\"/
\"/ \"/    

MIME a čeština v poště

Bohuslav Moučka, ÚVT MU
Ročník V - číslo 1, září 1994
Citace: B. Moučka. MIME a čeština v poště. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. V, č. 1, s. 11-13.
Tematické zařazení: Elektronická pošta
 předchozí článek | následující článek 

Elektronická pošta se stává stále běžnějším prostředkem komunikace i pro ty pracovníky univerzity, pro které není počítač základním pracovním nástrojem a kteří si zcela oprávněně nemohou zvyknout na češtinu bez diakritiky. Na stránkách Zpravodaje jsme se již zmínili o tom, že zprávy v češtině lze zasílat zakódované pomocí programů, které z textu obsahujícího znaky s kódy vyššími než 127 vytvoří text, který lze zaslat elektronickou poštou. Nevýhodou tohoto přístupu je to, že uživatel musí před odesláním nebo přečtením zprávy provést další akci navíc a příjemce musí mít pro rozkódování k dispozici jak informace pro dekódování, tak příslušný dekódovací program.

Vhodnějším řešením je využívat standard MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). MIME definuje způsob zasílání všech dosud známých typů binárních souborů pomocí elektronické pošty. ěkteré programy pro manipulaci s poštou samy zasílají poštu podle standardu MIME (např. Pine), jiné (např. Elm) je možné přeložit a nakonfigurovat tak, aby spolupracovaly s programem Metamail, realizujícím MIME. Binární data zasílaná poštou jsou zakódována do znaků s kódy nižšími než 127 (tj. do 7-bitových kódů) a u příjemce - má-li program podporující MIME - opět rozkódována. V závislosti na typu dat může být zavolán další program schopný data příslušného typu interpretovat, nebo jsou data uložena do souboru. V MIME je definováno 7 typů dat, z nichž každý má nejméně jeden podtyp. Nejčastěji se pravděpodobně můžeme setkat s těmito typy a podtypy:

Text/Plain
...text
Application/Postscript
...postscript
Application/Octet-stream
...obecná binární data
Image/Gif
...obraz typu GIF
Image/Jpeg
...obraz typu JPEG
Message/Rfc822
...slouží například k forwardu MIME zpráv
Audio/Basic
...zvuk
Video/Mpeg
...video ve formátu MPEG

Pokud chcete pomocí programu Elm zaslat zprávu obsahující data některého z uvedených typů, musíte si nejdříve vytvořit příslušný soubor. Potom zavoláte program Elm, v editoru můžete napsat třeba komentář k zasílanému souboru a potom vložíte řádek ve tvaru

[include soubor typ/podtyp base64]

kde soubor je jméno souboru, který se má poslat, a typ/podtyp je některá z výše uvedených dvojic (nezáleží na velkých a malých písmenech); base64 je způsob kódování použitelný pro všechny typy dat. Chcete-li poslat například český text, který máte v souboru budulinek.txt, do textu dopisu vložíte řádek
[include budulinek.txt text/plain base64]
Jeden dopis může obsahovat více řádků tohoto typu. Chcete-li například dále vložit do téhož dopisu obrázek ze souboru liska.gif, napíšete

[include liska.gif Image/Gif base64]

Po dopsání dopisu jej obvyklým způsobem odešlete. Program sám načte požadované soubory, zakóduje je a vloží do textu.

a straně příjemce je zpráva obsahující data kódovaná podle MIME označena příznakem M. Ty části dopisu, které nejsou zakódovány, jsou při prohlížení ihned zobrazeny. Pokud program narazí na zakódovaná data, vyzve vás ke stisku libovolné klávesy a potom data zpracuje podle jejich typu - např. český text vložený jako text/plain je čitelně zobrazen (samozřejmě jen máte-li vhodný terminál nebo emulátor). Pokud chcete český text uložit do souboru, můžete tak učinit právě nyní, používáte-li k prohlížení dopisů v Elm program, který ukládání do souboru umožňuje. Jméno tohoto programu je třeba zapsat do proměnné METAMAIL_PAGER; vhodné jsou např. programy pg nebo less, defaultní je more. Před zpracováním dat jiného typu program nejprve napíše, o jaká data se jedná, a potom nabídne jejich uložení do souboru nebo zobrazení, případně jiné zpracování programy specializovanými na daný typ dat; tyto programy určuje administrátor při instalaci programu Metamail. Pro vykreslení obrázku může být např. volán program xv (pracujete-li v X Window), postscript je obvykle zaslán na tiskárnu. Uživatel si může konfiguraci změnit pomocí souboru .mailcap.

Pokud chcete přijatý dopis obsahující zakódovaná data odeslat dalšímu adresátovi, není vhodné používat příkaz forward, ale je třeba celý dopis uložit do souboru a ten pak příkazem
[include soubor message/rfc822 base64]
vložit do nového dopisu.

Práce s programem Pine je poněkud odlišná. Při odesílání zprávy musíte vkládané soubory uvést v hlavičce na řádku Attchmnt, a chcete-li poslat více souborů, musí být jejich jména oddělena čárkami. Typ souboru nemusíte uvádět, program si jej sám zjistí z obsahu souboru. Všechny vložené soubory budou umístěny za případný nezakódovaný text dopisu, který napíšete běžným způsobem.

Při čtení dopisu obsahujícího zakódovaná data vám program v hlavičce zobrazí seznam částí (Parts/attachments) zprávy. Pro každou je uvedeno pořadové číslo, velikost a typ. Jako první je uveden nezakódovaný text.

Pro zpracování kódovaných dat slouží příkaz V. Po jeho volbě se program zeptá, kterou část chcete zobrazit, a po uvedení pořadového čísla vám nabídne uložení do souboru nebo zobrazení dat (pokud je schopen data daného typu zpracovat). Konfiguraci si můžete přizpůsobit v souboru .pinerc. V programu Pine můžete příkaz forward používat obvyklým způsobem, navíc můžete doplnit nebo zrušit kódované části zprávy.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011