\"/
\"/ \"/    

INTERNET a matematika

Roman Plch, PřF MU
Ročník VI - číslo 4, březen 1996
Citace: R. Plch. INTERNET a matematika. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 4, s. 4-8.
Tematické zařazení: Internet
 předchozí článek | následující článek 

Počítačová síť Internet vznikla v roce 1969 jako síť spojující primárně vojenská, později i vědecká pracoviště ve Spojených státech. Počet uživatelů a množství přenášených dat od té doby vrostly exponenciálně. Cílem tohoto materiálu je představit možnosti, které poskytuje síť Internet matematikům.

1  Elektronické konference

Základním komunikačním prostředkem, který existuje prakticky od vzniku Internetu, je elektronická pošta. Odhaduje se, že v současné době ji využívá více než 200 miliónů uživatelů po celém světě. Ve světě jsou velmi rozšířeným způsobem využití e-mailu elektronické konference - diskusní skupiny, jejichž účastníci komunikují prostřednictvím elektronické pošty na určité téma. Typická elektronická konference pracuje tak, že dopis zaslaný na adresu konference je automaticky rozeslán všem účastníkům. Seznam elektronických konferencí se vztahem k matematice spolu se základními informacemi o přihlašování a komunikaci v těchto skupinách je uveden na WWW stránce http://hunter.math.muni.cz/~plch.

2  Usenet News

Jiná možnost, jak se účastnit diskusí na zajímavá témata, se jmenuje Usenet News. News je systém elektronických diskusních skupin, jehož základní cíl je stejný jako u diskusních skupin šířených elektronickou poštou: umožnit rychlou a snadnou komunikaci lidí s podobnými zájmy. Z hlediska uživatele mají news několik podstatných výhod. Především jsou každému uživateli bezprostředně dostupné zprávy ze všech diskusních skupin sdružených v news, které odebírá jeho organizace, a rovněž je k dispozici úplný seznam všech existujících news. Odpadá tak práce s vyhledáváním informací o diskusních skupinách, přihlašováním a odhlašováním a je možné sledovat podstatně větší množství informací než pomocí "obyčejné" elektronické pošty.
Skupiny se vztahem k matematice (řazeny abecedně) jsou:

     alt.math.iams   
alt.uu.math.misc
bit.listserv.tecmat-l Počítače ve výuce matematiky na středních školách
comp.soft-sys.math.mathematica Diskuse o CAM systému Mathematica
comp.soft-sys.matlab Diskuse o výpočetním a visualizačním systému Matlab
comp.soft-sys.sas Diskuse o statistickém balíku SAS
comp.soft-sys.spss Diskuse o statistickém balíku SPSS
comp.theory.dynamic-sys Dynamické systémy
k12.ed.math Osnovy výuky matematiky na základních školách
sci.fractals
sci.logic Logika, filozofie a výpočetní aspekty
sci.math
sci.math.num-analysis Numerická analýza
sci.math.research Diskuse o současném výzkumu v matematice
sci.math.stat Diskuse o statistice
sci.math.symbolic Diskuse o systémech CAM
sci.nonlinear Chaotické systémy a ostatní nelineární vědecké studie
sci.op-research
sci.stat.consultant Statistické konzultace
sci.stat.edu Výuka statistiky
sci.stat.math Statistika z matematického hlediska

3  Informace přístupné službou WWW

World-Wide-Web je zatím posledním a nejambicióznějším přírůstkem do rodiny internetovských služeb. Ve svém popisu obsahuje módní slova hypertextový a multimediální. Výchozí jednotkou zde není menu jako u gopheru, ale dokument. Ten může obsahovat odkazy na jiné dokumenty. Navíc dokáže spolupracovat i s jinými servery (gopher, ftp). Nabízí tedy jednotnou a navíc dost příjemnou střechu pro řadu internetovských služeb.

e-MATH

Své toulky po Internetu začneme na domovské stránce e-MATH - informačních služeb Americké matematické společnosti (AMS).

domovská stránka e-MATH
Obrázek 1: Domovská stránka e-MATH zpět

Adresa serveru je http://e-math.ams.org/. Tato služba je rovněž přístupná prostřednictvím telnetu (telnet://e-math.ams.org, login: e-math, password: e-math), archiv AMS je přístupný pomocí anonymního ftp (ftp://e-math.ams.org). Pro kontakt AMS cestou elektronické pošty je možno použít adresu ams@amsteckaorg.

Server poskytuje následující služby (uvádíme výběr nejčastěji používaných služeb, uplný seznam všech služeb zpřístupní položka List of Services z domovské stránky e-MATH):

 1. Journals of the AMS (Časopisy AMS)
  V současnosti jsou v elektronické podobě volně dostupné tyto časopisy AMS: Bulletin of the American Mathematical Society, Electronic Research Announcements of the American Mathematical Society, Journal of the AMS, Mathematics of Computation, Proceedings of the AMS, Transactions of the AMS a Notices of the AMS. K dispozici je i vyhledávací služba pro hledání informací z těchto časopisů.
 2. MathSciNet
  MathSciNet je vyhledávací nástroj a databáze dat z Mathematical Reviews (MR) a Current Mathematical Publications (CMP). Je přístupný pouze předplatitelům, k dispozici je demo verze této služby a informace o cenách pro předplatitele.
 3. AMS preprint server
  Server pro preprinty, opět s vyhledávacími možnostmi.
 4. Mathematics Subject Classification Scheme, 1991
 5. Mathematical Reviews Author Lookup
  Vyhledávání autorů v MR a CMP (od roku 1985). K zadanému jménu jsou vyhledány informace o číslech MR a CMP, ve kterých se jméno objevuje.
 6. Recently published AMS Books
  Přehled o knihách vydávaných AMS
 7. TeX Resources
  Zdroje pro LaTeX a AMS-TeX, fonty, styly pro publikaci v AMS.
 8. Mathematics on the Web
  Odkazy na ostatní matematické zdroje v Internetu (přehled):
  • Literature Guides
   - Abstracting, Reviewing and Database Services - Bibliographies - Miscellaneous Lists
  • Mathematics Online
   - Journals - Books - Preprints
  • Mathematics Offline
   - Document Delivery - Libraries - Publishers Pages - Book Dealers
  • Mathematics Organized
   - By AMS Classification - By Topics - As History - As Software
  • Mathematics People
   - Addresses, home pages - e-mail - Discussion Groups - List Servers
  • Reference Literature
   - Classification - Serials - Institutions - Handbooks - Dictionaries - Directories
  • Mathematics Servers
   - Mathematics Departments - Institutes and Centers - Societies, Associations and Organizations
  • Related Resources
   - TeX - Tools - Computers - Software Companies - The Web

EMIS - European Mathematical Information Service

domovská stránka EMIS
Obrázek 2: Domovská stránka EMIS zpět

Domovská stránka Evropského matematického informačního serveru Evropské matematické společnosti (EMS) je umístěna na http://www.emis.de/.

Tento server je dále zrcadlen v Portugalsku, Francii, Anglii a Itálii. Jeho služby jsou přístupné i pomocí ftp (ftp://ftp.emis.de) a gopheru (gopher://gopher.emis.de). Kontaktními osobami pro provoz serveru jsou prof. Bernd Wegner (wegner@mathteckatu-berlinteckade) a prof. Michael Jost (jo@zblmathteckafiz-karlsruheteckade) - první z nich pro vědecké otázky, druhý pro redakční a technické otázky. Server poskytuje následující služby:

 1. Seznam připravovaných konferencí v Evropě, případně ve světě, včetně kontaktních adres.
 2. ELibEMS
  Elektronická knihovna EMS, obsahuje
  • Elektronické časopisy
   Zde se soustřeďují volně dostupné verze evropských i světových časopisů. Aktuální obsah (17.1.1996): Acta Mathematica Universitatis Comenianae, Annales Academic Scientarium Fenicc, Archivum Mathematicum, Beiträge zur Algebra und Geometrie, The Electronic Journal of Combinatorics, The Electronic Journal of Differential Equations, Electronic Journal of Probability and Electronic Communications in Probability, Electronic Transactions on Numerical Analysis, Journal of Lie Theory, Revista Colombiana de Matemáticas, Theory and Applications of Categories. Připravuje se Mathematica Pannonica a Southwest Journal of Pure and Applied Mathematics.
  • Referované sborníky konferencí
   Aktuální obsah: konference "Differential Geometry and Its Applications, Opava 1992", "Differential Geometry and Its Applications, Brno 1995", "Approximation and Optimization in the Caribbean, Puebla, Mexico, 1995
  • Informace redakční rady ELibEMS a pravidla pro publikace
 3. Informace o EMS
  Obsahuje např. seznam matematických společností v Evropě včetně jejich adres, adresář individuálních členů EMS (přístupný jen členům), zprávy o aktivitách a komisích EMS.
 4. Informace o matematických aktivitách (přehled):
  • Mathematics Subject Classification (1991)
  • The International Mathematics Union (IMU)
  • World Mathematics Year 2000 Newsletter
  • Conferences
  • Mathematics Information Servers
   - General - Related Topics - Mathematics Department Web servers - Gopher related servers - Societies and Associations - Institutes and Centers - Commercial Pages - Mathematics Journals - Mathematics Preprints - Subject Area Pages - Other Archived Materials - Mathematics Software
  • Math-Net Links to the Mathematical World

Domovská stránka EMIS obsahuje odkaz i na referativní časopis Zentralblatt für Mathematik (na http://www.zblmath.fiz-karlsruhe.de/zbl/index.html.cz). Zde i neregistrovaní uživatelé mohou vyzkoušet vyhledávání v databázi CompactMATH, je však limitován počet nalezených položek (max. 3).

Mathematics Archives

Snad nejrozsáhlejší archiv matematických materiálů a odkazů je na katedře matematiky Univerzity v Tennessee, Knoxville. Je přístupný pomocí:

 1. http://archives.math.utk.edu
 2. gopher://archives.math.utk.edu
 3. ftp://archives.math.utk.edu (anonymni)
 4. help@archivesteckamathteckautkteckaedu

Cílem tohoto archivu je organizovat a umožnit přístup k public domain softwaru, sharewaru a materiálům, které jsou přístupné prostřednictvím sítě Internet a mohou být využity ve výuce matematiky. Kromě toho obsahuje bohatou kolekci odkazů na místa se vztahem k matematice (elektronické časopisy, preprintový servis, informace o grantech, tvůrci matematického softwaru, matematická nakladatelství atd.). Obsah je neustále obnovován a doplňován (položka What's new on the Mathematics Archives z domovské stránky). Pravidelné měsíční zprávy o nových přírůstcích a změnách jsou zasílány do skupin News sci.math.*. Materiály jsou zde rozděleny do čtyř základních skupin:

 1. Software, recenze a abstrakta
 2. Materiály členěné podle matematického obsahu
 3. Materiály členěné podle typu
 4. Materiály členěné podle umístění

Většinou máme k dispozici i vyhledávací nástroje pro jednotlivé části archivu. Nejlepším způsobem, jak se s archivem seznámit, je navštívit jeho domovskou stránku a vybrat si z obsahu položku, která nás zajímá.

domovská stránka Mathematics Archives
Obrázek 3: Domovská stránka WWW serveru Mathematics Archives zpět

4  Další zajímavosti

Z nepřeberného množství informací přístupných prostřednictvím Internetu ještě upozorníme na následující:

Pro zájemce o geometrii a vizualizaci existuje Geometrické fórum

     http://forum.swarthmore.edu/

a Geometrické centrum

     http://www.geom.umn.edu:80/

Domovská stránka pro historii matematiky na Internetu je na adrese

     http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/mathhist.html

Pro zájemce o symbolický software uveďme URL domovské stránky Maplu

     http://daisy.uwaterloo.ca/

a podobně pro Mathematicu (Wolfram Research a MathSource)

     http://www.wri.com/
http://mathsource.wri.com/mathsource/

Pokud Mathematicu resp. Maple nemáme, můžeme si je vyzkoušet prostřednictvím Internetu na

     http://uep.ameslab.gov/~charlie/Mma_Server_Init.html   resp.
http://magic.mse.iastate.edu/~meayre/maple.html

Archiv materiálů spojených se systémy CAM a další odkazy na tyto systémy jsou na

     http://www.can.nl/cain.html (CAIN)

Všechny zde uvedené adresy (a řada dalších) jsou přístupné i z domovské stránky autora článku (http://hunter.math.muni.cz/~plch).

Literatura

[1] P. Mejzlík, B. Moučka. Co jsou to news?. Zpravodaj III/4 (1993).
[2] J. Rákosník. EMIS - European Mathematical Information Service. Informace MVS č. 45, (1995).
[3] V. Vrabec, A. Čepek. Internet :-) CZ. Grada 1995.
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011