\"/
\"/ \"/    

Ediční středisko filozofické fakulty

Jiří Rambousek, FF MU
Ročník II - číslo 1, září 1991
Citace: J. Rambousek. Ediční středisko filozofické fakulty. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 7-8.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí článek | následující článek 

Jedním z projektů, jejichž návrh podávala FF do informatického programu MŠMT, byl projekt vlastního edičního střediska. Není jistě nutné dlouze rozebírat, k čemu je takové středisko dobré. Právě tak se nebudeme zdržovat popisem toho, jak by se středisko budovalo v případě schválení projektu; mnohem aktuálnější zřejmě bude úvaha o tom, jak může fakulta postupovat, pokud jí prostředky na ediční středisko přiřčeny nebudou.

Kromě možnosti zcela od záměru upustit zbývá jediné: zvážit pořadí důležitosti a budovat středisko po jednotlivých krocích.

První byl učiněn: v provozu je jeden ofsetový stroj (i když s problémy, protože jediný servis, způsobilý hledět na zuby tomuto darovanému koni, je až v Praze) a jakés takés pracoviště pro počítačovou sazbu textů (DTP). Zcela zatím chybí vybavení pro navazující činnosti (řezačka papíru, možnost vazby publikací...), takže si fakulta musí řadu služeb zajišťovat jinde. V současné době jedná dr. Hlaváč, vedoucí technického střediska FF, o dalších krocích ve vybavování vlastní tiskové části edičního řetězce.

DTP pracoviště bude v nejbližší době zaměstnávat na plný úvazek jednoho pracovníka. Až doposud nemá vlastní technické vybavení a je vlastně reprezentováno pracovníky LVT, resp. těmi z učitelů fakulty, kteří ovládli některý systém DTP, ať už je to TeX (dr. K. Pala, dr. Z. Sviták, dr. J. Krob a další), nebo např. ChiWriter (který vzhledem k relativně snadné tvorbě uživatelských fontů pro laserovou tiskárnu úspěšně zastupuje pravý DTP systém na ústavu klasických studií, především díky péči dr. P. Peňáze). V LVT se věnujeme hlavně systému Ventura (alespoň dílčího řešení problému definování uživatelských znaků, který je na FF velmi palčivý, se již podařilo dosáhnout i zde). Pro budoucnost skládáme naděje i ve WordPerfect. Protože jsme doposud zřejmě jediným pracovištěm MU, kde se využívají vedle sebe TeX a Ventura, dovolíme si v příštím čísle Zpravodaje přispět k diskusi o výhodách a nevýhodách obou systémů.

Naskýtá se nyní zřejmě nejnaléhavější otázka: Jaké služby tedy může tiskové středisko FF nabídnout ostatním fakultám a za jakých podmínek? Bohužel, odpověď dnes zůstaneme dlužni. Právě ekonomické úvahy a odhad kapacitních možností tisku je možné zodpovědně provést teprve po regulérním zahájení provozu; pak budeme univerzitní veřejnost o přesném stavu věcí ihned informovat. V první fázi můžeme pomoci alespoň nepřímo zmenšením front v univerzitním edičním středisku - první publikace vytištěné na FF jsou již na světě.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011