\"/
\"/ \"/    

Opět ASŘ

Jaroslav Šmarda, ÚVT MU
Ročník VII - číslo 5, červen 1997
Citace: J. Šmarda. Opět ASŘ. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VII, č. 5, s. 16-17.
Tematické zařazení: Informační systémy MU
 předchozí článek | následující článek 

minulém čísle Zpravodaje jsem se pokusil přiblížit problematiku ASŘ v několika pohledech a spíše obecných úvahách. Nyní se chci věnovat vývoji ASŘ v ekonomické oblasti a návrhu řešení informačního systému MU.

Nejdříve ale trochu historie a rekapitulace vývoje za poslední rok.

Historie

Před více jak 6 roky byl pro zpracování účetnictví na MU zaveden systém VŠE Praha (autor ing. Trpkoš), který se v průběhu let postupně rozšiřoval. ÚVT ve spolupráci s ekonomy fakult a rektorátu vytvořil software pro evidenci ekonomických dokladů na fakultách, evidenci DKP, skladovou evidenci a další. Následoval software na přenos informací mezi fakultami a rektorátem a na přenos výsledků účetnictví z finanční účtárny rektorátu na fakulty a jejich zpracování ve vztahu k deníku na fakultách.

Rozvoj nových technologií a počítačových sítí otevřel cestu úvahám o novém systému pro zpracování ekonomických informací.

V roce 1994 vypsalo MŠ grant pro výběr softwarového systému pro zpracování účetnictví a navazujících ekonomických úloh. Po více jak půlroční práci komise MŠ vybrala systém EkonFis firmy Pragodata. Ekonomové a tajemníci fakult MU se seznámili s vlastnostmi a rozsahem systému EkonFis a zavedení systému odmítli. Shodné stanovisko zaujal ÚVT, zejména z pohledu databázového systému Progres, ve kterém je systém EkonFis realizován.

Ve stejném roce FEL ČVUT a VŠCHT Praha ověřovaly ekonomický systém FIS firmy BBM Písek programově realizovaný v databázovém systému ORACLE. Reference o ověřování byly pozitivní.

V první polovině roku 1995 Úsek systémového řízení a organizace MU předložil tři varianty dalšího vývoje ASŘ. Návrhy byly hodnoceny podle technologie řešení, finanční náročnosti, termínů zavedení a dalších kritérií. Dvě varianty byly na zakoupení a zavedení již jmenovaných systémů EkonFIS firmy Pragodata a FIS firmy BBM Písek. Oba jmenované systémy byly několikrát předváděny ekonomům a tajemníkům fakult. Třetí variantou řešení byl návrh projektu a jeho programová realizace pracovníky ÚVT za metodické spolupráce ekonomů fakult a rektorátu.

Kolektiv asi 20 odborných pracovníků fakult, rektorátu a ÚVT odmítl systém EkonFis Pragodata a vlastní řešení ÚVT. Doporučil systém FIS firmy BBM Písek. Jedním z důvodů, které vedly k tomuto rozhodnutí byl požadavek zakoupit systém "na klíč".

Rok 1996 - FIS BBM Písek

Ve výběrovém řízení byly znovu zvažovány různé systémy pro zpracování účetnictví a ekonomických úloh. Posléze byl vybrán systém FIS firmy BBM Písek.

Seznámení se systémem a ověřování jeho funkcí představovalo několik měsíců práce. Následovalo školení řešitelského kolektivu a příprava na zavedení systému. Byla posuzována a kritizována složitost práce se systémem včetně nedostatečné dokumentace. Ověřování systému prokázalo nedostatky a desítky chyb při práci na obrazovkách i při zpracování ekonomických dat do výstupů. Ekonomové se seznámili s reálným provozem systému FIS na ČVUT, VŠCHT a VŠZ v Praze. Výsledky a zejména odezva při práci se systémem v reálném provozu nesplňovaly představy a požadavky odborných pracovníků naší univerzity. Programátorská skupina se seznámila se stavbou systému přímo u řešitelské firmy BBM Písek. Programová realizace systému byla velmi obecná, což vyžadovalo neúměrné časové nároky na zpracování. Vzhledem k implementaci systému v mnoha organizacích bylo a je pro autory z firmy BBM obtížné modifikovat funkce systému podle specifik MU.

Uvádím jen některé problémy, které vyvolaly úvahy o správnosti výběru systému a jeho provozuschopnosti v organizační struktuře MU. Zejména bylo nutné znovu uvážit, zda systém FIS je schopen splnit požadavky vedoucích a ekonomů naší školy na výstupy, přehledy a zpracování informací v požadovaném členění a v rozumné časové odezvě.

Co dál?

Ke konci roku 1996 došlo znovu k porovnávání ekonomických systémů z hlediska jejich vhodnosti pro MU. Vedení školy pověřilo výběrem systému odborná pracoviště - ÚVT, Fakultu informatiky, ÚSŘO - a požadovalo v cílovém řešení realizovat integrovaný systém řízení, který by pokrýval všechny základní oblasti řízení školy.

Opět byly předkládány návrhy na zavedení některého ze systémů, které jsou provozovány na jiných vysokých školách. Opět byly hodnoceny a porovnávány systémy EkonFis firmy Pragodata a FIS firmy BBM Písek.

ÚVT ve spolupráci s Fakultou informatiky přišel s koncepčně odlišným návrhem, který by splňoval nejen požadavky vedoucích a ekonomů, ale i všech dalších pracovníků univerzity, kteří ekonomické informace ke své práci potřebují.

Návrh ÚVT a FI

V prosinci 1996 ÚVT předložil návrh na řešení informačního systému MU (dále IS MU), který by ve svém cílovém řešení zpracovával informace ze všech základních oblastí systému řízení školy:

Po porovnání dostupných databázových systémů a ze zkušeností z rutinního provozu zpracování mezd vyplynul návrh realizace IS MU v databázi Informix. Zcela nový je záměr realizovat prezentační vrstvu a přístup části uživatelů v technologii WWW, která umožňuje uspokojovat požadavky uživatelů z pohledu komfortního a pružného poskytování informací.

Předložený návrh obsahuje základní směry a cíle řešení, finanční náročnost i termíny řešení.

Pokud se vrátím k úvahám o řešení úloh ekonomické oblasti, předložil ÚVT návrh na výběr firmy, která by spolupracovala při řešení IS MU. Návrh předpokládá zakoupení systému pro zpracování základních úloh ekonomické oblasti. Tato centrální část pro zpracování účetnictví bude postupně upravována a rozšiřována:

Z předchozích úvah vyplynuly požadavky a podmínky výběrového řízení. V prosinci 1996 a lednu 1997 jsme se seznámili s více jak 10 systémy pro zpracování ekonomických informací s realizací v databázi Informix. Podkladem pro hodnocení nabídek na spolupráci bylo jednání s autory systémů, předvádění funkcí systémů a studium dostupné dokumentace.

V dubnu 1997 výběrová komise vybrala pro spolupráci při řešení IS MU firmu Magion Vsetín. Podpisem hospodářských smluv byla zahájena spolupráce na řešení ekonomické části informačního systému MU.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011