\"/
\"/ \"/    

Navštívili jsme na webu: Citování dokumentů

Hana Nováková, ÚVT MU
Ročník IX - číslo 3, únor 1999
Citace: H. Nováková. Navštívili jsme na webu: Citování dokumentů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. IX, č. 3, s. 18-20.
Tematické zařazení: Webové zdroje a technologie
Článek je součástí seriálu Navštívili jsme na webu
 předchozí článek | následující číslo 

Nedílnou součástí každé odborné a vědecké práce je bezpochyby seznam bibliografických citací. Při uvádění použitých zdrojů, ať už v tradiční nebo - v současné době stále častěji - elektronické podobě, se můžeme setkat s nejrůznějšími formami citací, které však mnohdy neobsahují všechny nezbytné údaje potřebné k dostatečné identifikaci použitého pramene. Pomocníkem při správné tvorbě citací by se proto mohly stát následující webovské stránky:

Bibliografické citace dle ISO

Stránka nazvaná Bibliografické záznamy pro seznamy a citace je vstupní stránkou umožňující přístup k příkladům záznamu dokumentů (tradičních i elektronických), které jsou určené pro přípravu bibliografických seznamů či soupisů citací dokumentů. K dispozici jsou příklady pro:

(oproti níže uvedené normě tedy chybí příklad citace části monografických publikací a patentového dokumentu). Pro elektronické dokumenty jsou k dispozici následující příklady:

Stránky obsahují pouze příklady, nenajdeme zde tedy ani obecnou strukturu bibliografických citací pro jednotlivé druhy dokumentů, ani pravidla pro jejich tvorbu.

Příklady jsou připraveny v souladu s mezinárodními normami:

Český překlad druhého vydání normy ISO 690 z 15.8.1987 vyšel v prosinci 1996 jako ČSN ISO 690 (01 0197) pod názvem Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura a nahradil tak dosavadní ČSN 01 0197 Bibliografické citace z 29.7.1970. Po úvodním stanovení předmětu a oblasti aplikace, přehledu citovaných dokumentů a stručném definování používaných termínů je obsahem této normy obecná struktura bibliografických citací pro jednotlivé druhy dokumentů (stanovuje povinné a volitelné prvky citace a jejich předepsané pořadí) a specifikace pramenů, z nichž se při tvorbě údajů vychází. Podstatnou část normy tvoří obecná pravidla (transliterace nebo romanizace, zkratky, psaní velkých písmen, interpunkce, druh písma, dodatky a opravy) a specifikace prvků, tj. pravidla pro zápis jednotlivých prvků bibliografické citace. Závěrečné části normy jsou věnovány vytváření soupisu bibliografických citací a metodám tvorby odkazů (odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka na stránce dole, na konci kapitoly nebo na konci celého textu). Normu uzavírá příloha přinášející české příklady.
Český překlad normy ISO 690-2 není zatím k dispozici. Výtah (v angličtině) je dostupný na adrese http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm a obsahuje následující kapitoly: Předmět a oblast aplikace, Prameny informací, Struktura bibliografických citací (a to pro elektronické monografie, databáze a počítačové programy a jejich části nebo příspěvky v nich; pro elektronické seriály a články a jiné příspěvky v nich a pro elektronické nástěnky - BBS, elektronické diskuzní skupiny a elektronické zprávy) a vybrané Specifikace prvků.

Citování elektronických dokumentů

Problematice citování elektronických dokumentů, což je oblast palčivá zejména v současné době nárůstu informací právě v podobě elektronických zdrojů, je věnována stránka Citování elektronických síťových zdrojů, která kromě stručného úvodu do celé problematiky a odkazů na webovské dokumenty přináší i několik praktických rad týkajících se citování elektronických zdrojů.

Stránka Problematika citování elektronických dokumentů obsahuje výběr odkazů na webovské dokumenty zabývající se výše uvedenou tématikou spolu s jejich stručnou charakteristiku. Jde zčásti o články zabývající se obecně problémem citování elektronických zdrojů nebo srovnávající různé způsoby citování, zčásti přímo o normativy týkající se způsobu citování elektronických dokumentů a od nich odvozené příručky. Upozorněme zejména na publikaci Citing Cyberspace od Jamese D. Lestera z roku 1997, která obsahuje vyčerpávající popis problematiky citování - citování elektronických zdrojů na základě MLA ( Modern Language Association) Style, určeného zejména pro oblast humanitních věd, citování na základě APA (American Psychological Association) Style, užívaného zejména v oblasti přírodních a sociálních věd, tvorba poznámek pod čarou dle Chicago Style...

Obdobný charakter má i stránka Citation Guides for Internet Resources. Seznam normativů a příruček pro citování elektronických zdrojů přináší také stránky Citing Electronic Resources a Library & Information Science: Citation Guides for Electronic Documents. Obě tyto stránky obsahují odkazy nejen na dokumenty dostupné v elektronické podobě, ale také na klasické knihy.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011