\"/
\"/ \"/    

Tipy z Inetu: Účetní sestavy

Zdeněk Machač, ÚVT MU
Ročník XVII - číslo 3, únor 2007
Citace: Z. Machač. Tipy z Inetu: Účetní sestavy. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 3, s. 18-20.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU
Článek je součástí seriálu Tipy z Inetu
 předchozí článek | následující číslo 

1  Aplikace v kostce

Záměrem aplikací Účetní sestavy za zakázky, Účetní sestavy za pracoviště a dalších souvisejících je zpřístupnit informace z centrální ekonomické databáze MU vedoucím zakázek, pracovišť a dalším vedoucím pracovníkům, a také jimi delegovaným osobám.

Aplikace jsou dostupné na adresách

v menu Inetu: Ekonomika → Účetní sestavy → Účetní sestavy za zakázky resp. pracoviště.

2  Aplikace podrobněji

V modulu Hlavní účetní kniha ekonomického informačního systému univerzity (EIS Magion od externího dodavatele Magion System, a.s.) existuje celá řada účetních sestav zpracovávajících data obsažená v jednotlivých evidovaných účetních záznamech a položkách. Protože EIS Magion není koncipován ani dimenzován pro všechny osoby na univerzitě, byla již na samém počátku vývoje intranetu Inet vytvořena ekonomická sekce Účetní sestavy - jako aplikační nadstavba nad účetním modulem EIS Magion. Ta má za úkol zpřístupnit účetní údaje co největšímu okruhu oprávněných osob v rozsahu nezbytném pro jejich práci.

Obě aplikace zmiňované v úvodu poskytují totožná data, pouze v různé struktuře (přes zakázky resp. pracoviště) a pro různé skupiny oprávněných osob. První je určena všem vedoucím zakázek a také vybraným pracovníkům ekonomických oddělení (viz https://inet.muni.cz/app/sys/viditelnostE#zakazky), děkanům a tajemníkům všech součástí MU (pouze zakázky, které pod ně spadají). Právo na všechny zakázky mají pouze rektor a kvestor MU. Právo k druhé aplikaci mají vedoucí pracovišť, a to v rozsahu zakázek, které pod daná pracoviště (a všechna jejich podpracoviště) patří. Vedoucí zakázek resp. pracovišť mohou delegovat svá práva (nebo jen část práv) jiným osobám pomocí aplikací Práva k zakázkám resp. pracovištím na adrese https://inet.muni.cz/app/zakazky/gprava resp. https://inet.muni.cz/app/zakazky/gpravaprac; práva k zakázkám mohou delegovat rovněž vybraní pracovníci ekonomických oddělení. U zakázek lze delegovat práva také na podzakázky - v tuto chvíli pouze e-mailovou žádostí na adresu eko-inet@icsteckamuniteckacz.

V obou aplikacích jsou k dispozici sestavy Obratová výsledovka (neinvestice) a Čerpání investic (jak již název napovídá - investice). Výstupy sestav lze v přednastaveném formuláři uzpůsobit zadáním filtrovacích parametrů, výběrem členění a podrobnosti, a také volbou výsledného formátu. Podrobný popis jednotlivých položek formuláře a vygenerovaných výstupů je uveden v následující kapitole.

3  Aplikace v praxi

Jelikož jsou aplikace takřka totožné, zaměříme se jen na účetní sestavy za zakázky, s upozorněním na místní rozdíly od sestav za pracoviště.

Po vstupu do aplikace je vyžadováno zadání účetního roku (přednastaven je aktuální rok) a případné omezení seznamu zakázek (resp. pracovišť u sestav za pracoviště) na jedno účetní místo (fakulta, ústav, ...). Stiskem tlačítka Vpřed se obrazovka přesune na výběrový formulář. Pokud uživatel nemá pro zadaný účetní rok a místo právo na žádnou zakázku (resp. pracoviště), je o tom informován červeným textem a aplikace nedovolí dále pokračovat.

Ve formuláři lze zvolit typ sestavy a výstup omezit výběrem zakázky (resp. pracoviště) z nabídnutého seznamu, vygenerovaného dle dříve zvoleného roku a místa. Dále lze filtrovat doklady požadované v sestavě zadáním pracoviště (resp. zakázky), časovým intervalem (položka datum dokladu v období), nebo rozsahem účetních měsíců (přednastaven leden až prosinec). Položky ve výstupu je možné seskupovat podle činností nebo podzakázek (část Členit) a vypisovat v různém detailu (část Podrobnost). Sestava v podrobnosti pouze součty vypisuje pouze celkové součty za jednotlivé účty (tedy nikoli jednotlivé doklady), standardní sestava vypisuje pro každý účet jednotlivé doklady v omezeném rozsahu (údaje číslo dokladu, datum, částka a popis) a sestava detailní rozšiřuje standardní sestavu o údaje zakázka/podzakázka, pracoviště, činnost, fakultní účet a zaúčtováno (datum zaúčtování).

Po stisku tlačítka Generuj se sestava vygeneruje podle zadaných kritérií ve zvoleném formátu. V nabídce jsou k dispozici formáty HTML (pro prohlížení ve webovém prohlížeči), XML, TXT a Excel (pro další zpracování uživatelem). Doplněn bude také formát PDF pro kvalitnější tisk.

V popisu vygenerovaného výstupu se zaměříme jen na formát HTML (ostatní formáty jsou podobné). Položky ve výstupu jsou mimo zadané členění ještě seskupovány podle syntetických a analytických účtů. Na nejvyšší úrovni jsou také seskupeny podle nákladů a výnosů (v případě obratové výsledovky), resp. podle přijatých a vyčerpaných dotací a celkových investic (v případě sestavy čerpání investic). U čerpání investic jsou také (v případě existence) zobrazeny informace o FÚUP, tj. fondu účelově určených prostředků (žádná položka FÚUP nesmí být záporná, jinak je vypsána s varováním a červeně). Za všechny úrovně seskupení jsou spočítány a vypsány součty, vždy na počátku sestavy: v případě neinvestic celkový hospodářský výsledek (výnosy - náklady), v případě investic zbytek k čerpání (investice celkem - přijatá dotace) + případný FÚUP.

V nabídce sekce Účetní sestavy si můžete ještě povšimnout aplikace Sestavy mzdových prostředků za zakázky, o které si však povíme až v některém z příštích čísel Zpravodaje. Zbývající dvě aplikace této sekce slouží pro delegování práv na zakázky resp. pracoviště dalším osobám (jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole). U práv na zakázky lze delegovat právo osobě jak na účetní sestavy, tak na mzdové nebo na obě. Ke zvolené zakázce resp. pracovišti si uživatel může vypsat seznam osob s danými právy, a kterékoli z nich toto právo také odebrat.

Náměty uživatelů na vylepšení aplikací účetních sestav jsou vítány na e-mailové adrese eko-inet@icsteckamuniteckacz. Na závěr dnešního "tipu z Inetu" ještě omluvte určitá zjednodušení v ekonomické terminologii, neboť autor textu nemá formální ekonomické vzdělání (proto se také nepouštěl do větších podrobností). Odbornější výklad přenecháme povolanějším osobám na ekonomických útvarech, s nimiž jsou popsané aplikace čile konzultovány.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011