\"/
\"/ \"/    

Kurz práce s informacemi

Petr Škyřík, FF MU
Ročník XVII - číslo 3, únor 2007
Citace: P. Škyřík. Kurz práce s informacemi. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 3, s. 15-18.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Vzdělávání, e-learning
 předchozí článek | následující článek 

V rámci loňského univerzitního rozvojového projektu "Elektronické výukové materiály a komplexní podpora jejich tvorby a využití na MU v Brně" [1] vznikl na Masarykově univerzitě nový eLearningový předmět Kurz práce s informacemi (KPI11). Na realizaci projektu se podílely Kabinet knihovnictví FF MU, Ústřední knihovna PdF MU a Ústřední knihovna FF MU. Kurz je určen pro studenty MU libovolného oboru a ročníku. V současné době je dostupný pouze osobám zapsaným v předmětu; ukázku z modulu Jak správně citovat lze shlédnout na Elportálu MU http://www.is.muni.cz/elportal/studovna.pl.

1  Základní údaje o kurzu

Kurz práce s informacemi je vyučován jako plně eLearningový on-line předmět. To znamená, že studenti mají za povinnost fyzicky absolvovat pouze dvě prezenční setkání (informační a testovací), zbytek výuky probíhá "virtuálně", prostřednictvím multimediálních a interaktivních studijních materiálů v IS MU. Výhody jsou nasnadě: přístup k předmětu odkudkoliv a v jakoukoliv dobu. Každý týden se studentovi otevře nové téma skládající se z výukových, motivačních, testovacích a zpětnovazebních materiálů.

Předmět je členěn do 13 modulů, pokrývajících celou problematiku práce s informacemi na VŠ - od definování problému a práci s tématem, přes seznámení s typy elektronických informačních zdrojů, vyhledávání informací v profesionálních databázích i na Internetu a jejich využití v praxi, až po problematiku informační etiky a hodnocení informací.

Každý modul nabízí materiály různých typů:

motivační video:
krátké video připravené studenty Informačních studií a knihovnictví FF MU; jeho cílem je "nalákat" frekventanty kurzu na dané téma;
interaktivní přednáška:
flashová animace, která představuje stěžejní výukový materiál příslušného modulu;
interaktivní autotest:
slouží pouze pro osobní potřebu studenta - aby si vyzkoušel, nakolik porozuměl látce. Je ve formě flashové animace, podobné interaktivní přednášce;
textová opora:
text určený k vytisknutí, který doplňuje a rozšiřuje interaktivní přednášku;
rozšiřující materiály:
odkazy na informace, které studentům pomohou rozšířit si znalosti o probíraném tématu;
zadání samostatné práce:
splnění těchto prací je podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu;
diskusní fórum:
je připojeno ke každému modulu a slouží k výměnu názorů k tématu a komunikaci mezi studujícími a tutory.

Výše uvedené materiály jsou doplněny ještě dalšími prvky a nástroji ISu, jako jsou různé testy a autotesty, či odevzdávárna pro předávání vypracovaných úkolů.

Při návrhu a implementaci kurzu byl důraz kladen především na

2  Cíl kurzu


Prezentace modulu
 
Obrázek 1: Prezentace modulu Kde hledat informace I v IS MU
 

Pro studenta přicházejícího na VŠ je nezbytné zvládnutí nových studijních návyků podporujících rozvoj schopností kritického myšlení, schopností samostatného vyhledávání potřebných informací a studijních materiálů, vyhodnocování relevantnosti nalezených informací, efektivní organizace znalostí i aktivní využívání prostředků ICT.

Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze schopnost vyhledávání a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti - s tzv. funkční gramotností (literární gramotnost, dokumentová, jazyková a numerická gramotnost), a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek předchozích.

Po absolvování kurzu by student měl být schopen mj. definovat hlavní koncepty výzkumného tématu, určit své informační požadavky, vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací, znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě, umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje, umět informace vyhodnotit, efektivně je organizovat a využít, chápat rozdíl mezi vyhledávacími nástroji v elektronických informačních zdrojích, využívat pro studium a praxi elektronické informační služby knihoven, pracovat s odborným textem, orientovat se ve službách Internetu, rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií.

3  "Kuchařka" kurzu


Obsah modulu
 
Obrázek 2: Obsah modulu Kde hledat informace I v IS MU
 

3.1  Interaktivní prezentace

Stěžejní částí každého modulu je interaktivní animovaná přednáška, která byla vytvořena pomocí programu Macromedia Captivate. Tento program nabízí řadu nástrojů pro tvorbu eLearningových aplikací. Do námi připravených multimediálních instruktáží i simulací můžeme přidat nejrůznější druhy testů včetně přesného definování událostí, které nastanou po zadání určité odpovědi. Každá odpověď může být ohodnocena určitým počtem bodů a při ukončení testu uživatel dostane celkové hodnocení.

Výstupem programu jsou animace ve formátu Flash, jejichž bezproblémové prohlížení lze předpokládat na většině dnes běžných kancelářských a domácích počítačů. Výukový obsah prezentovaný v tomto formátu je interaktivní, dynamický a pro studenty jistě atraktivní.

3.2  Motivační videa

Pro motivační video byla zvolena metoda digitálního nelineárního střihu, a to z důvodu jednoduché úpravy filmového materiálu, rychlosti a kvality výsledného produktu. Pro záznam hrubého materiálu byla použita digitální videokamera SONY HDR-HC1E (zakoupená z projektu) s formátem záznamu miniDV. Hrubý materiál byl následně zpracováván v programu Pinacle Studio ve verzi 10. Po sestříhání byly výsledné projekty převedeny v programu Macromedia Flash do souboru FLV, vhodného k umístění na internetových stránkách projektu. Formát Flash byl vybrán z důvodu jeho rozšířenosti napříč všemi platformami (kompatibilita) a schopnosti postupného stahování a zároveň přehrávání směrem k uživateli (streamování). Velikost a kvalita výsledného souboru je optimalizována pro připojení rychlostí kolem 512 kbit/s. Podmínkou pro přehrávání souboru je instalace pluginu Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player).

3.3  Studijní textové opory

Tyto texty shrnují (místy i rozšiřují) problematiku, která byla uváděna v interaktivní přednášce. Student si může tento materiál vytisknout (což u interaktivní animace nelze). Textové materiály jsou ve formátech pdf a rtf. Kvůli struktuře a jednotnému vizuálnímu stylu jsou materiály umístěny v šablonách. Zde jsme se snažili dodržovat základní pravidla pro tvorbu distančních textů - formulace cílů textu, uvedení základních pojmů, členění textu na krátké odstavce, shrnutí učiva, ponechání okrajů po stranách na poznámky při studiu.

3.4  Využití IS LMS

Kurz práce s informacemi je implementován a vyučován jako eLearningový předmět v Informačním systému MU, s podporou systému IS LMS (Learning Management System). Systém IS LMS je soubor nástrojů a programů pro řízení výuky, implementovaný týmem IS MU na Fakultě informatiky, který řeší administrativu, organizaci výuky, snadnou práci se studijními materiály (jak pro učitele tak i pro studující) a další funkce potřebné pro provozování eLearningových předmětů.

Při realizaci kurzu jsme nejvíce využili tyto nástroje IS LMS:

Systém IS LMS se průběžně vyvíjí, takže některé funkce v něm zatím postrádáme. Mezi ty hlavní patří:

4  Kurz a studenti

Pilotní běh předmětu Kurz práce s informacemi proběhne v jarním semestru 2007. Počítáme s účastí asi 140 studentů z celé MU, na které je připraveno 5 tutorů. Teprve v červnu budeme moci zodpovědně vyhodnotit, jestli se vynaložené prostředky a úsilí vyplatily. Věříme však, že si tento kurz najde na MU své pevné místo a pomůže prohloubit a zdokonalit praktické akademické dovednosti studentů, mezi které práce s informacemi neodmyslitelně patří.

Literatura

[1] N. Hrtoňová, A. Váňová, L. Matyska. Projekt e-learning 2006 - pilotní kurzy. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 4, s. 12-15.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011