\"/
\"/ \"/    

Nač a proč Zpravodaj

Ročník I - číslo 1, březen 1991
Citace: Nač a proč Zpravodaj. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 1, s. 1.
 předchozí číslo | následující článek 

Dostáváte do rukou první zkušební číslo Zpravodaje Ústavu výpočetní techniky naší univerzity. Jeho vydáváním bychom se chtěli pokusit přispět ke zlepšení informovanosti univerzitní veřejnosti o možnostech a perspektivách používání výpočetní techniky na Masarykově univerzitě, o koncepcích rozvoje prostředků informačních technologií, o novinkách v této oblasti na univerzitě a o základních programových produktech podporovaných k celouniverzitnímu použití a pohledu na příbuzné produkty či jejich srovnání.

Předpokládaná podoba Zpravodaje bude sestávat z kratších článků podávajících základní informace o oblastech, které by mohly zajímat větší počet stávajících či potenciálních uživatelů výpočetní techniky na univerzitě, polopravidelných rubrik věnovaných šířeji používaným programovým produktům, zejména pro osobní počítače, informací o novinkách v oblasti výpočetní techniky a školeních pořádaných pro zájemce z univerzity. Rozsah i frekvence Zpravodaje budou určeny úrovní zájmu o tento způsob informovanosti ze strany univerzitní veřejnosti a kapacitními možnostmi jak autorskými tak reprodukčními. Zpočátku počítáme s 8 stranami textu vydávanými v dvouměsíčních intervalech a distribuovanými na katedry, případně přímo na konkrétní zájemce o odběr Zpravodaje.

Obsahové zaměření bychom chtěli utvářet tak, aby odpovídalo dvěma základním záměrům - poskytování informací a ovlivňování univerzitní veřejnosti ve směru koncepcí rozvoje informačních technologií na univerzitě z hlediska krátkodobé i dlouhodobé perspektivy a poskytování praktických informací, námětů či rad týkajících se používání stávajícího přístrojového a programového vybavení na univerzitě. Zejména v této oblasti pak uvítáme každý podnět či nápad ze strany našich čtenářů a budeme se snažit jim vyhovět. Z praktického hlediska si v tomto směru předem klademe jediné principiální omezení: nelegálně ("pirátsky") získané programy považujeme za nepřijatelné z hlediska profesionální etiky. Jejich šíření působí negativně na růst trhu programového vybavení, nehledě na fakt, že krádež programu se svou podstatou neliší od krádeže jakéhokoli jiného zboží. Prakticky se tedy budeme věnovat pouze těm programům, které byly získány legální cestou - koupí, pronájmem, darem nebo formou volně šířitelných programů.

Z kapacitních důvodů nebude možné zacházet v příspěvcích ve Zpravodaji do příliš detailní hloubky. Jejich hlavní účel vidíme v upozornění na oblasti a témata, kterým Ústav výpočetní techniky věnuje v rámci svého celouniverzitního působení pozornost. Zájemci o hlubší informace či praktické podrobnosti mají možnost konzultací na fakultních Laboratořích výpočetní techniky nebo pak přímo s pracovníky Ústavu výpočetní techniky. Články ve Zpravodaji (či spíše jejich autorství) pomohou v orientaci univerzitní veřejnosti kam, či za kým se obrátit s konkrétními problémy.

Do dalších čísel Zpravodaje chystáme materiál o používání elektronické pošty, elektronických diskusních seznamech a zásilkových službách, operačním systému Unix, textových editorech a další informace o Školicím a konzultačním středisku IBM, zřízeném na naší univerzitě v rámci Akademické iniciativy IBM. Hodláme také otevřít polopravidelné rubriky věnované editování textů editorem CSED, systému počítačové sazby textů TeX a databázím na osobních počítačích.

Skupina zaměstnanců ÚVT, která Zpravodaj uvádí v život, se skládá z dr. Štefana Lehotského (editor), doc. Jiřího Zlatušky a dr. Miroslava Bartoška. Na ně se obracejte se svými podněty či připomínkami ke Zpravodaji. Doufáme, že se nám tímto způsobem podaří pozitivně ovlivnit informovanost o výpočetní technice na univerzitě, pomoci větší části univerzitní veřejnosti k jejímu účinnému využívání i povzbudit ty, kteří případně ještě nezačali. Rádi bychom tímto způsobem přispěli k utváření univerzitního prostředí a přístupu hodného informačního věku konce 20. století.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011