\"/
\"/ \"/    

Zasílání článků do news

Bohuslav Moučka, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 1, září 1993
Citace: B. Moučka. Zasílání článků do news. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 1, s. 9-11.
Tematické zařazení: Počítačové sítě obecně
 předchozí článek | následující článek 

Ve Zpravodaji III/4 byly popsány základní vlastnosti news1 a způsob jejich čtení. Při čtení news je jejich odlišnost od elektronických konferencí (resp. diskusních skupin známých i uživatelům sítě EARN/BITNET) zanedbatelná, ale před zasláním článku do news je vhodné se s jejich rozdílnými vlastnostmi seznámit.

Článek zaslaný bez omezení distribuce do skupiny rozšiřované po celém světě má více než 3 milióny potenciálních čtenářů. Před zasláním dotazu je proto vhodné se podívat, zda odpověď již není v souborech odpovědí na časté otázky (FAQ - Frequently Asked Questions) periodicky zasílaných do některých skupin.2 Zaslání nového článku provedeme např. v programu nn příkazem :post. Program odpoví dotazem

     POST to group

a očekává zadání jména skupiny. Pokud chceme zaslat článek jen do skupiny, kterou právě čteme, nemusíme její jméno zadávat. V opačném případě zadáme jméno skupiny, případně jména více skupin oddělená čárkami. Při zasílání stejného článku do více skupin je třeba postupovat tímto způsobem a neposílat jej do každé skupiny zvlášť, protože článek jednorázově odeslaný do více skupin se šíří pouze v jedné kopii a méně zatěžuje síť. Pokud neznáme přesný název skupiny, můžeme před zadáním jména zadat znak / následovaný řetězcem, který se ve jménu nebo popisu skupiny vyskytuje, a program vypíše seznam příslušných skupin a jejich účel (např.: /windows.x).

Po zadání jména skupiny program nn vypíše Subject: a očekává zadání výstižného označení tématu článku. Dále se zeptá na klíčová slova (Keywords:) a obsah (Summary:) - zadání těchto dvou parametrů není povinné. Poslední pole, které je třeba vyplnit, je Distribution:. Default hodnota je world, což znamená, že článek bude distribuován do celého světa. Zadáním jiné hodnoty je možné distribuci omezit, např. zadáním eunet rozešleme článek pouze po Evropě.

Po vyplnění uvedených parametrů je spuštěn editor, ve kterém napíšeme tělo článku. Na začátku pracovního souboru je zobrazena hlavička, kterou je možno v případě potřeby modifikovat. Užitečnou změnou může být například doplnění položky Followup-To; napíšeme-li do hlavičky řádek

     Followup-To: poster

budou všechny odpovědi na náš článek zaslány poštou na naši adresu a ve skupině, do které jsme článek zaslali, se neobjeví. Tento parametr je možné využít také v případě, když zasíláme článek do více skupin současně. Jako hodnotu parametru uvedeme název skupiny, do které mají být zaslány všechny odpovědi. Pokud bude hlavička obsahovat např.:

     Newsgroups: news.misc,news.groups
Followup-To: news.misc

bude článek zaslán do news.miscnews.groups a odpovědi na něj z obou skupin budou zaslány do skupiny news.misc.

Po opuštění editoru je článek odeslán. (V seznamu došlých článků se objeví s určitým zpožděním - několika minut až hodin.)

Celý proces zasílání článků do news je vhodné vyzkoušet si nejprve "nanečisto" (testování na reálných skupinách je považováno za hrubý přestupek proti etice usenetového světa). K tomuto účelu slouží několik testovacích skupin (např. alt.test nebo misc.test); pro některé z nich generují news-servery automaticky odpovědi na zaslané články, aby bylo možné vyzkoušet si celý mechanismus komunikace.

Zasílání odpovědí na články

Chceme-li odpovědět na článek v news, máme dvě možnosti - buď zašleme odpověď do příslušné skupiny nebo pošleme dopis s odpovědí autorovi. V prvním případě můžeme například v programu nn použít příkaz F. Po zadání tohoto příkazu program odpoví dotazem Follow Up to article: a očekává zadání identifikace článku. Po jejím uvedení se zeptá, zda v odpovědi má být obsažen původní článek, a potom spustí editor, v němž odpověď napíšeme. Pro zaslání odpovědi autorovi použijeme v programu nn příkaz R. Program si vyžádá identifikaci článku dotazem Reply to author of article: a dále se postupuje stejným způsobem jako v předchozím případě. Při výběru, který způsob odpovědi použít, je třeba přihlížet k přání nebo nabídce autora původního článku. Obsahuje-li článek žádost o zaslání odpovědí poštou s příslibem jejich sumarizace, je vhodné odpovědět tímto způsobem. Po několika dnech si budeme moci přečíst článek obsahující důležité informace ze všech odpovědí.

Při zasílání článků nebo odpovědí do news je vhodné si připomenout následující zásady:

setting
1 Stručně řečeno, news je synonymum pro virtuální síť Usenet vytvořenou za účelem výměny článků (klasifikovaných do zájmových skupin - newsgroups) mezi uživateli různých počítačových sítí. Internet je jedna ze sítí, které přístup k news umožňují.
... zpět do textu
2 Kromě toho jsou FAQ-soubory všech skupin archivovány na anonymním ftp pit-manager.mit.edu v adresáři /pub/usenet.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011