\"/
\"/ \"/    

Návrh průkazu studenta

Michal Brandejs, FI MU
Ročník IX - číslo 3, únor 1999
Citace: M. Brandejs. Návrh průkazu studenta. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. IX, č. 3, s. 15-18.
Tematické zařazení: Dění na MU, Informační systémy MU
 předchozí článek | následující článek 

Zákon o vysokých školách (dále jen ZVŠ) v § 57 stanovuje škole povinnost vydat studentovi průkaz poté, co je student zapsán do matriky studentů. Obsah a forma průkazu není ZVŠ ani jiným závazným textem stanovena.

Volba typu průkazu

Smyslem této zákonné povinnosti je pomoci studentovi v prokazování jeho studentského statutu mimo školu. Náš výklad je ten, že je potřeba studentovi dát průkaz, který bude moci kdekoli ukázat jako doklad toho, že je právě teď řádným denním studentem vysoké školy, bez nutnosti opakovaných dodatečných potvrzení o studiu. Podstatné je, aby jeho průkaz byl všude znám a respektován, tzn. i to, že pokud student přijde do Památníku Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, dostane po předložení průkazu Masarykovy university 50% slevu na vstupné.

Podmínkou pro to, aby byl průkaz tímto způsobem použitelný, je nezbytnost dodržení uznávané a rozšířené vnější vizuální formy průkazu - průkaz nesmí být zpochybnitelný a snadno zfalšovatelný. Protože však ani ZVŠ, ani jiný závazný text společnou formu nepředepisuje, navrhujeme Masarykově universitě přijmout pro vlastní průkazy formu mezinárodní studentské identifikační karty ISIC.

Mezinárodní průkaz ISIC

Mezinárodní studentská identifikační karta ISIC (International Student Identity Card) je studijní průkaz vydávaný od roku 1960. Jeho funkci jako oficiálního dokladu o studiu podporuje i UNESCO. V současné době jej vlastní více než 3 miliony studentů. Po prokázání kartou získávají studenti různé slevy nejenom v zahraničí, ale nyní již i v ČR. Ke kartě student dostává brožuru, kde jsou možnosti podrobně popsány.

Tvar, forma, vzhled a obsah průkazu musí být certifikován mezinárodní institucí ISIC Association. Bez této certifikace nebude průkaz mezinárodně uznáván.

Jiné varianty

Domníváme se, že pokud bychom vymysleli libovolnou jinou variantu průkazu, nesplnili bychom základní ideu - a to dát studentovi průkaz, který bude mít pro něj cenu i mimo školu a bude jako studentský průkaz nezpochybnitelný.

Výchozí předpoklady

Cíle

Výchozí stav pro řešení problému

Fakulta informatiky
třetím rokem používá vlastní průkaz studenta pro interní potřeby. V digitální podobě má vyfotografovány všechny svoje studenty. Rovněž používá nepotištěné bezkontaktní čipové karty Hughes, které nejsou technologicky slučitelné s kartami užívanými ÚSKM. Systém je kompletně řešen vlastními silami FI.
Fakulta informatiky je ochotna podřídit se rozumnému systému průkazu studentů, pokud bude splňovat požadavky uvedené v tomto textu. Fakulta informatiky je rovněž ochotna vyměnit snímače čipových karet tak, aby se podřídila jednotné technologii vybrané pro MU za předpokladu, že technologie bude spolehlivá a otevřená.
ÚSKM
právě zavedla vlastní systém bezdotykových čipových karet pro stravování. Systém je kompletně dodáván komerční firmou a je uzavřený.
Ekonomicko-správní fakulta
uvažuje o využití čipových karet ÚSKM pro řízení vstupu. Rovněž hodlá karty ÚSKM přelepovat informacemi o osobách.
Právnická fakulta
používá čipových karet ÚSKM pro účtování za použití kopírovacího stroje.
Knihovny
užívají čárových kódů. Čárové kódy lze jednoduše padělat na běžných kopírkách. Domníváme se však, že pro knihovny jsou dostačující, protože všechny operace s čárovými kódy v knihovnách probíhají za přítomnosti knihovníka.

Podrobnější informace viz v textu o zavádění čipových karet na MU na http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/cipkarty.html

Prvky průkazu studenta

Průkaz studenta může obsahovat tyto prvky:

Formáty průkazu

  1. Základním formátem je mezinárodně uznávaná karta ISIC mezinárodního sdružení ISTC (International Student Travel Confederation). Použitím formátu ISIC studentům zajistíme, že jejich karta bude uznávána jako průkaz studenta v ČR i v zahraničí. Zákon o VŠ nestanovuje formát průkazu studenta a ani neexistuje nějaký zavedený tvar pro podobné účely v ČR. ISIC lze vydat pouze studentovi řádného denního studia.
  2. Pomocným formátem pro ty, kteří nemají nárok na ISIC (studenti distančního studia, jiné typy vzdělávání), je papírová karta stejných rozměrů jako ISIC, ovšem bez identifikačních znaků ISIC. Tato karta je sice průkazem studenta MU, ale nezakládá nárok na poskytování studentských výhod vně MU, a proto ji MU nebude směrem k veřejnosti propagovat. Slouží pro interní identifikaci v rámci University a k naplnění litery zákona.

Vydávané průkazy MU

MU bude vydávat tyto průkazy:

1. ISIC s čipem, barev. fotografií a čárovým kódem
Určeno pouze studentům řádného denního studia. Platnost se prodlužuje ročně holografickou přelepkou.
2a. Papírová karta s fotografií a čárovým kódem
Určeno studentům distančních a jiných než řádných denních studií.
Rovněž určeno studentům, kteří si nechtějí prodloužit platnost ISIC.
Karta se vydává s platností na jeden rok. Každý rok se tiskne nová.
Karta se tiskne na papír, který byl dříve potištěn podtiskem v některém výrobním závodě tiskárny.
Fotografie může být černobílá nebo barevná podle použité technologie tisku a finanční náročnosti.
Papírová karta může být tepelně zalaminována, není to však nezbytné.
2b. Totéž co 2a. s nepotištěnou čipovou kartou.
Určeno těm, co nechtějí ISIC, ale potřebují čip.
Čipová karta není s papírovou kartou podle 2a fyzicky spojena.
Čipová karta je nepotištěna personifikační informací proto, aby ji bylo možné vrátit a dát dalšímu studentovi.
Pro tento účel je možné použít i nakoupené zásoby karet ÚSKM.

Varianta 1 je luxusní a dražší. Obnáší počáteční pořizovací poplatek a každoroční poplatek prodlužovací. Varianta 2 je levná.

Karty ISIC

Karta má rozměry běžné kreditní karty (ISO). Na titulní straně jsou tyto údaje: škola a logo školy, jméno, datum narození,platnost, fotografie, číslo průkazu. Na rubové straně je místo pro podpis majitele, komentář k průkazu studenta, čárový kód, číslo na help-line a magnetický proužek. Karta je podtištěna logem UNESCO a ISTC s mikrotiskem a dalšími obtížně padělatelnými prvky.

Karty ISIC v ČR vydává sdružení CKM 2000. Jejich prodejcem je firma GTS International.

Jednali jsme se zástupci obou firem. Byly nám ústně přislíbeny následující možnosti:

Platnost

Platnost průkazu je vždy 12 až 16 měsíců, a to vždy od 1. září nejdéle do 31. prosince následujícího roku. Na rubové straně průkazu je vždy přelepka s rokem platnosti.

Průkazy budou prodlužovat studijní oddělení fakult při zápisu do prvního semestru nového školního roku. Prodloužení platnosti stvrdí přelepením průkazu speciální holografickou přelepkou.

Průkaz jako vizitka na klopě

Chceme-li zavést povinnost nošení vizitek na klopě (pro vizuální identifikaci osob např. uvnitř budovy), je třeba k průkazu dodat průhledný obal s klipsou. Je však žádoucí obal konstruovat tak, aby bylo zneprůhledněno datum narození, které podle pravidel ISIC musí být na lícní straně průkazu.

Termín zavedení průkazu studenta

Dle vyjádření zástupců MŠMT student musí mít průkaz 1. března 1999. Vzhledem ke konstrukci platnosti a k blízkosti tohoto termínu navrhujeme průkazy ISIC zavést od září 1999.

K 1. březnu budou studentům vydány provizorní papírové průkazy s platností na tento školní rok.

Součástí zmíněného dočasného průkazu studenta bude též jeho identifikační číslo a heslo pro vstup do universitního studijního informačního systému.

Fotografování osob

Zavedení průkazu studenta je žádoucí spojit s vyfotografováním všech studentů studujících na MU. Fotografie bude použita jak pro tisk průkazu, tak pro identifikaci osob uvnitř budovaného studijního informačního systému MU. Fakulta informatiky toto pro své vlastní potřeby provádí již třetím rokem.

Vztah průkazu studenta ke kartám ÚSKM

ISIC vydávaný studentům MU bude obsahovat stejný čip, jaký obsahuje karta ÚSKM. To znamená, že student, který obdrží ISIC MU, může vrátit kartu ÚSKM a nechá si v menze zaregistrovat svůj ISIC. Tím se stane přebytečnou významná část zásoby karet ÚSKM.

Karta ÚSKM je bohužel dále málo použitelná. Jednak je potištěna, a proto ji nelze znovu potisknout (pouze přelepit, což je v rozporu s ISIC), jednak je na ní reklama komerční firmy, což výrazně ztěžuje další použití.

Část zásob svých karet může ÚSKM použít pro externí strávníky menz. Část lze po přelepení použít pro výše zmíněnou variantu 2b.

Využití průkazu ve městě Brně

Masarykova universita již vstoupila do jednání s DPmB. Cílem by měla být úplná eliminace nutnosti předkládat další potvrzení o studiu. Dopravní podnik hl. m. Prahy karty ISIC tímto způsobem uznává (dle sdělení rektorátu Karlovy university).

Průkazy pro zaměstnance

Učitelům lze vystavovat mezinárodní průkaz ITIC (International Teacher Identity Card). Pokud se podaří úspěšně zavést na Universitě karty ISIC, bude možné začít jednat i o těchto průkazech.

Ostatním zaměstnancům lze na podobných principech vystavovat personifikované čipové karty bez ISIC/ITIC podkladu.

Navrhujeme zabývat se touto činností až po úspěšném zavedení studentských průkazů.

Rizika

Nepovede-li se zavést mezinárodní průkaz ISIC, nebudeme schopni studentům garantovat použitelnost jakéhokoli jiného průkazu vně University. Pokud ISIC nezavedeme, vydáme studentům na další školní rok obyčejné papírové průkazy (2a) s tím, že v delším časovém horizontu budeme hledat jiné optimální řešení.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011