\"/
\"/ \"/    

Školení a ÚVT

Miroslav Benešovský, Jana Foukalová, ÚVT MU
Ročník II - číslo 1, září 1991
Citace: M. Benešovský, J. Foukalová. Školení a ÚVT. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 10-12.
Tematické zařazení: Vzdělávání, e-learning
 předchozí článek | následující číslo 

Úvod - úloha školení v dějinách lidstva

Je známou (i když v našich podmínkách často opomíjenou) skutečností, že využití počítačů je zabezpečeno pouze po řádném zaškolení uživatelů. Některé prameny uvádějí, že až 50% nákladů při pořízení počítače (a příslušného programového vybavení) jde na úkor školení. Význam školení narůstá i se stále sílícím trendem zpřístupnit počítače tzv. laikům, tedy lidem "v počítačích" neškoleným. Ústav výpočetní techniky, jako specializované pracoviště na využití výpočetní techniky na dvou univerzitách (napřed UJEP a potom MU), se zabývá problematikou školení prakticky od svého založení. Cílem tohoto článku je nahlédnout trošku do historie školení pořádaných ÚVT a naznačit i některé naše záměry do budoucnosti. Druhoplánovým cílem je získání čtenářské odezvy na naše představy a případná diskuse o nich.

Historie

Při pohledu do historie nechceme vytvořit úplnou statistickou zprávu o tom, co se vůbec okolo školení na ÚVT šustlo. Ukážeme přehled školení pořádaných v jednotlivých školních letech. Uvádíme jen orientační názvy kursů; některé z nich měly v daném roce i několik běhů. Náš přehled začínáme školním rokem 1982/83. To neznamená, že by se předtím žádné kursy nekonaly. S ohledem na tehdejší dostupnost počítačů měly však spíše osvětový charakter. Kursy byly pořádány pracovníky ÚVT a přibližně do roku 1988 také pracovníky KMI Přírodovědecké fakulty. S ohledem na dislokační problémy univerzity bylo konání kursů většinou omezeno na měsíce září, leden a únor.

Školní rok 1982/83

První masovější kursy byly pořádány v tomto školním roce. Bylo to spojeno s intenzívnějším využíváním počítače PDP 11/34 a EC 1033 na našem ústavu. V tomto roce tedy proběhl kurs pro začátečníky a čtyři druhy kursů pro pokročilé: statistické zpracování (EC), Datatrieve (PDP), vědecko-technické výpočty (PDP,EC) a obecný kurs k počítači PDP.

Školní rok 1983/84

Byly pořádány kursy:
1. Úvod do výpočetní techniky, 2. Statistické zpracování, 3. Kurs PDP, 4. Consul 2713 - pořizovač dat

Školní rok 1984/85

Byly pořádány kursy:
1. Úvod do výpočetní techniky, 2. Consul 2713 - pořizování dat, 3. Statistická metoda GUHA, 4. Statistický software BMDP, 5. Specializovaný kurs pro pracovníky studijních oddělení

Školní rok 1985/86

Byly pořádány kursy:
1. Úvod do výpočetní techniky, 2. Programovací jazyk FORTRAN, 3. Statistický software BMDP, 4. Kurs programování mikropočítačů (BASIC, CP/M), ˙5. Kurs programování mikropočítačů (BASIC, CP/M), 6. SIRAEL - systém pro pořizování dat na zařízení Consul 2713

Školní rok 1986/87

Byly pořádány stejné kursy jako v roce 1985/86.

Školní rok 1987/88

Byly pořádány kursy:
1. Úvod do výpočetní techniky, 2. Kurs operačního systému OS/MVT pro EC 1033, 3. Kurs pro uživatele ASŘ.

Když se podíváme na kursy let 1982 až 1988, vidíme, že převažují kursy pro programátory jako nejsilnější uživatelskou skupinu té doby. Určitými výjimkami jsou: úvodní kurs, který měl spíše osvětový charakter, a kursy obsluhy disketového zařízení Consul 2713 a systému SIRAEL, které byly určeny administrativním pracovníkům děkanátů a rektorátu. Velmi úspěšným byl kurs pro vedoucí akademické funkcionáře university pořádaný ve třech bězích na přelomu let 1986 a 1987. Jeho úspěšnost byla dána následujícími faktory:

Úspěch tohoto kursu vedl k myšlence sepsat základní teze k jednotlivým přednáškám ve formě skript (viz [1]). Skripta byla publikována v roce 1987 a stále tvoří dobrý informační základ pro začínající zájemce o výpočetní techniku.

Školní rok 1988/89

Byly pořádány kursy:
1. Úvod do výpočetní techniky, 2. Kurs počítačů PC.

V tomto roce byly poprvé pořádány kursy počítačů PC. Forma kursu se radikálně změnila, neboť nejméně polovina kursu probíhala přímo u počítače. U jednoho počítače byli 2-4 frekventanti. Jenom vlastní ostych nebo šikovnost jiných některým zabránila si to opravdu vyzkoušet.

Školní rok 1989/90

Byly pořádány kursy:
1. Základní přehledové školení k počítačům PC, 2. Operační systém MS-DOS - úvod, 3. Operační systém MS-DOS - pokročilí, 4. Databázový systém dBase - úvod, 5. Databázový systém dBase - pokročilí, 6. Zpracování textů - přehled, 7. Zpracování textů - WordPerfect, 8. Zpracování textů - TeX, 9. Operační systém OS/SVM (EC).

Původně byl kurs počítačů PC pořádán jako celotýdenní, pokrývající celou problematiku. Tato forma se neosvědčila, neboť byla příliš povrchní a neuspokojila ani začátečníky, ani pokročilé. Začátečníci si stěžovali na nezvládnutelný přísun informací, pokročilí (programátoři) se dozvěděli něco nového jen v malé části kursu. Svou roli sehrálo i to, že málokdo absolvoval "nerušeně" celý kurs pro různá zaneprázdnění apod. Bylo proto rozhodnuto, že namísto jednoho bude nabídnuto několik vzájemně navazujících kursů. Pro lepší orientaci v nabídce byly vypracovány krátké charakteristiky jednotlivých kursů i s požadavky na předběžné znalosti účastníka.

Školní rok 1990/91

Byly uspořádány stejné kursy jako v roce 1989/90. Navíc byly uspořádány kursy nově zřízeného školicího střediska IBM, týkající se operačních systémů OS/2 a VM/CMS a elektronické pošty.

Přítomnost a budoucnost - školní rok 1991/92

Budou uspořádány kursy:
1. Zpracování textů - WordPerfect, 2. Zpracování textů - TeX, 3. Elektronická pošta, 4. Školení ASŘ, 5. UNIX.

V současné nabídce kursů se odráží naše poznání z minulých dvou let, které se dá shrnout do následujících bodů:

Na všech fakultách mají LVT již od roku 1989 dobré kontakty s uživateli. Ukazuje se tedy jako vhodnější, aby ÚVT se zaměřil na specializovanější kursy, zejména pro pokročilejší uživatele. Do systému školení na univerzitě se tak dostává určitá dvojstupňovost. Základní školení budou pořádána LVT jednotlivých fakult. Zejména začínající uživatelé ocení, že se mohou školit v domácím prostředí s lidmi, které dobře znají. Pokročilejší školení, zaměřená zejména na pracovníky LVT a pokročilé uživatele (často programátory), budou pořádána pracovníky ÚVT. Na druhé straně se nebráníme pořádat i úvodní školení, v případech, že vyvstane taková potřeba. Příkladem může být školení pro administrativní pracovníky celé univerzity pořádané naším útvarem ASŘ v zaří tohoto roku.

A které typy školení chceme dále pořádat? Je jich dost. V letošním roce jsou to kursy používání WordPerfectu a TeXu. Tyto kursy byly pořádány již dříve a měly dobrou odezvu.

V dalších letech se zaměříme zejména na školení týkající se operačního systému UNIX a používání sítí. Tato školení budou orientována na pracovníky LVT a budou mít formu několikatýdenního semináře, kde budou diskutovány konkrétní problémy uživatelů. Další kursy se budou týkat používání a programování databází.

Za velmi důležitý považujeme současný trend k propojování různých produktů (např. přechody mezi různými prostředky DTP, databáze a DTP, DTP a tabulkové kalkulátory, databáze a statistika apod.). Některé informace v tomto směru se objevují v již existujících kursech, jiné budou obsaženy ve specializovaných kursech. Zde očekáváme odezvu a projevení zájmu univerzitní obce. Z tohoto "balíku" je možné okamžitě pořádat srovnávací školení TeXu a WordPerfectu.

Dále uvažujeme zařadit některé aktuální "hity", jako např. MS-WINDOWS.

Jak je vidět, námětů na roli ÚVT v systému školení na univerzitě je dost. Budeme rádi, když k nim přidáte další, zejména takové, které mohou zajímat větší skupiny univerzitních uživatelů.

Literatura

[1] V. Račanský a kolektiv. Úvod do výpočetní techniky. Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
... zpět do textu
[2] M. Bartošek, A. Zlámal. Co byste měli vědět, než začnete pracovat s osobním počítačem. 1991.
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011