\"/
\"/ \"/    

Portál Celouniverzitní počítačové studovny

Michal Sänger, Lukáš Rychnovský, Lukáš Maňásek, FI MU, PřF MU, Spolek CPS, ÚVT MU
Ročník XII - číslo 1, říjen 2001
Citace: M. Sänger, L. Rychnovský, L. Maňásek. Portál Celouniverzitní počítačové studovny. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XII, č. 1, s. 10-13.
Tematické zařazení: Počítačové studovny, Projekty
 předchozí článek | následující článek 

Úvod

V tomto článku vám představíme jeden společný projekt vedení Celouniverzitní počítačové studovny (CPS) a studentského implementačního týmu rekrutujícího se z řad nejaktivnějších uživatelů studovny. Cílem tohoto projektu je lepší podpora vzájemné komunikace, využívání zdrojů Internetu a vytvoření potřebných komunikačních návyků v podmínkách Studovny.

Jádrem projektu je Portál CPS poskytující studentům základní potřebné služby: rozcestník na fakulty, aktuální zprávy od obsluhy, signalizaci využití zdrojů studovny (volné kapacity), aktuality, návody pro místně používaný software, přístup do newsů - a to vše pokud možno jednoduchým způsobem s intuitivním ovládáním. Samozřejmostí je možnost vkládání anket, zakládání diskusí a také nastavování vzhledu pracovní plochy, propracovaná správa účtu a informace o počtu návštěvníků.

Vše je realizováno v příjemné vizáži zmenšitelných i uzavíratelných oken. Projekt je odvážný a byť se může na první pohled zdát, že současná (první) verze jeho řešení trpí občasnou nedoléhavostí, je dostatečně robustní, průhledný a škálovatelný. Přidávání dalších částí se děje ve srovnání s běžnými prostředími téměř bez dodatečných nákladů na implementaci.

Implementačně je portál značně rozsáhlá aplikace. Jeho databázová struktura zahrnuje kolem stovky databázových tabulek a rozsah vlastního kódu přesahuje 10.000 řádek zdrojového textu.
Jaroslav Šmarda ml.

1 Portál CPS

Informační technologie zaujímají stále podstatnější roli v našem každodenním životě. Pod pojmem počítačová gramotnost nerozumíme dnes již jen jednoduchou obsluhu PC, ale i schopnost pracovat s elektronickou poštou, základní orientaci ve světě Internetu, jako je například tvorba jednoduchých HTML stránek či čtení NEWSových skupin. Třebaže počítačníkům se může jevit zvládnutí těchto činností jako triviální, ze zkušeností z ročního provozu počítačové studovny víme, že drtivá většina studentů má s používáním Internetu ve větší míře velké problémy. Umí sice poslat mail nebo sms zprávu, ale tím často jejich znalosti končí. O některých užitečných službách ani neví. Kdyby tito studenti měli možnost získat informace o všech možnostech snadným způsobem na jednom místě, byla by jejich práce efektivnější a ve svých důsledcích i daleko zajímavější pro ně samotné. Za tímto účelem je pod záštitou zaměstnanců studovny budován webový systém, který usnadní a zkvalitní práci všech. Jak studentů, tak obsluhy.

Celý systém pracuje nad hypertextovým preprocesorem PHP (na němž je v současné době založeno 6.883.004 internetových domén po celém světě) a databázovým serverem MySQL, který používá například také YAHOO! nebo linux.com. Je složen ze tří navzájem provázaných částí: Portál, Development1 a Intranet.

Prvním a také zřejmě nejdůležitějším prvkem celého systému je Portál. Je to vstupní brána do světa internetu, která nabízí na jednom místě mnoho možností. Můžete pomocí několika kliknutí myši číst a přispívat do NEWSových skupin, hlasovat v různých anketách, či debatovat v diskusích. Pro některé z těchto úkonů (např. odpovídaní na NEWSové příspěvky) je třeba si na Portálu zřídit účet. Design Portálu je jednoduchý, avšak variabilní. Je tvořen zhruba desítkou oken, která si může uživatel dle libosti otevírat a zavírat. Ne příliš obvyklou, o to však důležitější částí, je sekce návodů, které velmi pomáhají studentům při používání některých programů nainstalovaných ve studovně (LeechFTP, Putty, Xserver aj.) Další návody budou vytvářeny samotnými studenty postupně s přibývajícím softwarovým vybavením.

Přínos nového systému je však mnohem širší. Jak známo, studovna bojuje s každodenním přetížením, hlavně v denních hodinách. I v tomto směru může Portál pomoci. Ze statistik zabývajících se dobou strávenou u počítače ve studovně je vidět, že zhruba 65% studentů pracuje u počítače během jedné seance méně než hodinu:

 délka pobytu u počítače   % uživatelů 
 méně než 5 min 11,8
 5-30 min 30,2
 30 min - 1 hod 23,2
 1-2 hod 20,9
 2-4 hod 10,4
 4-6 hod 2,2
 více než 6 hod 1,3

Během této doby studenti povětšinou získávají specifické informace (např. odjezdy vlaků a autobusů, zprávy o aktuálním dění doma i ve světě nebo programy divadel a kin). K těmto účelům využívají stále stejných zdrojů. Shromážděním odkazů na tyto stránky a jejich následným umístěním na snadno dostupné místo podstatně zkrátíme dobu hledání těchto informací a přístupu k nim. Při návštěvnosti 363.167 osob za rok je možno takto získaný čas významně využít pro větší průchodnost studovny. Ještě větší efektivity docílíme tím, že případně umožníme přidávání dalších linků samotným studentům (jen oni totiž sami nejlépe vědí, co potřebují).

1.1  Usenet News

Portál nabízí kromě jiného možnost čtení a přispívání do NEWSových diskusních skupin. To lze sice provádět i pomocí aplikace Outlook, nicméně její používání, lépe řečeno nastavení, je pro mnoho studentů nepřekonatelným problémem. Na Portálu tyto prvotní nesnáze úplně odpadají. K vybraným diskusím se dostanete jen pomocí pár kliknutí myši. Samozřejmostí je i odpovídání na príspěvky. Zde se však naráží na problém anonymity webových uživatelů. To je vyřešeno pomocí autentifikace, která je podmínkou pro přidávání príspěvků. (Autentifikace ve skutečnosti slouží hned k několika různým účelům: NEWSy, diskuse, ankety a osobní nastavení služeb.) Zjednodušením přístupu očekáváme větší angažovanost lidí v tématech probíraných v diskusních skupinách souvisejících s provozem studovny a MU vůbec.

1.2  Diskuse a ankety

Další část Portálu je tvořena diskusemi a anketami, jejichž témata budou moci z větší části ovlivnit i samotní studenti. Výsledky anket mohou být poté využity pro zkvalitnění služeb studovny. Jak již bylo ale dříve řečeno, účast v diskusích je povolena až po provedení autentifikace, aby byla zajištěna jednoznačná vazba mezi příspěvkem a jeho autorem.

1.3  Autentifikace

V předchozím textu jsme se již několikrát zmínili o autentifikaci a vytvoření účtu. Jediným kliknutím se dostanete k formuláři, do něhož zadáte potřebné informace a již k Vám putuje email s heslem, (které si samozřejmě můžete změnit ihned po prvním nalogování). O některých výhodách účtu už byla řeč, nezmínili jsme se však ješte o jedné přednosti. Je jí uchovávání nastavení oken registrovaným uživatelům. Ti si jedenkrát zvolí nastavení, které jim vyhovuje, a to se automaticky vyvolá při všech následujích sezeních.

Jedním z hlavních podnětů k vytvoření Portálu byla možnost informovat, co nejjednoduššeji, o dění ve studovně (např. plánované omezení provozu, uzavírka některých místností či jiné zásahy do zaběhnutého chodu studovny). Těmto aktualitám je vyhrazeno zvláštní místo, stejně jako informaci o obsazenosti učebny. Důležitou součástí je také rozcestník, který umožňuje rychlý přesun na domovské stránky všech fakult MU.

Do budoucna počítáme s jazykovou mutací, aby tak Portál byl připraven sloužit opravdu maximálnímu počtu studentů.

Portál můžete navštívit na adrese http://intranet-cps.ics.muni.cz/ (ze studovny je přístupný na adrese http://cps, či pouze cps).

2 Development - administrace Portálu

2.1 Softwarový základ Developmentu

Celá aplikace je již poměrně rozsáhlý systém skriptů v jazyce PHP (konkrétně PHP 4). Stejně jako předchozí Portál je využitelná pouze\ pomocí protokolu HTTP, tedy je to webová aplikace ovladatelná zejména pomocí WWW prohlížeče. Development bohatě využívá databázového enginu MySQL, běží nad stejnou databází jako Portál. Díky tomu, že je to aplikace webová, založená na opensourcových programech (PHP, MySQL), není nijak vázaná na konkretní platformu. My jsme zvolili Linuxový server. Vedly nás k tomu důvody jako jsou stabilita, průběžný vývoj, dostupnost mnoha dalších, většinou freeware programů, a nepopíráme, že i osobní sympatie k tomuto systému. Případný přesun na jiný operační systém by neměl být nijak obtížný.

2.2  Základní struktura

Aplikace je navržená jako systém modulů, které mohou být vzájemně provázany. Patří mezi ně např. modul pro správu aktualit, modul pro správu článků, anket atd. V podstatě každá hlavní sekce Portálu je výstupem zvláštního modulu Developmentu. Modul se dále skládá ze sekcí, např. modul pro správu aktualit má 4 sekce: seznam aktualit, přidání nové, editace a smazání aktuality. S Developmentem pracují lidé - uživatelé, kteří se do systému hlásí klasickým logovaním (login a heslo). Ke správě uživatelů slouží modul Administrace. V systému vždy existuje uživatel Admin, který nejde zrušit, má zvláštní privilegia - např. neodejmutelný přístup do všech modulů atd.; jde v podstatě o ekvivalent Linuxového roota. Každému uživateli se musí nastavit do jakých modulů a konkrétně jakých jeho sekcí má přístup. Tím se v podstatě určí i jeho funkce v systému. Např. uživatel, který má pouze přidávat aktuality, vůbec nebude mít přístup do modulu pro správu članků atp. O korektní funkčnost modulů a celého systému se stará jádro. Je to v podstatě několik hlavních skriptů starajících se zejména o bezpečnost (správné přihlašování, kontrola přístupových práv) a dále funkce, které se využívají ve všech modulech (funkce pro předávání stavových proměnných uživatele, funkce pro grafický layout).

2.3  Podrobnější náhled

Stavové informace uživatele Developmentu se předávají pomocí tzv. sessions, tedy jednoznačného, nepredikativního ukazatele, který uživatele identifikuje. Při přihlašování zadá uživatel svůj login a heslo, pokud je vše v pořádku, je uživateli přidělen 32-znakový řetězec náhodných alfanumerických znaků, který je platný po dobu jednoho přihlášení a slouží jako primární klíč v tabulce aktuálně přihlášených uživatelů. Na bezpečnost se klade velký důraz. Na začátku každé stránky se kontroluje oprávnění uživatele ke vstupu. Postupně se kontroluje korektnost session, oprávnění ke vstupu do konkrétního modulu a sekce, pozastavení účtu a překročení maximální doby, po kterou neprovedl žádnou akci. Během komunikace se serverem se nepřenáší žádná citlivá data, případný odposlech je tedy možný pouze během přihlášení odposlechem hodnoty session, avšak ani její zneužití není zcela triviální a zcela mu lze zabránit použitím protokolu HTTPS.

2.4  Administrace Portálu přes Development

Uživatel má přístup do některých modulů, které slouží ke konkrétní činnosti. Pro správu aktualit na úvodní stránce Portálu slouží modul, kde oprávněný uživatel vidí aktuality, které přidal, a u kažvdého záznamu má odkazy na editaci nebo smazání aktuality. Pochopitelně je také možnost aktualitu přidat. Po přidání je aktualita ihned zobrazena v Portálu. Další důležitý modul je pro správu návodů. V podstatě funguje stejně jako aktuality, jen při přidání nového článku se vytváří ještě diskuse pod článkem, kam mohou čtenáři Portálu psát své komentáře. Dále už jen výčtem. Stávající Development obsahuje moduly pro správu anket, diskusí (jak samostatných, tak vztahujících se k článku) a nápověd, které se v Portálu skrývají pod červeným otazníkem u položky, které napovídají. Velmi důležitý je modul pro správu účtů, které si uživatelé vytvářejí, aby mohli přispívat do newsů, diskusí atd. Posledním modulem je správa "okna" na Portálu.

setting
1 "Development" je pracovní název aplikace pro administraci Portálu.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011