\"/
\"/ \"/    

Komunikace s technologií AccessGrid Point

Eva Hladká, Petr Holub, CESNET, FI MU, PřF MU, ÚVT MU
Ročník XIII - číslo 2, prosinec 2002
Citace: E. Hladká, P. Holub. Komunikace s technologií AccessGrid Point. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XIII, č. 2, s. 16-20.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Videokonference, videozáznam
 předchozí článek | následující číslo 

1  Úvod

Tento článek je dalším z volné série o videokonferencích a videokonferenční komunikační nadstavbou souvisí s gridovým počítáním zmíněným v [1] a v článku o projektu Gridlab uvedeném v tomto čísle.

Gridy neboli výpočetní mřížky svým potenciálním výkonem představují vhodné výpočetní kapacity pro velké vědecké kolektivy a jsou využívány týmy složenými z vědců a výzkumníků dislokovaných v různých městech, případně zemích. Přitom pro práci na společném projektu je nezbytná dostatečně rychlá a plnohodnotná komunikace. Čas strávený cestováním spojený s nemalými finančními náklady může negativně ovlivnit úspěch výzkumu. Stejnou infrastrukturu jako pro výpočty, navíc doplněnou odpovídajícími koncovými zařízeními, lze použít i pro virtuální (videokonferenční) pracovní schůzky. Této skutečnosti si byli zakladatelé gridových projektů vědomi a zároveň s gridovou infrastrukturou začala vznikat síť tzv. AccessGrid Pointů1, speciálních videokonferenčních místností vybavených pro podporu plnohodnotné spolupráce na dálku.

Na rozdíl od videokonferenčních technologií popsaných v [2], [3][4] jsou videokonferenční místa s technologií AccessGrid Point určena větším skupinám (od 3 do 20 účastníků na jednom místě) a důraz je kladen na sdílení prezentací, případně vizualizací výsledků a diskusi nad nimi. AccessGrid podporuje distribuované mítinky, semináře a výuku ve velkém měřítku. Klade důraz především na skupinovou komunikaci a poskytuje jedinečné prostředí, kde mohou lidé současně komunikovat se skupinami lidí z celého světa, kde se všichni zúčastnění navzájem vidí a slyší a všichni mohou sledovat prezentační materiály, o nichž přednášející hovoří. Dnes existuje celosvětová síť těchto pracovišť a rozvíjí se současně s rozvojem Gridů. Aktuální situace s rozvojem gridové infrastruktury v ČR je provázena i snahou o budování takovýchto videokonferenčních míst.

2  Architektura AccessGridu

AccessGrid je integrovaná sada softwarových a hardwarových zdrojů, které podporují lidskou interakci s využitím gridu. Hlavním cílem je, aby interakce byla co nejpřirozenější. Přiblížit se tomuto cíli pomáhají nástroje pro přenos videa a zvuku, sdílení prezentací, vizualizační nástroje a programy, které celou interakci řídí. Větší množství účastníků v jedné videokonferenční místnosti a důraz na prezentace, případně i sdílení vizualizovaných výsledků vyžaduje více projekční techniky, kamer, náročnější zpracování zvuku, a tedy i větší množství výpočetní techniky sloužící ke kódování/dekódování zvuku a obrazu. Typickou architekturu AG je možno vidět na obrázku 1.

architektura AccessGridu
 
Obrázek 1: architektura AG

2.1  Síťová infrastruktura

Síťová infrastruktura a hlavně její průchodnost a adaptace na multicastové vysílání je základní podmínkou pro provoz uzlu AccessGridu. Ve výše citovaných článcích a v [6] bylo nemálo místa věnováno multicastové síti Mbone, jejím kladům i záporům. Z požadované funkcionality AG je jasné, že množství dat vyměňovaných po síti během komunikace bude značné a že minimální akceptované připojení je 100Mbps a propojení jednotlivých komponent AG je plně přepínaných 100Mbps. AG využívají služby sítě Mbone tam, kde je dostupná. Nedostupnost této sítě je řešena přemostěním k nejbližšímu dostupnému Mbone uzlu a tam, kde nelze využít přemostění, je používáno zrcadlo (UDP Packet Reflektor) velmi podobné zrcadlu popsanému v [7]. Pro sledování multicastového spojení je využíván Multicast Beacon software.

2.2  Videokonferenční nástroje

Pro audio a video jsou v AG používány již několikrát ve Zpravodaji zmíněné Mbone nástroje

Ve výše uvedeném výčtu jsou zahrnuty pouze ty nejviditelnější softwarové komponenty. K dalšímu softwaru nutnému pro chod AccessGridového uzlu patří Virtual Venues software pro plánování virtuálních schůzek, software pro podporu řízení celé videokonferenční místnosti, software pro chatování a další. Podstatným rysem programového vybavení je, že se jedná o volně šířené programy a nic z toho, co je k provozu potřeba, vyjma operačního systému MS Windows a MS Office, nemá komerční charakter.

3  Doporučený hardware

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že uzel AG je náročný na prostor, a pokud není k dispozici místnost nejméně pro 3 účastníky, počítače a projekční techniku, nemá smysl o vytvoření AG uzlu uvažovat. Plná instalace AG uzlu rovněž není právě snadnou a časově nenáročnou záležitostí, a proto se bez pevného umístění nelze obejít. Bez pevného místa je možné postavit mobilní AccessGrid Point s veškerou technikou koncentrovanou v převozitelném racku, ale toto řešení nemůže být plnohodnotným uzlem (možnosti rozmístění plátna, kamer a mikrofonů jsou vždy omezené) a instalační doba nebude nejkratší.

Alokovanou místnost pro AG uzel je třeba rovněž vybavit nábytkem. Vybavení nelze podceňovat už z toho důvodu, že AG uzly slouží i ke komunikaci skupin lidí v různých časových pásmech. To je typicky problém Japonska, se kterým nalézt vhodnou dobu pro komunikaci zahrnující i kolegy z USA je prakticky nemožné. Nepohodlí zvyšuje únavu účastníků, a proto je doporučeno brát zřetel i na tuto zdánlivě "přízemní" záležitost.

 
místnost pro AG uzel
 
Obrázek 2: místnost pro AG uzel

4  AG uzel pro jednotlivce

Technologie videokonferencí prostřednictvím AG uzlů nediskriminuje ani účastníky-jednotlivce, přestože z předchozího je jasné zaměření na skupiny a tomu odpovídající nákladnou techniku. Pro zapojení účastníků-jednotlivců slouží tzv. osobní rozhraní do AG uzlu (Personal Interface to the AccessGrid - PIG). PIG je tvořeno dostatečně výkonným počítačem připojeným nejméně 100Mbps k počítačové síti včetně Mbone. Pro jednu osobu není potřeba videovýstup pomocí velkých projekcí, ale povinné jsou 2 grabovací karty Osprey 200 PCI Video Capture cards, nejméně tři výstupy z grafických karet a tři monitory. Počet kamer byl redukován na dvě, jedna pro osobu a druhá pro snímání obrazovky. Ozvučení lze řešit např. prvky Lucent TalkBak3 (mikrofon, reproduktory a odečet echa). PIG je provozován pod systémem MS Windows 2000 SP2 a balíčkem AG 1.1. Ani tato technika nepatří k běžnému vybavení, ale je méně náročná než standardní AG uzel a umožní plnohodnotnou účast jednotlivce na komunikaci.

5  Síť AccessGrid uzlů

AccessGrid uzly tvoří celosvětovou síť soustředěnou především v místech spojených s gridovou infrastrukturou a v místech velkých uživatelů, což jsou především fyzici vysokých energií a astrofyzici. V současnosti je v provozu 132 AG uzlů, z toho více než 40 slouží pro mezinárodní komunikaci. V České republice dosud žádný uzel nebyl realizován, geograficky nejbližšími uzly jsou AG uzel na TU v Berlíně a AG uzel v CERNu a rovněž budovaný AG uzel v Poznani. V době, kdy vzniká tento článek, prochází stavebními úpravami Laboratoř síťových technologií na FI MU v Brně, kde je rovněž plánována instalace AG uzlu. Realizace minimálního mobilního uzlu se připravuje. To by mělo umožnit zvládnutí složité technologie AG uzlů a umožnit jak vývojářskými, tak i uživatelským týmům nejen z oblasti gridového počítání tuto technologii využívat.

6  Závěrem

Technologie Access Grid uzlů umožňuje vzájemnou komunikaci spolupracujících skupin. Z výše popsaného by mělo být jasné, že proti běžným videokonferencím je zde značný kvalitativní rozdíl ve zpracování audia a videa a jsou rovněž k dispozici nové způsoby sdílení prezentací.

Zvládnutí těchto technik je důležité nejenom pro provoz AG uzlu, ale může i výrazně přispět k řešení problému nedostatečně dimenzovaných poslucháren. Rutinní zvládnutí přenosu z/do poslucháren přes IP síť může výrazně zkvalitnit výuku v posluchárnách dosud propojených pouze přes interní televizní okruh. Kvalita a propustnost akademických počítačových sítí může toto propojení reálně vytvořit nejen v rámci jedné budovy či kampusu, ale v dosahu akademické sítě, což může být zvlášť přínosné pro školy mimo velká centra.

Zatím téměř jako science fiction vypadají plány na přednášky sdílené studenty na FI MU a FAV ZČU, FEL ČVUT či MFF UK, přednášené zčásti v Praze a zčásti v Brně. Přitom ze strany přednášejících už byl vyjádřen zájem a se zvládnutím AG technologie by se brzy mohly stát skutečností. Vznik prvního českého AG uzlu je v přípravě a o dalších aktivitách v tomto směru se lze informovat u autorů, případně počkat na zveřejnění zkušeností v tomto periodiku.

7 Literatura

[1] L. Matyska, M. Ruda, A. Křenek. První zkušenosti z evropského metapočítání. Zpravodaj ÚVT MU. 2000, roč. 11, č. 2, s. 4-7
... zpět do textu
[2] E. Hladká, M. Špaček. Videokonference na Internetu - snadno a levně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. 8, č. 5, s. 15-18
... zpět do textu
[3] E. Hladká, J. Skokanová. Schůzka ve virtuální místnosti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. 11, č. 3, s. 9-11
... zpět do textu
[4] E. Hladká. Komunikační portál. Zpravodaj ÚVT MU. 2002, roč. 12, č. 3, s. 13-16
... zpět do textu
[5] http://www.accessgrid.org
[6] P. Pištěk. Multicast: skupinové vysílání. Zpravodaj ÚVT MU. 1998, roč. 8, č. 5, s. 13-15
... zpět do textu
[7] E. Hladká, P. Holub. Zrcadla v počítačové síti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. 12, č. 5, s. 7-10
... zpět do textu
[8] Distributed PowerPoint. http://www.accessgrid.org/agdp/guide/dppt.html
... zpět do textu
[9] Virtual Network Computing. http://www.uk.research.att.com/vnc/
... zpět do textu
setting
1 Často se v této souvislosti užívá pro výstup grafické karty termínu hlava.
... zpět do textu
2 Autoři tohoto článku narazili na problém korektního českého překladu termínu AccessGrid Point a po několika úsměvných pokusech se rozhodli buď tento termín vůbec nepřekládat anebo tam, kde to kontext dovoluje použít slovní spojení Uzel AccessGridu, případně AccessGrid zkrátit na AG.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011