\"/
\"/ \"/    

Pro autory

Pro autory

Preferovány jsou příspěvky vztahující se k využití počítačů a informačních technologií v prostředí Masarykovy univerzity a akademické sítě CESNET. Vítány jsou i obecné informativní články o aktuálním dění a trendech v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Příspěvky by měly být napsány formou srozumitelnou i čtenářům, kteří nejsou specialisty v jednotlivých oblastech ICT. Články nejsou honorované.

Termíny

Texty příspěvků pro jednotlivé čísla Zpravodaje je třeba zaslat v elektronické podobě na adresu zpravodaj@icsteckamuniteckacz v následujících termínech:

O výběru příspěvků a jejich zařazení do jednotlivých čísel rozhoduje redakční rada Zpravodaje UVT MU, která si rovněž vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu (po konzultacích s autorem). Za obsahovou správnost příspěvku ručí autor.

Formát příspěvků

Příspěvky jsou přijímány ve formátu .doc, .rtf, .txt nebo .tex, v rozsahu 1-5 stran (delší články je možné rozdělit po domluvě s autorem do více pokračování, příp. publikovat formou seriálu). Přijaté příspěvky jsou přesázeny do jednotného stylu v systému TeX.

ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011