\"/
\"/ \"/    

Multilicenční software pro školy

Jana Kohoutková, ÚVT MU
Ročník V - číslo 1, září 1994
Citace: J. Kohoutková. Multilicenční software pro školy. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. V, č. 1, s. 13-14.
Tematické zařazení: Licence a nákup SW
 předchozí článek | následující článek 

Přibližně od listopadu loňského roku probíhají jednání mezi českým ministerstvem školství a zástupci vybraných softwarových firem (Microsoft, Lotus, Borland, Software602, WordPerfect-Nowell, Autodesk a Timing) o poskytnutí multilicenčního softwaru českým vysokým školám; nabídky, o kterých se jednalo a jedná, lze rozdělit do dvou kategorií: na dary (za podmínky splnění určitých kritérií) a slevy (v závislosti na počtu licencí pro danou školu). Zatím ve třech případech - s firmami Software602, Microsoft a Borland - dospěla jednání ke konkrétním výsledkům, na které chceme v tomto příspěvku upozornit; případné další informace lze získat na MŠMT od Ing. Jaroslava Biolka (biolek@sgiteckamsmtteckacz), resp. na tamějším gopheru gopher.msmt.cz (193.84.112.1) v položce Nabídka externích subjektů českým školám, kde jsou aktuální Zprávy tohoto typu monitorovány.

Software602

Česká firma Software602 věnovala všem českým školám (tedy i základním a středním) bezplatně produkty T602 v. 3.0, Wintext602 v. 2.1 a WinBase602 - podrobněji viz článek Multilicence softwaru pro školství ve Zpravodaji IV/3.

Microsoft

Jednání MŠMT s firmou Microsoft doprovázená zjišťováním zájmu škol o softwarovou nabídku Microsoftu vyústila v darování produktů, o které školy žádaly, za těchto omezení:1

Produkty, které jsou předmětem daru, byly vyrobeny a na konci srpna začaly být rozesílány. Celková hodnota darovaného softwaru představuje 7.000.000US$, tj. asi 200.000.000Kč. Pro tento dar byla zvolena speciální strategie nazvaná Microsoft Open Licence Pack for Education MOLP-E, která školám přinese nejen produkty samotné, ale i maximální výhody do budoucna: získají darem zvláštní licenci, tzv. MOLP-E s údržbou, která jim zajistí na dobu dvou let speciální práva při dalším objednávání programů - především 70-90% slevu na každý program (za minimální ceny lze získat i další verze produktů). Celkem tedy každá škola, která se k akci Microsoftu úspěšně připojila, obdrží:

Darovaný software je v současné době postupně distribuován soukromou firmu Softmail, pověřenou Microsoftem, na všechny určené školy.

Borland International

Americká firma Borland International nabízí standardně k prodeji software za "školské ceny", při odběru větších množství lze ze školských cen získat navíc ještě 15-35% slevu. Prostřednictvím svého zatímního zástupce v ČR, společnosti Apro, uzavřela s MŠMT souhrnnou multilicenční smlouvu určenou vzdělávacím institucím ČR, která se vztahuje nikoli k softwarovým produktům, ale k osobním počítačům: uzavření smlouvy předcházela dotazníková akce MŠMT, v níž byly vzdělávací instituce žádány o uvedení počtu osobních počítačů, na nichž by chtěly provozovat software firmy Borland. Na základě jejich odpovědí byl stanoven celkový licenční poplatek, jehož zaplacením z prostředků MŠMT vyčleněných k tomuto účelu získává každá instituce, která v dotazníku MŠMT projevila zájem, právo zvolit na každý z uvedeného počtu počítačů celkem pět produktů ze seznamu pokrývajícího prakticky celý sortiment firmy Borland - především databázové systémy Paradox a dBASE, vývojové prostředky Borland/Turbo Pascal a Borland C++, nezanedbatelnou část licencí tvoří i tabulkové kalkulátory Quattro Pro 5.0, původně též produkty firmy Borland. Multilicence je zvýhodněna jednoročním bezplatným upgradem licenčních produktů.

V rámci smlouvy s Borland International zakoupilo MŠMT ČR více než 26.000 softwarových licencí (tj. licencí na více než 5.000 počítačů) v souhrnné hodnotě převyšující 214 miliónů Kč2.

Firma Borland splnila všechny náležitosti smlouvy začátkem srpna letošního roku dodáním instalačních verzí produktů. Programy budou využívány na většině vysokých škol v ČR a na některých institucích MŠMT ČR především k výuce studentů, ale i pro administrativní a vědecké činnosti. Jsou k dispozici na MŠMT u Dr. Zitka (tel. (02)5193680, fax (02)5193796, e-mail zitko@sgiteckamsmtteckacz) všem pověřeným osobám, které převezmou software - pro fakultu, mají-li pověření děkana, resp. pro všechny fakulty, mají-li pověření rektora školy - a zároveň odpovědnost za plnění licenčních ujednání podle smlouvy mezi MŠMT ČR a firmou Borland.

setting
1 Po prvních jednáních koncem roku '93 byly v lednu '94 rozeslány vysokým školám (prostřednictvím MŠMT) a středním školám (přes projekt COMENIUS) dotazníky, na něž se k 1.5.1994 (termín na příjem vyplněných dotazníků byl třikrát posunut) shromáždilo přibližně 500 odpovědí ze SŠ a 80 z VŠ (celkem bylo obesláno asi 1.200 SŠ a všechny VŠ se svými fakultami - tj. asi 100 fakult na 22 VŠ). Školy měly v souhrnu následující požadavky: více než 11.000ks Word for Windows, 11.800ks Excel, 8.300ks Works, 5.500ks Windows for Workgroups, 1.200ks Windows NT, 5.200ks Visual Basic, 5.600ks Visual C++. Snaha bez rozmyslu "objednat" všechno, bez ohledu, zda místní počítačové vybavení (procesory, paměti, HD apod.) na ten který program stačí, která se přitom projevila, byla zvláště patrná v oblasti Visual C++ a Visual Basic. Po analýze se Microsoft rozhodl plně uspokojit pouze požadavky na Word for Windows a Excel (čímž ztrácí opodstatnění darování Works), ostatní požadavky v závislosti na místních podmínkách objednavatelů.
... zpět do textu
2 Pro zajímavost uveďme ještě tabulku licenčních poplatků (výše poplatku se mění v závislosti na celkovém počtu počítačů, minimální počet počítačů, pro něž lze licenci získat, je 350):
Počet počítačů Licenční poplatek
na jeden počítač [Kč]
350
500
1 000
2 500
5 000
10 000
2 550
2 250
1 800
1 500
1 200
900
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011