft označované původně jako Next Generation Windows Services, dnes spí?e známé jako .NET. V neposlední řadě přinesou nová Windows nové uživatelské rozhraní (Luna) inspirované populárním rozhraním Aqua firmy Apple Macintosh. Světová odborná veřejnost je nicméně k novým Windows skeptická, nepřiná?ejí žádná převratná vylep?ení a spousta organizací i jednotlivců se je?tě úplně nevzpamatovala z finančního ?oku1 při přechodu na Windows 2000 (pokud tedy na ně už stihli přejít). Navíc je Windows XP často vytýkána nutnost aktivace, která bude ov?em ve finální verzi značně okle?těna a v některých mutacích nebude nutná vůbec.

Podle posledních zpráv budou Windows XP uvedeny na trh 25. října 2001, a to ve dvou základních verzích Home Edition a Professional. Windows XP Home Edition jsou určeny (jak už název napovídá) předev?ím pro domácí uživatele. Systém bude proti Windows 2000 výrazně zjednodu?en (hlavně co se týká správy systému), přibude podpora vzdáleného připojení (Remote Assistance), přibalen bude Internet Explorer 6 a Windows Media Player. Home Edition nebude podporovat Aktivní adresář. Microsoft také chystá pro Windows XP Home Edition novou licenční politiku, Home Edition tak například nebude k dispozici v  multilicencích (např. Microsoft SELECT). Oproti tomu Windows XP Professional jsou určeny pro organizace a podniky, přibude podpora plnohodnotného vzdáleného připojení (Remote Desktop), integrován bude souborový systém podporující ?ifrování známý z Windows 2000 (EFS - Encrypting File System) a podpora nových funkcí usnadňujících údržbu počítače (System Restore). Dále bude k dispozici MUI - vícejazyčné uživatelské rozhraní s možností přepínat jazyky za běhu. Windows XP Professional budou také k dispozici pro nové 64bitové procesory firmy Intel (IA64 - Intel Architecture 64bit), ov?em poněkud později.

V produktové nabídce Windows XP ale nenajdete operační systém určený pro servery. Microsoft se rozhodl tyto dvě varianty oddělit a nový operační systém pro síťové servery bude uveden pod jiným jménem a později. Původně byl sice plánován Windows XP Server, ten byl v?ak později přejmenován na Windows 2002 Server. Poslední oficiální název, který bude zřejmě definitivní, je Windows .NET Server. Windows .NET Server by měl být prvním ze serverových operačních systémů, který přinese plnou implementaci architektury .NET jak na platformě Intel x86, tak na platformě IA64.

Literatura

[1] Informace o operačních systémech: http://www.computerhope.com
[2] Stránky o historii Microsoft Windows: http://perso.wanadoo.fr/levenez/windows/, http://members.fortunecity.com/pcmuseum/windows.htm
[3] Oficiální stránky Win 2000 a Win XP: http://www.windows2000.com, http://www.windowsxp.com
setting
1 Bylo třeba vynaložit velké finanční prostředky na nákup licencí, vy?kolení odborníků, upgrade počítačů apod.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011