\"/
\"/ \"/    

Celouniverzitní počítačová studovna na MU

Václav Račanský, Petr Pištěk, ÚVT MU
Ročník X - číslo 4, duben 2000
Citace: V. Račanský, P. Pištěk. Celouniverzitní počítačová studovna na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 4, s. 1-2.
Tematické zařazení: Počítačové studovny
 předchozí číslo | následující článek 

Masarykova univerzita v Brně má v současnosti přes dva a půl tisíce počítačů, z toho více než 2000 počítačů připojených na univerzitní síť (a přes ni k Internetu). Relativně jen malá část z těchto počítačů je k dispozici studentům pro jejich vlastní práci - programování, psaní textů, přípravu na výuku a/nebo volný přístup k informačním zdrojům na Internetu či v univerzitním Intranetu.

Podle našich odhadů má student naší školy teoreticky v průměru denně volně k dispozici pouze 11 minut na počítači připojeném k Internetu. Pokud ovšem nebudeme uvažovat Fakultu informatiky, kde vybavenost výpočetní technikou lze z celouniverzitního pohledu považovat za nadstandardní, dostáváme již jen 8 minut denně. Na Lékařské fakultě je situace s volným přístupem studentů k počítačům z celé MU nejhorší - pouze 2 minuty denně na jednoho studenta. Vzhledem k tomu, že kromě samostatného procvičování potřebných dovedností je přístup k počítači vyžadován i v souvislosti s používáním studijního informačního systému (IS MU) a vyřizováním dalších administrativních náležitostí souvisejících s novým modelem studia, nelze dostupnost výpočetní techniky a Internetu pro naše studenty v žádném případě považovat za dostačující.

Vedení školy se v uplynulém roce rozhodlo k ráznému kroku, který by výše popsaný stav radikálně změnil, a to vybudováním celouniverzitních počítačových studoven. Při velkém rozsahu nastíněného problému představuje takovéto řešení ekonomicky i organizačně nejvhodnější alternativu.

První celouniverzitní počítačová studovna bude dokončena již v tomto roce. Realizací byl pověřen Ústav výpočetní techniky MU, který připravil řešení podpořené finančně jednak účelovou dotací MU, jednak grantem Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2000. Předpokládáme, že toto řešení rychle a přitom efektivně zlepší možnosti přístupu studentů k výpočetní technice a síťovým informačním zdrojům. Umožní každému studentu školy přístup bez administrativních potíží a v kteroukoliv denní i noční dobu (předpokládá se nepřetržitý provoz studovny 7 dnů v týdnu). Řešení bude dále respektovat požadavky na zabezpečení techniky proti odcizení, zničení a zneužití, a to s relativně malými náklady na zajištění provozu. Bude dále umožňovat omezení nadměrného využívání studovny pouze některými studenty, pokud by tímto omezovali jiné.

Pro celouniverzitní počítačovou studovnu vyčlenila Masarykova univerzita prostory v nově rekonstruované budově Lékařské fakulty na Komenského nám. 2, kde se v současnosti dokončují stavební úpravy včetně počítačových rozvodů. Řešení vypracované Ústavem výpočetní techniky sleduje následující cíle:

1. Snadná dostupnost pro velkou část studentů Masarykovy univerzity
Zvolená lokalita je v centru města s takřka ideální dopravní obslužností, a to i v nočních hodinách. Nachází se v těsném sousedství rektorátu MU, menzy, stávající Moravské zemské knihovny a z hlediska účelu studovny i čtyř klíčových fakult MU (LF, FF, FSS, PřF); další dvě fakulty (FI, PrávF) jsou dislokovány poblíž.

2. Velký počet klientských stanic
Aby bylo maximálně efektivně využito především lidských kapacit, vázaných provozem studovny, je třeba dosáhnout velké koncentrace uživatelských koncových stanic. V dané lokalitě bude umístěno cca 100 stanic třídy PC.

3. Systematická kontrola oprávněnosti přístupu a použití
Studovna bude opatřena vstupem, ovládaným čipovými identifikačními kartami studentů. Aktuální data umožňující přístup do studovny budou čerpána přímo z registru studentů studijního informačního systému. Přihlášení ke službám studovny bude možné pouze pro osoby, u nichž byl řádně zaregistrován vstup a které splňují další určená kritéria.

4. Efektivita systémové údržby
Koncové klientské stanice budou čerpat veškerá stavová data ze serveru. Tím se zároveň zajistí ochrana ostatních uživatelů před důsledky individuálních chyb jednotlivců a omezí se pracnost údržby koncových stanic.

5. Výkonná síťová infrastruktura
Koncepce studovny, orientovaná na koncentraci služeb do serverů, vyžaduje výkonnou a spolehlivou síťovou infrastrukturu. Řešení je založeno na technologii přepínaného 100 Mb/s ethernetu, kombinovaného s gigabitovým ethernetem na klíčových spojích k serverům. Počítá se také s výkonným optickým spojem do vnější metropolitní sítě na úrovni 100 Mb/s.

6. Výkonné servery
Klíčovou roli pro funkci studovny budou mít tři servery. Datový server bude zajišťovat chod koncových stanic. Síťový server bude sloužit jako rozhraní k vnější síti a kombinovat roli směrovače, proxy cache a některé regulační funkce (např. detekce nežádoucích aktivit). Autentizační server bude řešit oprávněnost vstupu do studovny a přihlášení k jeho službám, evidovat historii přístupů jednotlivých uživatelů, informovat o volných pracovištích a případně též řešit otázky rezervace, pokud si to provoz studovny vyžádá. V případě přetíženosti studovny může autentizační server limitovat přístup jednotlivých studentů počtem přidělených hodin danému studentu na daný semestr.

7. Obsluha
Studovna bude personálně zajištěna tak, aby mohla být provozována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

V současné době jsou prostory celouniverzitní počítačové studovny stavebně dokončeny a jsou připravovány k předání ÚVT MU. ÚVT MU připravuje nákup a instalaci výpočetní techniky studovny a především unikátní programové vybavení, bez kterého je provoz učebny, tak jak je koncipován, nemožný. Byly již též zahájeny první kroky k personálnímu zajištění studovny. Předpokládáme, že po prázdninách, tj. začátkem příštího školního roku, se dveře celoškolské počítačové studovny otevřou našim studentům.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011