\"/
\"/ \"/    

Spolek CPS a seminář o tvorbě WWW stránek

Petr Muzikář, Jaromír Skřivan, FI MU, FSS MU, ÚVT MU
Ročník XII - číslo 3, únor 2002
Citace: P. Muzikář, J. Skřivan. Spolek CPS a seminář o tvorbě WWW stránek. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XII, č. 3, s. 16-17.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Dění na MU, Počítačové studovny
 předchozí článek | následující článek 

Celouniverzitní počítačová studovna MU nejen výrazně zlepšila možnosti přístupu studentů univerzity k výpočetní technice a Internetu, ale také podnítila řadu studentů k novým aktivitám směřujícím k hledání nových cest pro lepší zvládnutí komunikačně-informačních technologií a jejich využití pro širší zapojení studentů do dění na univerzitě. Jednou z těchto aktivit je spolek "Cesta" pro studenty a jím pořádané semináře.

Spolek Cesta pro studenty: kdo jsme a co děláme?

Od začátku října 2001 se v prostředí Celouniverzitní počítačové studovny začala z řad studentů MU a některých zaměstnanců ÚVT scházet skupinka nadšenců, kterým nebylo lhostejné dění ve studovně a na univerzitě. Právě tato malá skupina lidí zorganizovala na stránkách Portálu celouniverzitní počítačové studovny (viz [1]) on-line diskusi s rektorem MU Jiřím Zlatuškou (diskuse se aktivně účastnilo kolem 30 studentů a dalších 200 přihlíželo.) On-line diskuse dala podnět k následnému osobnímu setkání studentů a zaměstnanců MU s panem rektorem, které se konalo 29. října 2001 na Fakultě informatiky.

Během listopadu a prosince loňského roku se počet lidí neformálního spolku znásobil. V listopadu byl ustaven tříčlenný přípravný výbor, který zahájil ve spolupráci s některými právníky MU tvorbu stanov, nutných pro řádnou registraci spolku Ministerstvem vnitra. Tyto stanovy lze nalézt na adrese http://intranet-cps.ics.muni.cz/stanovy-cps. Spolek CPS oslovil také Radu CPS ve věci vzájemné spolupráce v řešení některých otázek, týkajících se provozu ve Studovně. Rada CPS se spolupráci nebrání.

Základními cíle Spolku jsou následující (výňatek ze Stanov):

Počet členů Spolku v době psaní tohoto článku se blížil ke dvaceti lidem. Současným předsedou je Lukáš Maňásek (lumanas@mathteckamuniteckacz), místopředsedou Jaromír Skřivan (skrivan@fiteckamuniteckacz) a tajemníkem Milan Unzeitig (unzemi@mathteckamuniteckacz). Hromadná e-mailová adresa všech členů Spolku je spolek@intranet-cps.icsteckamuniteckacz. Aktuální seznam členů, spolu s dalšími informacemi o Spolku a plánových akcí je zveřejněn na stránkách již zmiňovaného Portálu CPS.

Seminář o tvorbě www-stránek

V úterý 11. prosince 2001 uspořádal Spolek CPS první ze série seminářů o tvorbě internetových stránek. Uskutečnil se na Fakultě informatiky a zúčastnilo se ho přes 50 studentů ze všech fakult MU (největší zastoupení měly fakulty přírodovědecká a filozofická). Akci přivítali zejména úplní začátečníci v oblasti tvorby WWW stránek; skládala se z dvouhodinové teoretické části následované praktickým odzkoušením nabytých poznatků v počítačové učebně. Seminář vzbudil velký ohlas mezi studenty MU a zájem o jeho další pokračování. Učební text, který měli posluchači k dispozici i v tištěné podobě, je zveřejněn na adrese http://seminare-cps.webpark.cz.

Seminář zabývající se úvodem do problematiky HTML nebyl ani nebude jediný. Na tento seminář naváže na přelomu měsíce ledna a února seminář o HTML pro pokročilé. Na něm budou dobrány zbývající HTML struktury včetně problematiky formulářů, a bude tak připravena půda pro konání dalších seminářů, třeba se zaměřením na tvorbu dynamických WWW stránek pomocí skriptovacího jazyka PHP. O těchto seminářích a všech dalších akcích připravovaných spolkem CPS budou zájemci průběžně informování na stránkách Portálu CPS.

Literatura

[1] Michal Sanger et al. Portál Celouniverzitní počítačové studovny. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. 12, č. 1, s. 10-13.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011