\"/
\"/ \"/    

Automatizace knihoven MU (1)

Miroslav Bartošek, Jana Kohoutková, ÚVT MU
Ročník III - číslo 1, září 1992
Citace: M. Bartošek, J. Kohoutková. Automatizace knihoven MU (1). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 1, s. 1-4.
Tematické zařazení: Knihovny
Článek je součástí seriálu Automatizace knihoven MU
 předchozí číslo | následující článek 

1  Proč automatizace knihoven

O významu elektronizace knihoven (a to nejen na vysokých školách) není třeba dlouze diskutovat. Zkušenosti všech vyspělých zemí dokazují, že jde o věc užitečnou, potřebnou a již řadu let (10-20) naprosto běžnou - přinejmenším co se automatizace katalogů týče.

Jaký přínos lze od automatizovaných knihovnických služeb očekávat:

 1. nepřetržitý a on-line přístup ke katalogům, tj.
  • k informacím, zda a kde je určitý dokument dostupný (v příslušné knihovně, v ČSFR, v zahraničí),
  • k záznamům o dokumentech domácí i zahraniční produkce;
 2. logické sdružení a lepší využití knihovních fondů na základě
  • koordinovaného rozšiřování fondů,
  • produkce a rozšiřování záznamů o dokumentech,
  • mezinárodní výměny záznamů o dokumentech,
  • sdílení knihovnických informací na elektronických médiích;
 3. sjednocení a standardizace používaných systémů a přístupů;
 4. přiblížení dalších knihovnických služeb (výpůjček, zpracování přírůstků, řízení seriálů, správy ekonomických podsystémů atd.) standardu běžnému v zahraničí;
 5. zpřístupnění nejnovějších informačních technologií.

Jaký je rub automatizace:

SHRNUTÍ 
Vezmeme-li do úvahy současný a budoucí růst nároků na knihovnické služby Masarykovy univerzity (rostoucí počty studentů, tlak na vyšší úroveň studia, výuky i výzkumu, mezinárodní spolupráce) a reálné možnosti (prostory, finance, pracovní síly, roztříštěnost univerzitních pracovišť), jeví se elektronizace knihovnických služeb jako jediné možné řešení ke zvládnutí těchto nároků a perspektivně i ke zlepšení poskytovaných služeb.

2  Současný stav knihovnicko-informačních služeb (nejen na MU)

Z hlediska automatizace se knihovny MU nacházejí "na zelené louce". Neexistuje automatizovaný knihovnický systém na celouniverzitní nebo celofakultní úrovni - izolované pokusy na katederní úrovni, vycházející nejčastěji z polo-profesionálních (až amatérských) programů na bázi databázových systémů dBASE/FoxBASE, v lepším případě ISIS, řeší pouze částečnou katalogizaci dílčích fondů s malým objemem dat a nesplňují řadu základních požadavků, jako jsou síťový provoz, zpracování velkých objemů dat (řádově statisíce záznamů), distribuované zpracování, výměna záznamů, respektování národních resp. mezinárodních standardů, integrace do vyšších systémů atd.

Situace jinde v Československu je obdobná; ani rozsáhlejší projekty, např. projekt MAKS (Modulární Automatizovaný Knihovnický Systém) Národní knihovny v Praze, nevedly k zásadnímu zlepšení současného stavu. Jejich hlavním přínosem bylo vytvoření "výměnného formátu", který unifikuje pracovní postupy a dovoluje přenášet pod ním vytvořené údaje do dokonalejších knihovnických systémů. Stručný přehled dosavadních automatizačních pokusů v ČSFR přináší článek [1].

Myšlenky automatizovaných systémů u nás ještě donedávna narážely na zásadní překážky: neexistenci potřebného komunikačního prostředí (počítačových sítí), celkový nedostatek výpočetní techniky i obecně velmi nízkou "počítačovou gramotnost". Na Masarykově univerzitě (podobně jako na dalších VŠ) je obrovskou překážkou také topologická a organizační roztříštěnost knihoven.

Kritický nedostatek odborného personálu, finančních prostředků a prakticky nulové technické vybavení obecnou charakteristiku knihoven v ČSFR doplňují. Přitom v článku [2] se současný stav charakterizuje jako "plýtvání v nedostatku" (např. neexistující informace o dostupnosti dokumentů vedou na jedné straně k nekoordinovanému doplňování a uchovávání a na druhé straně k nedostatečnému využívání knihovního fondu; nedostatek údajů o dostupnosti a lokalizaci dokumentů mimo ČSFR zbytečně komplikuje či vůbec znemožňuje jejich vyhledávání, případně vede ke zbytečným nákupům; neúplné a málo pohotové zpřístupňování záznamů o dokumentech zejména domácí produkce má za následek mnohokrát opakované zpracování).

2.1  Knihovny na MU

Výhodou MU (např. oproti současnému stavu na VUT Brno) je zavedená knihovní struktura. Neexistuje sice žádná ústřední univerzitní knihovna, na každé fakultě je však vybudována ústřední fakultní knihovna, která zajišťuje základní funkce na fakultní úrovni (akvizice, katalogizace, plánování aj.) a napomáhá činnosti dílčích knihoven. Jak centrální, tak některé dílčí fakultní knihovny jsou spravovány profesionálními knihovníky.

Fakulta    Prostory ÚK
(m2)
    Počet dílčích
knihoven
    Počet čítáren
(Počet míst v čítárnách)
ESF 567    0         1 (16)
FF 898 23 6 (71)
LF 458 60 26
PedF 380 18 1
PrF 241 0 2 (64)
PřF 92 24 5 (42)

Rozsah a rozložení fondů, počty dílčích knihoven a rozdělení funkcí mezi nimi a ústředními knihovnami se na jednotlivých fakultách značně liší. Některé základní údaje shrnují uvedené tabulky (údaje ve třetí a čtvrté tabulce jsou roční průměry vypočítané z posledních tří let):

Fakulta    Fondy ÚK    Fondy dílčích
knihoven
    Fondy celkem
ESF 2 000   0   2 000  
FF 209 500 279 460 488 960
LF 43 736 102 137 145 873
PedF 78 746 69 857 148 603
PrF 167 971 0 167 971
PřF 608 324 087 324 695
Fakulta    Výpůjčky    Přírůstek    Úbytek
FF 182 711  7 703  2 540 
LF 55 227 2 046 6 349
PedF 90 000 6 200 15 000
PrF 65 055 5 959 3 340
PřF 108 810 5 849 3 644
Fakulta    Nákup (Kčs)    Ostatní náklady (Kčs)    PC
FF 612 245    549 250        2 (nevyhov.)
LF 2 053 768 551 731
PedF 350 000 375 000 1 (AT 286)
PrF 427 246 341 040 1 (AT 286)
PřF 1 324 248 518 201 1 (AT 286)
SHRNUTÍ 
Knihovny v ČSFR patří obecně mezi nejzanedbanější oblasti, v nichž byly moderní technologie prakticky ignorovány (za vyspělými státy mají zpoždění 10-20 let) a situace na MU tuto skutečnost potvrzuje. Dosavadní izolované pokusy o automatizaci nejsou z hlediska dosažení cílů naznačených v předchozí kapitole perspektivní.

3  Předpoklady úspěšnosti projektu

O nevyhnutelnosti elektronizace knihoven není zřejmě pochyb. Vyvstává tedy otázka: "Kdy začít?"

Je samozřejmě možné vždy počkat - až budou dokonalejší technologie (počítače, programy, komunikace), až se knihovnictví dostane více do centra pozornosti (ve vedení univerzity, v rámci všeobecného tlaku na automatizaci), až bude dostatek prostředků (ten nebude nikdy), až se k nám dostane potřebné "know-how", až ...

Navzdory této podbízivé možnosti (počkat, až ...) se domníváme, že příhodná situace již nastala - jsou totiž vytvořeny základní objektivní i subjektivní podmínky:

Objektivní:

Subjektivní:

Domníváme se, že toto jsou ty nejdůležitější podmínky, které nás opravňují říci: "Ano, teď je ten vhodný okamžik začít." Pro dovedení celého projektu k úspěšné realizaci je a bude nutné (a přitom nikoli postačující) mnohé další:

 1. aktivní (tedy nejen verbální) podpora ze strany vedení univerzity, fakult a kateder
 2. vytvořeníkvalifikovanéhoodborného týmu pro realizaci projektu; v jeho čele by měl stát (na plný úvazek) profesionál z oblasti knihovnictví
 3. aktivní přístup a podpora knihovníků při zavádění a používání systému
 4. existence spolehlivé, dostatečně rychlé a  "rozvětvené" univerzitní počítačové sítě
 5. finanční zajištění potřebné výpočetní techniky, softwaru a speciálních zařízení
 6. výběr a nasazení vhodného knihovního systému
 7. vybavení knihoven potřebnou technikou s odpovídajícími parametry
 8. nasazení "podpůrných technologií" nezbytných pro efektivní provoz systému ve velkém měřítku (čárové kĎdy, magnetické identifikační karty, CD-ROM disky apod.)
 9. spolupráce a koordinace s dalšími vysokými školami a velkými knihovnami
 10. pochopení, že automatizace knihoven (a obecně budování informačního systému) není jednorázový akt, ale soustavný proces vyžadující nemalé zdroje a úsilí

Za primární předpoklad úspěšnosti projektu nepovažujeme ani tak finanční zdroje, jako spíše aktivní podporu na všech úrovních vedení univerzity - jednak v oblasti organizační (automatizace může vyžadovat některá nepopulární rozhodnutí, týkající se např. změn v organizaci knihoven, náplně a charakteru práce některých pracovníků, přerozdělování zdrojů), ale i v oblasti personální (zvýhodnění těch pracovníků v knihovnách, kteří jsou ochotni a schopni automatizovaný systém zavádět a využívat).

Finanční náklady na projekt automatizace knihoven nejsou malé; nicméně se domníváme, že značná část těchto nákladů může být pokryta z prostředků mimo běžný rozpočet univerzity (sponzorství, granty, nadace). Ukazuje se, že automatizace knihoven - jako jasný a srozumitelný projekt s dobře "viditelnými" přínosy může být vděčný kandidát na takovouto podporu.

SHRNUTÍ 
Domníváme se, že je vhodný okamžik k přijetí široce založeného projektu automatizace knihoven. I když jde o projekt značně náročný, je - při splnění jistých nutných předpokladů - realizovatelný. Za nejdůležitější předpoklad považujeme aktivní podporu ze strany vedení univerzity a fakult.

4  Požadavky na knihovní systém

Vhodný kandidát na univerzitní knihovní systém by měl splňovat následující požadavky (kterými jsou charakterizovány tzv. integrované systémy 3. generace):

SHRNUTÍ 
Zvolený knihovní systém by měl být vysoce profesionální produkt od zavedené firmy s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Produkt splňující výše uvedená kritéria reprezentuje obrovské kvantum vývojové práce, znalostí v oblasti informačních technologií a praktických zkušeností.

Literatura

[1] J. Kubíček. Knihovny a automatizace. Duha 2/92, Státní vědecká knihovna v Brně, str. 2.
... zpět do textu
[2] M. Svoboda. Koncepce československé knihovní sítě. I'92, 34 č. 4, str. 88-92.
... zpět do textu
(... pokračování)
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011