\"/
\"/ \"/    

Telefonické spojení s počítači na ÚVT (3)

Jiří Novotný, ÚVT MU
Ročník III - číslo 3, leden 1993
Citace: J. Novotný. Telefonické spojení s počítači na ÚVT (3). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 3, s. 6-8.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
Článek je součástí seriálu Telefonické spojení s počítači na ÚVT
 předchozí článek | následující článek 

prvních dvou dílech mých nepravidelných příspěvků ve Zpravodaji jsem se zabýval základními vlastnostmi modemů, v tomto závěrečném bych se chtěl zaměřit na možnosti, kterými disponuje většina moderních modemů - opravu chyb a kompresi dat při přenosu.

Vzhledem k tomu, že v oblasti modemů panují u uživatelů poměrně značné nejasnosti v terminologii a z toho vyplývající "pokusnictví" při nastavování parametrů, uvedu nyní několik pojmů. Pokud v tomto výčtu nenajdete termín, který potřebujete, je to moje chyba, ale takovýchto termínů je příliš mnoho.

Error recovery (oprava chyb):
Vzhledem k tomu, že na reálných telefonních linkách vzniká rušení, může být přenášená informace různým způsobem zkreslena. Toto zkreslení se při emulaci terminálu vzdáleného terminálu projevuje známým "smetím" na obrazovce, při přenosu dat změnou obsahu přenášeného souboru. Při přenosu dat většinou používají příslušné programy vlastní zabezpečení dat (Kermit, Get&PUT, Telix, ...), takže ke zkreslení informace nedojde, ale při terminálovém provozu může být práce značně nepříjemná. Většina moderních modemů umožňuje vytvoření kanálu pro bezchybný přenos informace tím, že k datům přidá kontrolní součty a při jejich nesouhlasu opakuje chybnou informaci. Z hlediska uživatele vypadá takto zabezpečený přenos jako bezchybný, pouze při častém opakování klesá rychlost přenosu dat.
Komprese dat:
Vzhledem k tomu, že většina přenášených dat obsahuje redundantní informaci, mohou modemy pomocí vhodných kompresních algoritmů snížit objem přenášených dat a tím podstatně zvýšit přenosovou rychlost. Je třeba dát pozor na přenos souborů, které již zkomprimované jsou (např. programy PKZIP, PKARC, ...), protože další použití komprese u modemu může naopak zvýšit objem přenášených dat - a to i dosti značným způsobem. Při přenosu takovýchto souborů je lepší kompresi u modemu vypnout.
MNP - Microcom Networking Protocol
je protokol zabezpečující bezchybný přenos dat (pomocí kontrolních součtů a opakování zkreslené informace) a kompresi dat. Tento protokol má pět úrovní, pro nás je nejdůležitější úroveň MNP4 zabezpečující opravu chyb a úroveň MNP5, kdy přenášená data jsou navíc komprimována.
LAPM - Link Access Procedure for Modems
je protokol zabezpečující bezchybný přenos dat podobně jako MNP4, je definován doporučením CCITT V.42, ale není tak rozšířen jako MNP4.
XON/XOFF (softwarový handshake1:
Při přenosu dat na zarušené lince, kdy rychlost přenášených dat mezi modemy je nižší než mezi zdrojem dat a modemem, je třeba zdroj dat občas pozastavit, aby se data neztrácela. Při této metodě se data zastavují znakem <CTRL>-<S> a povolují znakem <CTRL>-<Q>. Tato metoda je vhodná pouze v terminálovém režimu, při přenosu dat (zejména binárních) je nepoužitelná.
CTS/RTS (hardwarový handshake):
Přenos dat se pozastavuje modemovými signály CTSRTS; výhodou je, že můžeme přenášet libovolná data, nevýhodou je, že některé emulátory terminálu na PC neumějí s těmito signály pracovat.

CCITT je mezinárodní organizace, která definuje standardy pro telegrafní a telefonní (a další) zařízení. Následují některá její doporučení týkající se modemů.

V.21 -    standard pro komunikaci modemů rychlostí 300 bps (bitů za vteřinu), modemy pro provoz v USA a Kanadě používají podobný standard Bell 103.
V.22 -  standard pro komunikaci modemů rychlostí 1200 bps, kompatibilní s Bell 212A.
V.22 bis -  totéž co V.22, ale navíc umožňuje použít i rychlost 2400 bps.
V.23 -  standard pro komunikaci modemů rychlostí 1200 bps v poloduplexním režimu. Dnes téměř nepoužívaný, pracovaly s ním naše značně zastaralé modemy MDS 1200 a MDE1223.
V.32 -  standard pro komunikaci modemů rychlostí 9600 a 4800 bps; tento standard umožňuje snížit rychlost při poklesu kvality linky.
V.32 bis -  totéž co V.32, navíc umožňuje rychlosti 7200, 12000 a 14400 bps.
V.42 -  standard pro LAPM protokol.
V.42 bis -  rozšiřuje V.42 o kompresi dat.
 

V další části se budu věnovat příkazům modemu pro ovládání opravy chyb a komprese dat. Níže uvedené příkazy jsou pouze informativní, protože se mohou u různých typů modemů dosti lišit. Vždy je třeba podívat se do příručky ke konkrétnímu modemu.

AT\N0 -    modem pracuje v Normal módu. Komprese dat i oprava chyb je vypnutá, modemy mezi sebou přenášejí data rychlostí 2400 bps, přenos dat mezi modemem a počítačem může mít vyšší rychlost - např. 9600 bps. V tomto módu, pokud použijeme vyšší rychlosti, se data ukládají do zásobníku a je potřeba použít hardwarový nebo softwarový handshake, jinak hrozí nebezpečí přeplnění zásobníku a ztráty dat.
AT\N1 - modem pracuje v Direct módu. Komprese dat i oprava chyb je vypnutá, rychlost přenosu dat mezi modemy i mezi modemem a počítačem je stejná. Pouze v tomto módu není třeba používat handshake.
AT\N2 - modem pracuje v Reliable módu. V tomto módu je zapnuta oprava chyb (MNP4) a v závislosti na dalším parametru (%Cx - viz níže) může být zapnuta i komprese. Pokud protější modem neumí pracovat s MNP4 (nebo není příslušně nastaven), je spojení ihned ukončeno.
AT\N3 - modem pracuje v AutoReliable módu. Tento mód je podobný předchozímu, pouze při navázání spojení s modemem bez MNP4 není spojení odmítnuto, ale pracuje se bez opravy chyb, případně komprese. Většinou je nejlépe nastavit mód AT\N3, ale za nepříznivých okolností (které je velmi obtížné specifikovat) může spolupráce s modemy bez MNP4 dělat potíže. Pak je nejlépe použít AT\N1.
AT\G0 - zákaz softwarového handshake (XON/XOFF) na straně mezi modemy v Normal módu.
AT\G1 - povolení téhož.
AT\Q0 - zákaz handshake mezi modemem a počítačem.
AT\Q1 - povolení softwarového handshake (XON/XOFF).
AT\Q3 - povolení hardwarového handshake (CTS/RTS).
AT\X0 - modemy nepropouštějí znaky XON, XOFF.
AT\X1 - modemy propouštějí znaky XON, XOFF.
Pokud je to z hardwarových a softwarových důvodů možné, je pravděpodobně nejlepší nastavit AT\G0, AT\Q3AT\X1.
AT\J0 - rychlost spojení mezi počítačem je nezávislá na rychlosti mezi modemy navzájem (nesmí být ale nastaven Direct mód).
AT\J1 - rychlost spojení mezi modemy navzájem a mezi počítači je stejná.
Poznámka: Předchozí dvojice příkazů se u různých modemů značně liší a může být i kombinována s dalšími příkazy.
A%C0 - komprese (MNP5) zakázána.
A%C1 - komprese povolena za předpokladu nastavení AT\N2 nebo AT\N3.
 

Při přenosu již zkomprimovaných souborů je lépe kompresi na modemu vypnout, jinak může lehce dojít ke snížení reálné přenosové rychlosti místo ke zvýšení. Pokud to jde, je lépe kompresi na modemech vypnout a soubory před přenosem zkomprimovat známými programy - PKZIP, PKARC, ... Kompresní algoritmy modemů jsou totiž téměř vždy podstatně horší a modemy nemají tolik informací o souboru.

Uvedené příkazy nejsou zdaleka vyčerpávající, zejména u rychlejších modemů a u modemů ovládajících protokol LAPM, je škála podstatně bohatší.

Několik poznámek k výběru modemů:

Stejně jako v prvním příspěvku, ani dnes nedokáži v nižší cenové třídě - u modemů s rychlostí do 2400 bps - doporučit opravdu dobrý modem. Několikrát se mi stalo, že jsem doporučil některý typ, např. Longshine, ale v reálném provozu se ukázalo, že v určitých situacích se nechová dobře. V podstatě lze říci, že v této cenové kategorii je nákup opravdu dobrého modemu spíše otázkou štěstí. Podle mých zkušeností se ukazuje, že čím má modem jednodušší a čitelnější dokumentaci, méně příkazů a módů, méně různých vymožeností (např. kombinace s faxem), tím méně potíží s ním bývá. V žádném případě ale nejde o pevnou závislost, spíše o korelaci. Ve vyšší cenové třídě (nad 9600 bps) jsme pro připojení fakult k ÚVT zakoupili špičkové modemy US Robotics, které mají všechny atributy dobrého modemu (viz výše) a v praktickém provozu se chovají velmi dobře. Cena za tyto modemy - okolo 30.000 Kčs - je pro tuto třídu velmi přijatelná. Pokud chceme modemy použít opravdu seriózně a profesionálně (např. pro BBS nebo pro vstup do počítačové sítě), neměli bychom příliš šetřit a raději koupit tyto modemy.

V současné době jsou na počítači arwen tři modemy: na telefonním čísle 755753 je modem Everex s rychlostí 2400 bps a protokolem MNP4, na číslech 755755 a 755778 jsou modemy US Robotics s rychlostí až 14400 bps a protokolem MNP4, případně LAPM. Na počítači Hitachi je na čísle 755777 modem Everex bez protokolu na opravu chyb a komprese. Je možné, že tento modem přemístíme k některému UNIXovému počítači a přístup k Hitachi bude přes UNIXovou síť přes IP připojení.

setting
1 Handshake je způsob řízení vzájemné komunikace dvou (příp. více) zařízení; spočívá ve vzájemné výměně zpráv, které řídí tok dat mezi zařízeními.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011